Regel- och föreskriftsarbete

Regeringen har beskrivit vilka mål Arbetsmiljöverket ska arbeta efter när det gäller föreskrifter på arbetsmiljöområdet. Föreskrifterna ska skapa sunda, säkra och utvecklande arbetsmiljöer.
Bild på föreskrifter, även kallad AFS

De ska bli tydligare och mer lättillgängliga och koncentreras till sådana områden där föreskrifter är det bästa sättet att förbättra arbetsmiljön. Särskild hänsyn ska tas till situationen för små och medelstora företag.

Föreskrifter

Föreskrifter förnyas, ändras och slås ihop

Riksdagen och regeringen kräver att myndigheterna genomför regelförnyelse och noga överväger om en föreskrift behövs eller om man kan lösa problemen på annat sätt, till exempel genom information. Reglerna i de föreskrifter som finns kvar behöver ständigt ses över och förändras. Nya kunskaper om risker och förändringar i arbetslivet liksom nya EU-direktiv innebär att det behövs ett kontinuerligt arbete med att utveckla regelverket. Föreskrifter ändras, slås samman och i vissa fall upphävs.

Utvecklingen går mot att fler regler styrs genom övergripande föreskrifter. De övergripande föreskrifterna anger på ett generellt sätt hur arbets­miljön ska vara och medför att en del detalj­föreskrifter kan upphävas.

Många arbetar med att utforma föreskrifterna

Centralt inom Arbetsmiljöverket finns ett femtiotal handläggare som är sakkunniga inom till exempel det kemiska, psykosociala, ergonomiska eller tekniska området. En av deras huvuduppgifter är föreskrifts­arbetet. De deltar också som svenska representanter vid utarbetande av EU-direktiv och standarder. För att upprätthålla sin ­kompetens måste de känna till forskning och utveckling på sitt område och också ha nära kontakt med Arbetsmiljöverkets inspektörer som inspekterar arbetsplatser.

Föreskriftsarbetet är i allmänhet mycket tidskrävande, eftersom det handlar om att skriva texter som är praktiskt anpassade och tekniskt, vetenskapligt och juridiskt korrekta. För att få syn­punkter och för att på ett tidigt stadium diskutera och förankra nya idéer har vi kontakt med bland annat arbetsmarknadens parter, bransch­organisationer och med andra berörda myndigheter. Förutom de sakkunniga handläggarna deltar jurister, inspektörer och kommunikatörer i arbetet. Vi lägger stor vikt vid att se till att språket i föreskrifterna blir så begripligt som möjligt. Texterna granskas av en språkexpert.

Förslag skickas på remiss

När ett förslag till föreskriftstext har utarbetats sänds det för synpunkter på remiss till företrädare för berörda, exempelvis arbetsmarknadens parter, branschorganisationer, vissa myndigheter och andra berörda. Förslagen publiceras även på Arbetsmiljöverkets webbplats. För att organisation­erna ska kunna diskutera med sina förbund och medlemsföretag är remisstiden normalt cirka tre månader. I allmänhet gör vi därefter en del ändringar efter de synpunkter som remissinstanserna har lämnat.

Det är Arbetsmiljöverkets generaldirektör som beslutar om nya föreskrifter. Normalt börjar de gälla cirka sex månader efter beslutet. Föreskrifterna trycks och kan köpas, men de publiceras också på verkets webbplats och kan därifrån gratis laddas hem.

Remisser

Prenumerera på våra föreskrifter

Bild på ett kollage av föreskrifter (AFS)
Prenumerera på årets regler och andra viktiga skrifter från Arbetsmiljöverket så behöver du inte själv bevaka vad som gäller för att hålla dig uppdaterad. Aktuellt material skickas direkt till dig.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Bild på Arbetsmiljöverkets analoga nyhetsbrev
Nyhetsbrev ges ut 14 gånger per år och innehåller viktig information från Arbetsmiljöverket och andra nyheter inom arbetsmiljöområdet.
Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. 

Har du en fråga, vill anmäla missförhållanden på en arbetsplats eller ge oss tips om arbetsplatser där arbetsmiljön inte är bra? Kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2015-06-18