Ansökan om yrkeskvalificering

Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer som förvärvats i andra medlemsstater finns det möjlighet att ansöka om att få sina utländska yrkeskvalifikationer bedömda.

Arbetsmiljöverket utfärdar intyg på att utländska yrkeskvalifikationer motsvarar svensk standard för arbete med biocidprodukter klass 1, arbete med medicinska kontroller, dykeriarbete och sprängarbasar.

Den som tillfälligt utövar sitt yrke i Sverige behöver inte ansöka om att få sina yrkeskvalifikationer bedömda, om denne uppfyller vissa krav som anges i 6 § lag (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer. Vad som anses vara tillfälligt varierar från fall till fall, men man tar bl.a. hänsyn till hur lång tid det rör sig om och om yrkesutövaren avser att lämna landet efter utfört uppdrag.

Den yrkesutövare som etablerar sig i Sverige måste få sina yrkeskvalifikationer bedömda för att få utöva yrket på samma villkor som om yrkesutövaren hade förvärvat sina yrkeskvalifikationer i Sverige, se 8 § lag (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer.

På följande sidor så hittar du information och länkar för hur man ansöker.

Länk till lagen, riksdagens webbplats, öppnas i nytt fönster

Användning av biocidprodukter klass 1

Arbete med medicinska kontroller

Dykeriarbete

Sprängarbas

Senast uppdaterad 2023-07-06