Processventilation - frånluft vid källan

Processventilation innebär att man fångar in föroreningar från en process nära källan, med hjälp av frånluft. Det gör att spridningen i lokalen minskas. Processventilationens förmåga att ta hand om föroreningar har stor betydelse för halten av luftföroreningar i en lokal.

Processventilationen ska anpassas till:

  • hur farlig luftföroreningen är
  • luftföroreningens spridningsriktning och hastighet
  • mängden luftförorening som bildas
  • luftföroreningens partikelstorlek och täthet

Processventilationen för ut luftföroreningarna innan de sprids i lokalen

Om luftföroreningar avges från en källa i en lokal ger allmänventilationen en utspädning av luftföroreningarna i hela lokalen. Efter att spridningen slutat ventileras de så småningom ut allteftersom ny luft förs in.

Processventilation innebär att man fångar in och suger ut luftföroreningarna vid källan. Det minskar spridningen av luftföroreningar till lokalen. När processventilation används krävs betydligt lägre luftflöden för att ventilera bort föroreningen från lokalen. Processventilation finns av olika typ. Dragskåp, dragbänkar, integrerade utsug, fasta utsug och rörliga punktutsug är exempel.

Enligt Reach-förordningen, (EG) 1907/2006, ska användare av inköpta kemiska produkter följa de rekommendationer som tillverkaren lämnar i säkerhetsdatabladet. Det är vanligt att rekommendationerna anger att en processventilation med t.ex. 90 % effektivitet ska användas. Användarföretaget ska då kunna visa att deras processventilation har minst angiven effektivitet. Användarföretaget kan också göra en egen kemikaliesäkerhetsbedömning som visar att användningen är säker. 

När är processventilation det bästa valet?

Om man har sett att befintlig allmänventilation inte är tillräcklig för det arbete som utförs i en lokal finns två alternativ. Den ena är att öka allmänventilationen och den andra att införa processventilation. Det kan också finnas möjlighet att utforma allmänventilationen så att inte luftföroreningarna sprids i hela lokalen. En jämförelse mellan alternativen ses nedan.

Allmänventilation

Processventilation

Föroreningen späds ut i hela   lokalen

Föroreningen fångas vid källan   och för ut den direkt

Lägre kostnad för anpassning,   utrustning och installation

Lägre energikostnad

Enklare kontroll och underhåll

Mindre luftmängd behövs

Klarar mindre mängder av ämnen   med låg hälsofarlighet eller brandfarliga varor

Nödvändigt för ämnen med hög   farlighet

Passar om källorna är rörliga   och utspridda

Kan anpassas till de flesta processer   och luftföroreningar

Utformning av processventilationen

Vilken luftförorening det är och hur den avges avgör hur utformningen behöver vara. Luftföroreningar sprids på olika sätt, till exempel.

  • Stiger uppåt, som varm rök
  • Blandas in i rumsluften med allmänventilationen
  • Ges en hastighet av processen, som vid slipning och kapning

Lufthastigheten som processventilationen ger behöver vara tillräcklig för att ta med sig luftföroreningen. Hur hög hastigheten behöver vara beror på luftföroreningen. Lufthastigheten behöver också övervinna luftrörelser som beror på andra processer, personer och drag från dörrar.

När lite större partiklar ska föras iväg med en luftström krävs större hastighet än för gaser, ångor och partiklar som är mindre än 5 mikrometer (Dessa kallas respirabla partiklar).

Ungefärliga krav på infångningshastighet visas i nedanstående tabell.

Luftföroreningen avges

Exempel

Infångnings-hastighet, m/s

Utan egenrörelse

Dunstar från stillastående yta

0,25 - 0,5

Med egen låg hastighet

Överföring av vätska, lödning,   svetsning

0,5 – 1,0

Med medelhög egenhastighet

Sprayning, krossning, skakning

1,0 – 2,5

Med mycket hög egenhastighet

Slipning, kapning, dumpning

2,5 – 10

Arbetet behöver ske nära huven

Infångningen blir bättre med en avskärmning, kallad huv, som är anpassad till arbetet och till föroreningarnas egenrörelse. Ju mer heltäckande huv desto mindre läckage går till rummet.

Hastigheten avtar snabbt med avståndet till huvöppningen. När avståndet är lika med öppningens diameter är lufthastigheten bara en tiondel av den i öppningen. 

Olika typer av processventilation

Punktutsug kan användas när man hanterar mindre farliga ämnen. Om arbetet eller processen avger värme kan det räcka med en mottagande huv (till exempel en spiskåpa) eftersom luftföroreningarna stiger uppåt av sig själva med den varma luften.

Det är nästan alltid nödvändigt med fläktstyrd frånluft för att få en fungerande processventilation. Det är enbart vid varma föroreningskällor som uppfångningen kan fungera utan frånluftsfläkt.

Det finns olika typer av huvar med processventilation. Det är arbetet och luftföroreningens egenskaper som avgör vilken typ man bör eller kan välja.

  • Inneslutande huv, t.ex. dragskåp
  • Mottagande huv, t.ex. spisfläkt
  • Infångande huv, t.ex. punktutsug

Cirkulerad luft ska renas 

I första hand ska frånluften från processventilation ledas ut i det fria. Frånluften kan återföras tillbaka till lokalen, cirkuleras, om den renas på ett tillförlitligt sätt.

Vissa ämnen får aldrig återföras. Vilka det är framgår av 24 § i föreskrifterna om arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2).

Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2), föreskrifter

Eftersom reningen aldrig är fullständig innebär cirkulation alltid en sämre luftkvalitet än om frånluften leds ut. Gasformiga föroreningar är svåra att avskilja och därför ska till exempel frånluft från fast installerade svetsutsug alltid ledas ut i det fria.

Kontrollsystem ska hindra spridning av skadliga halter av föroreningar

Det ska finnas ett kontrollsystem i lokaler där processventilation är en förutsättning för att hindra att skadliga halter av föroreningar sprids. Det ska varna vid eventuella fel i ventilationssystemet, till exempel genom ljus- eller ljudsignal. Hanteringen ska då stoppas eller så ska frånluften ledas ut i det fria. Oftast behöver till exempel dragskåp ha en sådan larmanordning.

Läs mer

Texten bygger delvis på ”Controlling airborne contaminants at work A guide to local exhaust ventilation (LEV)” en vägledning framtagen av Health and Safety Executive (HSE) i Storbritannien. För en mer detaljerad beskrivning hänvisar vi dit, se

Health and Safety Executives hemsida, extern sida, öppnas i nytt fönster

Arbetsmiljöverket har tagit fram en PM för mikrobiologiska säkerhetsbänkar klass II. Där finns bland annat olika ventilationslösningar i anslutning till säkerhetsbänkar beskrivna.

Mikrobiologiska säkerhetsbänkar, PM, pdf, öppnas i nytt fönster 

Hjälp vid införskaffning av processventilation och hur man ser till att den är effektiv

Hjälp vid införskaffning av processventilation och hur man ser till att den är effektiv, pfd, öppnas i nytt fönster

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2018-01-08