Exempel på begäran till arbetsgivaren (6 kap 6a§)

Här hittar du två exempel på hur det kan se ut när ett skyddsombud gör en begäran till arbetsgivaren. Denna typ av begäran brukar även kallas för 6:6 a-anmälan.

Begäran om åtgärder 6:6a - brister i arbetsmiljön

Exempel 1 - begäran vid fysiska arbetsmiljöbrister

Framställan enligt 6 kap. 6 a § arbetsmiljölagen om begäran om arbetsmiljö­åtgärd

I egenskap av skyddsombud har jag vid ett flertal tillfällen noterat ett antal brister i arbets­miljön som jag också pratade med er om vid ett möte den XX.

Med stöd av 6 kap. 6 a § arbetsmiljölagen begär jag att nedanstående åtgärder ska vidtas för att uppnå en tillfreds­ställande arbets­miljö:

  • De arbetstagare som idag sitter vid konferens-/köksbord måste snarast få dessa utbytta till kontors­bord. Det är viktigt att utrustningen kring arbets­platsen är flexibel och lätt att ställa in. Det gör det lättare att anpassa arbetsplatsen efter individen och minskar risken för belastningsskador.

  • Några arbetstagare sitter på vanliga köks­stolar. Dessa ska så snart som möjligt bytas ut till kontors­stolar med möjlighet att ställa in stolen så att den anpassas till individen.

  • Belysningen som finns i lokalen sitter fel vilket leder till att arbets­tagarna får blänk i dator­skärmen. Det gör att de släcker belysningen för att undvika blänket vilket kan leda till ögon­besvär och belastnings­skador. Ni ska anlita företags­hälsovård och sak­kunnig expert på området för att rätta till detta.

  • Vidare ska ni se till att arbets­tagarna får tillräckliga kunskaper för att förebygga belastnings­skador.

  • Personalen upplever att det blir mycket varmt i lokalen och att luften ”tar slut”. Ni ska anlita företags­hälsovård eller annan sak­kunnig expert för att se över eventuella brister i ventilationen.

  • Ni ska fördela uppgifter i verksamheten så att arbetsmiljö­arbetet får effekt och verka för att risker i arbetet förebyggs och en tillfreds­ställande arbetsmiljö uppnås. Vidare ska ni och de som får tilldelat dessa uppgifter få tillräckliga kunskaper gällande arbets­miljö­lagstiftningen.

  • Tidsatt handlingsplan ska göras avseende ovanstående åtgärder i samverkan med arbets­tagarna.

Se 2 kap. 1 §, 3 kap. 1 a, 2 a och 2 b arbetsmiljölagen, 4, 6, 7, 8,10 och 12 §§ (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljö­arbete, 2, 3, 4, 5 och 7 §§ (AFS 1998:5) om arbete vid bildskärm, 2, 4, 5 och 6 §§ (AFS 1998:1) om belastnings­ergonomi samt 12, 13, 18 och 31 §§ (AFS 2000:42) om arbetsplatsens utformning.

Jag vill ha besked före den XX

Om jag inte får tillfreds­ställande svar kommer jag att vända mig till Arbetsmiljö­verket och begära deras ställning­stagande.

________________________________
XX, skyddsombud 

Som ansvarig för arbetsgivaren i denna fråga har jag mottagit anmälan. 


_________________     ____________________________
Datum                              Arbetsgivarens underskrift 

Exempel 2 - begäran om arbetsmiljöåtgärd

Datum:
Företagsnamn:
Adress:
Organisationsnummer: 

Framställan enligt 6 kap. 6 a § arbetsmiljölagen om begäran om arbetsmiljöåtgärd 

[Beskrivning av bakgrunden] 

Med stöd av 6 kap. 6a § arbetsmiljölagen begär jag att nedanstående åtgärder ska vidtas för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö: 

[Beskrivning av vad jag vill se för åtgärder (eller vad som ska undersökas och riskbedömas)] 

[Eventuellt begära att åtgärderna tas upp i en tidsatt handlingsplan] 

[Eventuell beskrivning av vilka paragrafer som jag stödjer kraven mot i arbetsmiljölagen/föreskrifterna.] 

Jag vill ha besked före den XX 

Om jag inte får tillfredsställande svar kommer jag att vända mig till Arbetsmiljö­verket och begära deras ställnings­tagande. 


________________________________
XX, skyddsombud 

Som ansvarig för arbetsgivaren i denna fråga har jag tagit emot anmälan. 


__________________        _________________________
Datum                                   Arbetsgivarens underskrift

Mer information

Skyddsombudsstopp (6 kap 7§)

Hallå arbetsmiljö! Skyddsombudets roll

Bild: Programledarduon Carro och Fredrik med avsnittets gäst skyddsombudet Lotta mellan sig.

Det här avsnittet handlar om skyddsombudets roll. Vad gör egentligen ett skyddsombud om dagarna och i hur stor utsträckning får hen ägna sig åt rollen? Gäst i studion är en viss Lotta från en annan myndighet. Programledare: Fredrik Berling och Ann-Caroline "Carro" Kostet som även hon varit skyddsombud en längre tid.

Avsnittet som text

Senast uppdaterad 2024-04-04