Förebyggande arbete för en tillgänglig arbetsmiljö

Det är du som arbetsgivare som är ansvarig för att det finns en fungerande organisation på arbetsplatsen för att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp olika brister och risker i arbetsmiljön. Syftet är att förebygga ohälsa och olycksfall.

Skapa förutsättningar för en tillgänglig arbetsmiljö

Arbetsgivaren har en betydelsefull roll i att skapa goda arbetsförhållanden och ett tillåtande och öppet arbetsklimat för alla medarbetare. Arbetsgivaren ska också med hjälp av organisatoriska åtgärder se till att alla får vara delaktiga i den sociala gemenskapen på arbetsplatsen.

Det är också angeläget att det finns förutsättningar att göra ett bra arbete så att arbetstagarna kan påverka sin egen arbetssituation, få återkoppling och att det finns möjligheter till utveckling, variation och arbetsglädje.

Dessa aspekter är hälsofrämjande för alla medarbetare men speciellt viktiga för personer med någon typ av sårbarhet. Sårbarheten kan handla om någon form av sjukdom, skada eller annat tillstånd som innebär att man behöver kompensera för en funktionsnedsättning. 

En tillgänglig arbetsmiljö är bra för alla

Eftersom förutsättningar och behov är olika är det av stor vikt att arbetstagare och arbetsgivare i öppen dialog resonerar sig fram till lämpliga lösningar. Att bemöta varandra med respekt, utforska olika alternativ, följa upp, visa intresse, vilja förstå och verka för en så välfungerande arbetsmiljö som möjligt är, i sig kraftfulla verktyg.

Balans mellan aktivitet och vila är en av de mest betydelsefulla faktorerna för orken och prestationen under arbetsdagen för personer med någon typ av skada eller sjukdom. Det finns därmed behov av att kunna reglera trötthet genom att ta pauser under arbetsdagen, anpassa arbetstider och variera arbetsuppgifter samt få förståelse för den egna arbetssituationen. För vissa är regelbundna måltider och jämn dygnsrytm av stor vikt.

Nedan följer exempel på en del specifika åtgärder med tanke på människors olika förutsättningar i kognitivt, fysiskt och psykiskt avseende. 

Hur kan jag som arbetsgivare arbeta med ett tillgänglighetsperspektiv?

Genom att ta in tillgänglighetsfrågorna i det systematiska arbetsmiljöarbetet kan du tidigt identifiera och hantera risker på arbetsplatsen innan de utmynnar i sjukfrånvaro och sjukskrivning. Med hjälp av systematiken kan du upptäcka omständigheter som kan leda till ohälsa. Att organisera verksamheten så att alla blir delaktiga i det förebyggande arbetet förstärker möjligheterna att uppnå en tillgänglig arbetsmiljö.

Ett bra sätt att inleda tillgänglighetsarbetet är att diskutera frågorna:

  • Vad hindrar alla från att arbeta här?
  • Präglas arbetsplatsen av ömsesidig respekt och tolerans?
  • Tänker vi förebyggande i det dagliga arbetsmiljöarbetet?
  • Vilka normer och värderingar är det som styr på arbetsplatsen?

Kognition i arbetsmiljön

Kognition handlar om hur vi tar till oss, bearbetar och minns information, analyserar, drar slutsatser och löser problem. Kognition är komplex och består av många funktioner till exempel uppmärksamhet/koncentration, minne, perception, språk, förmåga att planera och organisera tankar och beteenden. Personer med nedsatt kognitiv förmåga är en blandad grupp. Man kan ha hög intellektuell förmåga även om man har problem med till exempel koncentration, språk, minne eller inte klarar att läsa en karta. Svårigheterna kan naturligtvis vara av olika svårighetsgrad. Dessutom har de flesta av oss övergående nedsättningar åtminstone inom uppmärksamhet, koncentration, trötthet, smärta, stress, oro som alla påverkar vår förmåga till koncentration. Nedsatt koncentration leder i sin tur till att ny inlärning försvåras. 

Kognitiva aspekter i arbetsmiljön handlar bland annat om att kunna arbeta ostört och därmed inte bli avbruten i tankegången när man behöver fokusera på krävande arbetsuppgifter. Samma gäller för arbetsminnet som har begränsad kapacitet. Arbetsminnet behöver vi för de flesta arbetsuppgifter vi gör och därför är det av största vikt att arbetsminnet inte äts upp av onödiga störningar utan kan användas till det som är väsentligt.

Almanacka, smart telefon och dator är lämpliga att använda för att avlasta minnet. För att komma ihåg tider kan man använda sig av påminnelser så att möten till exempel inte glöms bort.

I kunskapssammanställningen om Den hjärnvänliga arbetsplatsen hittar du fler exempel på vad som är viktigt att tänka på vid olika typer av kognitiva svårigheter. 

Den hjärnvänliga arbetsplatsen (RAP 2014:2), kunskapssammanställning

Instruktioner behöver ges på olika sätt

Arbetsgivaren behöver vara medveten om att människor tar till sig kunskap och instruktioner på olika sätt. Om instruktioner ges muntligt i en stimmig miljö och kanske även under stress, minskar möjligheterna för alla att uppfatta dem, och särskilt för de som har svårt att koncentrera sig eller är stresskänsliga. Enbart skriftliga instruktioner kan vara svåra att ta till sig för de som har läs- och skrivsvårigheter. Information via bilder och film är ofta lättare att både ta in och komma ihåg. 

Fysiska och psykiska aspekter på tillgänglighet

Du hittar mer information om fysiska aspekter på tillgänglighet på vår sida om tillgängliga lokaler.

Tillgängliga lokaler

Du hittar mer information om psykiska aspekter på tillgänglighet på våra sidor om psykisk ohälsa, stress, hot och våld.

Psykisk ohälsa, stress, hot och våld

Broschyr om tillgänglig arbetsmiljö 

I den här broschyren ger vi några exempel på hur du som arbetsgivare kan förbättra arbetsmiljön ur ett tillgänglighetsperspektiv. Det är viktigt att arbetstagarnas resurser tas tillvara och att människors olikheter ses som en tillgång. Då kan både personal och arbete utvecklas.

Tillgänglig arbetsmiljö (ADI 691), broschyr

Senast uppdaterad 2023-04-19