Vad gör du som arbetsgivare vid en begäran om åtgärder? (6 kap 6a§)

Vad gör du som arbetsgivaren när skyddsombudet gett dig en begäran om åtgärder kring arbetsmiljö eller arbetstider (med stöd av arbetsmiljölagen 6 kap 6a§)?

Skyddsombudet kan begära åtgärder i arbetsmiljön av dig med stöd av 6 kap. 6a § arbetsmiljölagen när det gäller arbetsmiljöfrågor och 19a § arbetstidslagen när det gäller mertid, extra övertid och nödfallsövertid.

Ett lokalt skyddsombud kan enbart begära åtgärder inom det egna skyddsområdet. Skyddsombud har bara rätt att begära åtgärder enligt 19a § arbetstidslagen om arbetstidslagens regler inte ersatts av kollektivavtal. Om reglerna har ersatts av kollektivavtal är det istället de fackliga organisationerna och arbetsgivaren som ska bevaka att avtalet följs, varken skyddsombud eller Arbetsmiljöverket kan agera då.

Så här gör du som arbetsgivare

  1. Ta emot skyddsombudets begäran. Begäran är helst skriftlig, skriv under att du har tagit emot begäran om åtgärder.

  2. Läs begäran och kontakta skyddsombudet omedelbart om du inte förstår vad skyddsombudet vill eller menar. Ju tydligare och mer konkret skyddsombudet har beskrivit riskerna och vad hen vill att du som arbetsgivaren ska göra – desto bättre!

  3. I begäran ska skyddsombudet ange när hen senast vill ha ett svar av dig. Skyddsombudet  ska ge dig en rimlig tid att lämna sitt svar eller vidta åtgärder. Prata med skyddsombudet om du uppfattar att svarstiden är orimlig.

  4. Ta tag i de risker som skyddsombudet framfört. Ge skyddsombudet möjlighet att medverka i att komma till rätta med riskerna. Ju bättre dialog och samarbete ni kan åstadkomma desto bättre möjligheter har ni att komma överens om hur riskerna ska hanteras och förebyggas.

  5. Innan svarstiden är slut ska du lämna information till skyddsombudet om vilka åtgärder som är planerade eller genomförda.

  6. Om ditt svar kommer in innan svarstiden är slut och skyddsombudet är nöjd med ditt svar behöver inte skyddsombudet lämna begäran om ingripande till oss. Då har ni i  samverkan jobbat fram en lösning på arbetsmiljöproblemen! Ni jobbar vidare på det sätt ni har kommit överens om.

  7. Om du inte svarar eller om skyddsombudet inte är nöjd med svaret kan skyddsombudet vända sig till oss. Skyddsombudet fyller då i vår blankett och skickar den till oss tillsammans med en kopia av sin begäran och ditt eventuella svar. Skyddsombudet får inte skärpa kraven som ställts på dig eller förändra sina krav i begäran till oss.

  8. Skyddsombudet kan ta tillbaka sin begäran om ingripande när som helst. Hittar ni en lösning som ni är överens om behöver vi inte ta ställning.

  9. När dokumenten har kommit in till Arbetsmiljöverket kontrollerar vi att de formella kraven i 6 kap. 6a § arbetsmiljölagen respektive 19a § arbetstidslagen är uppfyllda. Är de formella kraven uppfyllda prövar vi skyddsombudets begäran. Oftast sker det genom en eller flera inspektioner. Observera att vi enbart prövar de åtgärder eller undersökningar som skyddsombudet har begärt i sin framställan. Vår prövning leder fram till ett beslut om föreläggande (vi tvingar dig som arbetsgivaren att genomföra åtgärder) eller förbud (vi tvingar dig som arbetsgivaren att sluta med något som inte är tillåtet) eller till ett beslut om att vi inte beslutar om föreläggande eller förbud.

  10. Både skyddsombud och du kan överklaga vårt beslut.

När kan skyddsombudet begära att vi ingriper och vad kan hen inte begära?

Skyddsombudet vänder sig till dig när hen har upptäckt risker i arbetsmiljön eller bedömer att du inte följer reglerna om arbetstid. Skyddsombudet ber dig att rätta till riskerna. Arbetsmiljöarbetet bygger på samverkan. Förhoppningsvis räcker denna första kontakt för att du i dialog med skyddsombudet vidtar åtgärder för att minska riskerna. Du som arbetsgivare har ansvar att vidta de åtgärder som behövs för att arbetsmiljön ska vara säker.

Om inte denna första kontakt inte räcker kan skyddsombud behöva använda sin rätt att begära åtgärder med stöd av sina rättigheter i arbetsmiljölagen respektive arbetstidslagen.

Skyddsombudet kan begära att vi ingriper när det gäller hela arbetsmiljölagen, förutom när det gäller 6 kap i arbetsmiljölagen. Reglerna i detta kapitel räknas som samverkansfrågor. Skyddsombudet kan också begära att vi ingriper när det gäller mertid, extra övertid och nödfallsövertid, men bara om inte reglerna ersatts av kollektivavtal. Skyddsombudet får inte skärpa kraven som ställts på dig eller förändra sina krav i begäran till oss.

Skyddsombudet kan inte begära att vi ingriper i samverkansfrågor, till exempel att få ut handlingar som hen begärt från arbetsgivaren, att hen upplever sig hindrad från att utöva sitt uppdrag som skyddsombud, att du inte informerar tillräckligt om dina planer för verksamhetens ekonomi eller produktion, att personalen inte litar på sin arbetsgivare eller upplever att arbetsgivaren straffar kritik med uteblivna löneökningar, uteblivna befordringar och liknande. Det är frågor skyddsombudet kan ta upp med de fackliga organisationerna på sin arbetsplats.

Skyddsombudet kan inte heller begära att vi ingriper när det gäller arbetsgivarens skyldigheter enligt medbestämmandelagen (MBL), arbetsgivarens personalpolicy, sådant som regleras i lagen om anställningsskydd (LAS), affärsmässiga strategier, konflikthantering på individnivå och tolkning av kollektivavtal.

Blankett för begäran om vårt ingripande

Här hittar du mer information

Du hittar mer information i arbetsmiljölagen 6 kap. 6 § och i arbetstidslagen 19 a §.

Arbetsmiljölagen, riksdagens webbplats, öppnas i nytt fönster

Arbetstidslagen, riksdagens webbplats, öppnas i nytt fönster

Exempel på skyddsombudets begäran till arbetsgivaren om åtgärder

Vad gör du som arbetsgivare om skyddsombudet stoppat jobbet? (6 kap 7§)

Senast uppdaterad 2024-04-04