Förebygg sexuella trakasserier

Du som är arbetsgivare har makten att sätta stopp för sexuella trakasserier. Ta hjälp av arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen i arbetet mot sexuella trakasserier.

Bild på en kvinna i bakgrunden och två manshänder i förgrunden.

Förebygg sexuella trakasserier

Vad är sexuella trakasserier?

Sexuella trakasserier är ett agerande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Förutom kommentarer och ord kan det vara att någon till exempel tafsar eller kastar närgångna blickar. Det kan också handla om ovälkomna komplimanger, anspelningar, sms och bilder av sexuell natur.

Sexuella trakasserier är en form av diskriminering enligt diskrimineringslagen. Sexuella trakasserier kan också vara en form av kränkande särbehandling enligt arbetsmiljölagstiftningen.

Det här är ditt arbetsgivaransvar

Aktiva åtgärder

Enligt diskrimineringslagen ska du som arbetsgivare fortlöpande genomföra ett arbete i fyra steg för att förebygga sexuella trakasserier. De fyra stegen är att undersöka, analysera, åtgärda och följa upp.

Aktiva åtgärder och de fyra stegen, DO:s webbplats, öppnas i nytt fönster

Kränkande särbehandling

Enligt arbetsmiljölagen och dess föreskrifter ska du arbeta förebyggande mot kränkande särbehandling.

Kränkande särbehandling och mobbning

Alla på arbetsplatsen ska känna till att du som arbetsgivare inte accepterar sexuella trakasserier. Det gäller de som redan är anställda såväl som vikarier, praktikanter, inhyrda och nyanställda.

Information ska finnas i en skriftlig riktlinje och kan integreras i verksamheten på olika sätt. Ni kan till exempel prata om riktlinjen och vad den innebär på arbetsplatsträffar, i personliga samtal eller via intranätet.

Sedan behöver ni regelbundet följa upp arbetet genom att undersöka om informationen har nått fram till alla. Det kan ni till exempel göra genom medarbetarundersökningar och medarbetarsamtal.

Förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier, DO:s webbplats, öppnas i nytt fönster

Både diskrimineringslagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter kräver att alla har tillgång till tydliga rutiner för att förebygga och hantera sexuella trakasserier och kränkande särbehandling om sådana situationer uppstår på arbetsplatsen.

Det ska framgå av rutinerna:

 • till vem den utsatta ska vända sig för att snabbt få hjälp
 • vad arbetsgivaren måste göra när hen får information om att det förekommer sexuella trakasserier
 • vad arbetsgivaren gör med den informationen
 • vem hos arbetsgivaren som ansvarar för att utreda händelser eller påståenden.

Både riktlinjerna och rutinerna måste finnas i skriftlig form. För att riktlinjerna och rutinerna ska fungera är det viktigt att alla i verksamheten känner till att rutinerna finns, vad de innebär och förstår vad var och en ska göra.

Förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier, DO:s webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur upptäcks sexuella trakasserier?

Sexuella trakasserier sker av uppenbara skäl ofta i det fördolda. Att få reda på om sexuella trakasserier pågår kräver med andra ord att alla i arbetsledande ställning är lyhörda, vaksamma och kommunicerar aktivt med sina medarbetare. Här är några vanliga exempel på hur arbetsgivare kan få veta att sexuella trakasserier förekommer:

 • Den som blivit utsatt eller en kollega till denne uppmärksammar dig på vad som händer.
 • Du får information från en facklig organisation eller från ett skyddsombud.
 • Du lägger själv märke till något du uppfattar som sexuella trakasserier.

Agera direkt, dröj aldrig!

Din skyldighet som arbetsgivare att utreda och åtgärda gäller så fort du får veta att någon känner sig utsatt för sexuella trakasserier, oavsett vem som berättar och hur denne berättar. Så här kan du lägga upp arbetet:

Utred

 • Börja med att ta reda på vad som har hänt – prata med den som upplever sig utsatt.
 • Prata därefter med den eller de som påstås ligga bakom trakasserierna.
 • Ibland kan det också vara nödvändigt att prata med vittnen.
 • Bedöm om det finns behov av omedelbara åtgärder under pågående utredning.
 • Var diskret - det är viktigt att utredningen görs diskret och med hänsyn och respekt för de inblandade.

Sätt stopp

Om din utredning visar att sexuella trakasserier har inträffat så måste du hindra att de fortsätter. Här är några exempel:

 • I vissa situationer kan en tillsägelse eller uppmaning räcka för att trakasserierna ska upphöra.
 • I andra fall kan det vara nödvändigt med en varning eller omplacering.
 • Om inget annat hjälper kan det bli aktuellt med uppsägning eller avsked.

Följ upp

När du har satt in åtgärder för att förhindra att trakasserierna fortsätter är det viktigt att följa upp situationen på arbetsplatsen för att försäkra sig om att trakasserierna upphört. Här är några exempel på frågor du kan ställa:

 • Har trakasserierna upphört?
 • Fortsätter trakasserierna? Då har dina insatser inte varit tillräckliga och du måste vidta ytterligare åtgärder för att stoppa dem.
 • Har det främjande och förebyggande arbetet enligt diskrimineringslagen och arbetsmiljölagstiftningen fungerat? Hur kan det förbättras?

Mer vägledning för att utreda och åtgärda sexuella trakasserier, DO:s webbplats, öppnas i nytt fönster

Förbjudet att straffa den som anmäler

Den som vill påtala eller anmäla diskriminering ska kunna göra det utan att behöva oroa sig för negativa konsekvenser från arbetsgivarens sida. Därför innehåller diskrimineringslagen ett så kallat repressalieförbud, som skyddar den som påtalat eller anmält diskriminering från att bli bestraffad av arbetsgivaren. Skyddet gäller även när någon till exempel avvisar ett förslag eller fogar sig i en situation av sexuell natur.

Förbud mot repressalier, DO:s webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad säger lagarna

Diskrimineringslagen syftar till att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter. Enligt lagen är sexuella trakasserier en form av diskriminering.

Arbetsmiljölagen syftar till att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet, samt att uppnå god arbetsmiljö. Sexuella trakasserier kan vara en form av kränkande särbehandling som är reglerat med stöd av lagen.

Har du frågor om sexuella trakasserier?

På Diskrimineringsombudsmannens webbplats finns frågor och svar om sexuella trakasserier, till exempel om en flört kan vara sexuella trakasserier eller vad du kan göra om du blir sexuellt trakasserad.

Frågor och svar om sexuella trakasserier, DO:s webbplats, öppnas i nytt fönster

Har du andra frågor om trakasserier eller sexuella trakasserier kan du kontakta Diskrimineringsombudsmannen, öppnas i nytt fönster

Kontakta Diskrimineringsombudsmannen, öppnas i nytt fönster

Motverka och förebygg sexuella trakasserier på din arbetsplats (ADI 713), broschyr

bild på omslag till broschyren "motverka och förebygg sexuella trakasserier på din arbetsplats".
En ny broschyr som går igenom vad sexuella trakasserier är, information om lagens krav, checklistor och tips för arbetet mot sexuella trakasserier på din arbetsplats. Broschyren ger dig dessutom flera konkreta exempel på situationer som en arbetsgivare kan ställas inför.
Motverka och förebygg sexuella trakasserier på din arbetsplats (ADI 713), broschyr

Arbetsgivarens ansvar att motverka och förebygga sexuella trakasserier

Senast uppdaterad 2023-06-07