Farlig atmosfär, brand, explosion, förgiftning eller kvävning

Här kan du läsa om arbete i farlig atmosfär. Det innebär arbetsmiljöer med risk för brand, explosion, förgiftning eller kvävning – ofta i kombination med begränsad luftväxling.

En varningsskylt i en pappersmassafabrik med texten: Varning metangas svetsa ej i närheten av karet expolsionsrisk

Arbete i farlig atmosfär är förenat med mycket stora och allvarliga risker. De arbeten eller arbetsuppgifter som omfattas är ofta tillfälliga och utförs ofta av entreprenörer i verksamheter där flera arbetsgivare (entreprenörer) är verksamma samtidigt. I ordlistan förklarar vi de facktermer som används på denna sida och inom området i övrigt.

Gamla författningar har slutat att gälla

Den 31 december 2014 upphävdes fyra författningar:

  • Avloppsanläggningar (AFS 1984:15)
  • Manhål på vissa behållare (AFS 1985:10)
  • Arbete på fartyg (AFS 1986:26)
  • Arbete i slutet utrymme (AFS 1993:3).

De tre första är föreskrifter, och Arbete i slutet utrymme är ett allmänt råd. Författningarna var cirka 20–30 år gamla. Frågorna som de tog upp är fortfarande lika angelägna ur ett arbetsmiljöperspektiv, men i dag tas de frågorna omhand av andra föreskrifter som vi presenterar på dessa sidor.

Nya föreskrifter skapar en bättre arbetsmiljö

Det mesta av innehållet i de upphävda författningarna gäller i alla miljöer där det är begränsad luftväxling och där det finns risk för brand, explosion, förgiftning eller kvävning. Dessa arbetsmiljöfaktorer täcks i dag in av föreskrifter, med tillhörande råd, såsom

Gaser (AFS 1997:7), föreskrifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), föreskrifter

Användning av personlig skyddsutrustning (AFS 2001:3), föreskrifter

Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1), föreskrifter

Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2014:43), föreskrifter

Användning och kontroll av trycksatta anordningar, (AFS 2017:3), föreskrifter

Arbetsmiljöfaktorer av mer allmän karaktär, till exempel belysning, buller, ergonomi, hygienfrågor, tillträdesleder och ventilation kan du läsa mer om på sidan Fördjupning om arbete i farlig atmosfär.

Fördjupning om arbete i farlig atmosfär

Senast uppdaterad 2023-07-04