Cancerframkallande ämnen som bildas

Bestämmelserna i 40, 41 och 44 §§ i föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker ska också tillämpas för följande verksamheter där man kan exponeras för cancerframkallande ämnen.

  • Arbete som innebär exponering för
  • a) trädamm från lövträd,
  • b) respirabelt kristallint kvartsdamm,
  • c) asbesthaltigt damm,
  • d) dieselavgaser,
  • e) polycykliska aromatiska kolväten i sot, tjära eller beck av kol, eller
  • f) damm, rökgaser eller stänk som uppstått vid avbränning och elektroraffinering av kopparnickelskärsten.
  • Arbete som innebär hudexponering för mineraloljor som tidigare har använts för att smörja och kyla rörliga delar i en förbränningsmotor.
  • Framställning av auramin.
  • Processer där stark syra ingår vid framställningen av isopropylalkohol.

För andra processer där CMR-ämnen bildas är bestämmelserna inte tvingande men det är ändå lämpligt att använda 40-44 §§ som vägledning vid beslut om åtgärder.

Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19). Ändrad och omtryckt i AFS 2014:43, föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna specificerar kraven på ett systematiskt arbetsmiljöarbete för arbetsplatser med kemiska risker. I kraven ingår till exempel att undersöka och bedöma risker, vidta åtgärder och märka behållare och rörledningar.
Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2022-06-09