Cancerframkallande ämnen som bildas

Bestämmelserna i 40, 41 och 44 §§ i föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker ska också tillämpas för följande verksamheter där man kan exponeras för cancerframkallande ämnen.

  • Arbete som innebär exponering för
  • a) trädamm från lövträd,
  • b) respirabelt kristallint kvartsdamm,
  • c) asbesthaltigt damm,
  • d) dieselavgaser,
  • e) polycykliska aromatiska kolväten i sot, tjära eller beck av kol, eller
  • f) damm, rökgaser eller stänk som uppstått vid avbränning och elektroraffinering av kopparnickelskärsten.
  • Arbete som innebär hudexponering för mineraloljor som tidigare har använts för att smörja och kyla rörliga delar i en förbränningsmotor.
  • Framställning av auramin.
  • Processer där stark syra ingår vid framställningen av isopropylalkohol.

För andra processer där CMR-ämnen bildas är bestämmelserna inte tvingande men det är ändå lämpligt att använda 40-44 §§ som vägledning vid beslut om åtgärder.

Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19). Ändrad och omtryckt i AFS 2014:43, föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna specificerar kraven på ett systematiskt arbetsmiljöarbete för arbetsplatser med kemiska risker. I kraven ingår till exempel att undersöka och bedöma risker, vidta åtgärder och märka behållare och rörledningar.
Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19), föreskrifter

Senast uppdaterad 2022-06-09