Frågor och svar om asbest

När man ska hantera fönsterkitt som innehåller mer än 1 viktprocent asbest krävs tillstånd från Arbetsmiljöverket för bearbetning och behandling enligt 11 § föreskrifterna om asbest (AFS 2006:1).
Tillstånd krävs oavsett om bearbetningen (utbyte av asbesthaltigt fönsterkitt) sker i glasmästeriets verkstad efter att fönstret har demonterats, eller om bearbetningen sker på annan plats. Eftersom hanteringen av asbesthaltigt fönsterkitt medför speciella risker kommer ett beviljat tillstånd att innehålla villkor.

Tillstånd

Det går att få ett tillstånd för bearbetning som både utförs i glasmästeriets verkstad och bearbetning som sker på annan plats. Tillståndet brukar vara tidsbegränsat. 

Intyg krävs på genomförd utbildning

För att få tillstånd krävs ett intyg på att de som ska arbeta med hantering av asbesthaltigt fönsterkitt och deras närmaste arbetsledare har genomgått en utbildning som är anpassad till verksamheten.

Utbildning för hantering av asbesthaltigt fönsterkitt

De personer som hanterar asbesthaltigt fönsterkitt ska ha en utbildning om asbest som är anpassad till glasmästeriverksamhet. Utbildning för arbetsledare ska även omfatta avsnitt om ansvarsfrågor, samordningsåtgärder och riskbedömning. Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna har genomgått utbildning, samt att arbetstagarnas kunskaper uppdateras vid behov.

Utbildningen om asbest ska minst innehålla avsnitt om:

 • asbestens egenskaper
 • hälsoeffekter
 • förekomst
 • skyddsåtgärder
 • nödfallsåtgärder
 • handhavande av personlig skyddsutrustning
 • kontroll och skötsel av personlig skyddsutrustning
 • arbetsmetoder
 • kontrollåtgärder
 • avfallshantering
 • saneringsåtgärder
 • bestämmelser om medicinska kontroller

Utbildningen ska innehålla praktiska tillämpningsövningar som berör:

 • på och avklädning av skyddskläder och personlig skyddsutrustning
 • personlig sanering, kontroll och skötsel av personlig skyddsutrustning
 • kontroll, skötsel och filterbyte på luftrenare och dammsugare
 • eftersanering
 • avfallshantering

Utbildningen ska dessutom innehålla ett avsnitt om vilka lämpliga metoder som finns för att ta bort fönsterkitt så att minsta möjliga damm sprids i omgivningen.

Om hantering av asbesthaltigt fönsterkitt ska ske inne i en fast uppbyggd inneslutning med sluss ska de praktiska momenten i utbildningen även omfatta följande:

 • hur man ska bete sig i slussen och inne i inneslutningen
 • kontroll av inneslutningens undertryck och ventilation
 • kontroll av filter hos ventilationsutrustning
 • användning av andningsskydd i inneslutningen
 • kontroll och skötsel av andningsskydd som används i inneslutningen
 • rengöring(eftersanering) av bearbetade bågar
 • transport av rengjorda bågar ut genom slussen
 • inkapsling och transport av asbesthaltigt fönsterkitt ut ur inneslutningen via sluss
 • eftersanering av utrymme och utrustning
 • efterventilering av inneslutning och sluss

Ett detaljerat utbildningsprogram för hantering av asbesthaltigt fönsterkitt har utarbetas av arbetsmarknadens parter i samråd i Glasbranschens Centrala Arbetsmiljöråd (GCA).

Om fönster som innehåller asbesthaltigt fönsterkitt demonteras och inte sätts tillbaka, så räknas det som rivning enligt 12 § föreskrifterna om asbest (AFS 2006:1) och då måste du ha tillstånd för rivning av asbest. Detta gäller även för demontering av fönsterdelar som innehåller asbesthaltigt fönsterkitt när delarna inte sätts tillbaka.

Du hittar mer information på våra sidor om Tillstånd, anmälan och blanketter för asbest.

Tillstånd, anmälan och blanketter för asbest

Ja, om möjligt ska man avlägsna de delar av en byggnad som innehåller asbesthaltigt material innan man river övriga delar. Det finns annars risk för att de arbetstagare som ska ta hand om rivningsavfallet utsätts för asbestexponering.

Ansökan ska innehålla:

 • tjänstbarhetsintyg om arbetet avser rivning av asbest
 • utbildningsbevis 
 • hanterings- och skyddsinstruktioner.

Om företaget har anställda ska det även finnas med ett yttrande från ett regionalt skyddsombud under förutsättning att företaget har någon ansluten medlem till den fackliga organisationen. Om det inte finns ett regionalt skyddsombud, men det finns ett lokalt skyddsombud som är utsett av arbetstagarna, ska yttrandet ges från det lokala skyddsombudet. Om företaget drivs som familjeföretag utan anställda behövs inte yttrande från ett skyddsombud.

Det tar cirka fem veckor att handlägga en ansökan. Om ansökan är ofullständig och behöver kompletteras kan det innebära ytterligare två till tre veckors handläggning.

Senast två arbetsdagar innan rivningstillfället. En anmälan ska göras för varje objekt. Vid mycket brådskande fall, kan, i undantagsfall, en senare anmälan accepteras.

I kvittensen ser du hur många bilagor som har bifogats.

Det går inte att backa. Skicka in handlingen via e-post till myndighetsbrevlådan, arbetsmiljoverket@av.se och hänvisa till ditt diarienummer. Diarienumret finns i bekräftelsen du får på din ansökan.

Skicka e-post.

Genom e-post till myndighetsbrevlådan, arbetsmiljoverket@av.se. Hänvisa till ditt diarienummer, det finns i bekräftelsen du får på din ansökan.

Skicka e-post.

Tillstånd för hantering vid rivning av asbest ges vanligtvis för ett år första gången, därefter kan tillstånd beviljas upp till tre år.

Tillstånd för bearbetning och behandling gäller vanligtvis ett speciellt arbete eller objekt. I vissa fall kan sådana tillstånd beviljas för en viss tid. 

Våra uppgifter kommer från Statistiska centralbyrån (SCB). På deras webbplats kan du kontrollera om uppgiften saknas. Om den saknas ska du vända dig till SCB.

Om du uppger fel organisationsnummer eller ett organisationsnummer som inte finns går det inte att göra en e-anmälan. För att då kunna genomföra ansökan behöver du använda vår pdf-blankett för nedladdning. Pdf-blanketten hittar du på sidan om tillstånd, anmälan och blanketter för asbest. Fyll i och skicka via e-post arbetsmiljoverket@av.se, eller skicka via post till Arbetsmiljöverket, Box 9082, 171 09 Solna.

Tillstånd, anmälan och blanketter för asbest

Skicka e-post.

Det finns ingen webblankett för forsknings- och bearbetningstillstånd. Däremot kan du ladda ner en pdf-blankett och skicka via e-post arbetsmiljoverket@av.se, eller skicka via post till Arbetsmiljöverket, Box 9082, 171 09 Solna. Pdf-blanketten hittar du på sidan om tillstånd, anmälan och blanketter för asbest.

Tillstånd, anmälan och blanketter för asbest

Skicka e-post.

Ja, om kvittensen finns i pappersform eller elektroniskt (i datorn eller läsplatta) på arbetsplatsen så är kravet i föreskrifterna om asbest 18 § uppfyllt. Kvittensen innehåller de uppgifter i anmälan som ska hållas tillgängliga på arbetsplatsen.

Du kan komplettera din webbansökan genom att skicka bilagorna via post till Arbetsmiljöverket, Box 9082, 171 09 Solna. Du måste hänvisa till det diarienummer du fått på kvittensen till din webbansökan.

Vanligtvis ansöker företag om ett heltäckande (fullständigt) rivningstillstånd, alltså ett tillstånd som gäller rivning inomhus och utomhus, inne i en inneslutning och med glove-bag. I vissa fall söker man tillstånd för en mer specifik eller begränsad rivning, exempelvis att riva utomhus och med glove-bag alternativt enbart utomhus. Dessa tillstånd kallas "begränsade", och det innebär att tillståndet enbart gäller för den verksamhet eller typ av rivning som står i ansökan.

Dessa två typer av tillstånd är kopplade till två olika nivåer av asbestutbildning. För ett fullständigt rivningstillstånd krävs fyra dagars särskild utbildning och för ett begränsat tillstånd krävs två dagars särskild utbildning.

Om Arbetsmiljöverket har gett tillstånd för rivning av asbest ska följande handlingar finnas:

 • Arbetsmiljöverkets tillståndsbeslut
 • anpassade hanterings- och skyddsinstruktioner för rivningsarbetet
 • bevis om asbestutbildning för arbetsledaren och de som deltar i rivningsarbetet
 • tjänstbarhetsintyg för de som deltar i rivningsarbetet (behövs inte för ensamföretagare)
 • den rivningsanmälan som har skickats till Arbetsmiljöverket