Om din medarbetare blir sjukskriven

Arbetsanpassning är en individuell åtgärd i arbetsmiljön som kan göras om någon har en nedsatt förmåga att utföra sitt arbete efter att ha varit sjukfrånvarande – även om orsaken till sjukfrånvaron skett utanför arbetsplatsen. Du som arbetsgivare kan få stöd i ditt arbete att underlätta för medarbetaren att åtgå till arbetet.

För att underlätta återgång till arbetet efter sjukfrånvaro, ska du som arbetsgivare ha en regelbunden dialog med dina medarbetare för att fånga in om någon har en nedsatt förmåga att utföra sitt arbete, även orsaken till sjukskrivningen skett utanför arbetsplatsen. Det ska även finnas rutiner för hur du tar emot information om behov av arbetsanpassning, och om hur du sedan ska agera. Dessa rutiner ska vara kända av alla på arbetsplatsen.

Har någon av dina medarbetare blivit sjukskriven?

I de fall någon av dina medarbetare har en nedsatt förmåga att utföra sitt arbete efter en sjukfrånvaro kan det bli aktuellt med en arbetsanpassning. Det är en individuell åtgärd som arbetsgivaren kan göra i den fysiska, organisatoriska eller sociala arbetsmiljön. Arbetsanpassningen kan vara antingen tidsbegränsad eller varaktig.

Det kan exempelvis handla om:

  • ändrade arbetstider
  • anpassning av arbetsuppgifter
  • användning av arbetshjälpmedel
  • socialt stöd
  • särskilda arbetsinstruktioner
  • personligt anpassad skyddsutrustning.

Varje arbetsplats och arbetsuppgift kan dock inte alltid anpassas på det sätt som är önskvärt, beroende på verksamhetens förutsättningar, men oavsett så måste du som arbetsgivare alltid börja med att undersöka vad som är möjligt att genomföra.

Tillbud och arbetsskador ska anmälas

Om någon av dina medarbetare har skadats på din arbetsplats behöver du anmäla detta, både till oss och till Försäkringskassan. Detta gäller både vid skador, och vid händelser som hade kunnat leda till en olycka – det som kallas tillbud.

Anmäl arbetsskada, dödsfall och allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket

Stöd till dig som arbetsgivare

Både arbetsgivare och arbetstagare kan behöva stöd i arbetsanpassningsarbetet. Utöver den kunskap som finns att hämta på vår webbplats om du kan arbeta med arbetsmiljön, så finns det även annan hjälp som du arbetsgivare kan få. Det finns stöd och ekonomiskt bidrag för att förebygga sjukskrivningar eller underlätta återgången till arbetet.

Företagshälsovården

Företagshälsovårdens främsta uppgift är att ta bort eller minska risker i arbetsmiljön. Om du som arbetsgivare inte har tillräcklig tid eller kunskap att hantera riskerna på arbetsplatsen kan företagshälsovård anlitas. Hjälpen blir då ett komplement till det egna arbetsmiljöarbetet.

Försäkringskassan

Du som arbetsgivare kan även få bidrag för arbetsplatsinriktade insatser som underlättar för din medarbetare att komma tillbaka till jobbet efter sjukskrivning. Exempelvis kan du få stöd för att upprätta en plan för återgång till arbete.

Försäkringskassans webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2023-07-13