Sanktionsavgifter

Syftet med sanktionsavgifter är att minska antalet överträdelser av våra föreskrifter, så att arbetsmiljön på Sveriges arbetsplatser blir bättre.

Här kan du läsa vilka bestämmelser det rör sig om och vad som kan hända om du inte följer dem och vad som gäller om du blir skyldig att betala en sanktionsavgift.

Ha koll på din verksamhet!

Se till att ha koll på din verksamhet. Läs om hur du kan arbeta med verksamhetens arbetsmiljö på sidan Arbeta med arbetsmiljön och ta reda på vilka föreskrifter som gäller för just din verksamhet. För vissa av bestämmelserna i våra föreskrifter gäller att du kan bli skyldig att betala en sanktionsavgift om du inte följer dem. Längre ner på denna sida ser du vilka bestämmelser det handlar om och hur stor avgiften kan bli. 

Arbeta med arbetsmiljön

Föreskrifter

Sanktionsavgift i stället för böter

Tidigare var flera bestämmelser i våra föreskrifter straffbelagda. Det innebar att man kunde bli dömd till böter om man bröt mot dem.

En statlig utredning har konstaterat att böter inte är det mest effektiva sättet att se till att regler om arbetsmiljön följs. Riksdagen beslutade därför att göra en lagändring, och från och med den 1 juli 2014 är därför fler regler kombinerade med en sanktionsavgift istället för med straff.

Ett utökat system med sanktionsavgifter - en lägesbild, rapport, pdf, öppnas i nytt fönster

Sanktionsavgift och böter – vad är skillnaden?

En sanktionsavgift är en avgift, medan böter är ett straff man döms till i domstol. Att bryta mot en bestämmelse som är belagd med böter ses som en kriminell handling. Ett sådant arbetsmiljöärende hanteras därför av polis och går sedan vidare till åklagare och domstol. 

Böter – för vilka bestämmelser?

Du kan fortfarande dömas till böter om du lämnar oriktiga uppgifter, tar bort en skyddsanordning eller om du bryter mot din skyldighet att anmäla olycksfall och allvarliga tillbud till oss. Böter som påföljd finns även kvar för vissa bestämmelser om minderåriga.

Inspektörer kontrollerar att föreskrifterna följs

Vid inspektionen får du veta hur inspektörerna har uppfattat arbets­miljön och vilka brister som ska åtgärdas. Om någon av bristerna är att ni inte har följt en bestämmelse som är belagd med sanktions­avgift, så rapporterar inspektören detta vidare inom Arbets­miljö­verket. Ärendet utreds sedan internt.

Läs mer om hur du förbereder dig för en inspektion på sidan Så går en inspektion till.

Så går en inspektion till

Vi fattar beslut efter inspektionen

Om vi beslutar att du ska betala en sanktionsavgift skickar vi ett så kallat avgiftsföreläggande till dig. Detta kan du god­känna inom en viss tid. Här framgår även vilken avgift du ska betala. Om du godkänner avgiftsföreläggandet skickar vi ärendet till läns­styrelsen, och det är till dem du sedan ska betala. Du får med andra ord inte veta direkt vid inspektionen om du ska betala en sanktions­avgift.

Vem kan bli skyldig att betala en sanktionsavgift?

Det är arbetsgivaren som kan bli tvungen att betala en sanktions­avgift. Det kan alltså vara företag, organisationer, kommuner, regioner eller staten.

Reglerna om sanktionsavgift riktar sig ofta mot arbetsgivare. Det är alltså den som är arbetsgivare – exempelvis ett företag, kommunen eller regionen – som i så fall ska betala en sanktionsavgift. Även andra än arbetsgivare kan behöva betala sanktionsavgift, t.ex. den som hyr in arbetskraft. Tillverkare och importörer är exempel på vem som kan få betala sanktionsavgift då vissa bestämmelser om produkter inte följs och på byggområdet finns några bestämmelser som innebär att den som har uppdrag som byggherre, Bas-P eller Bas-U kan bli skyldig att betala avgift.

Hur bestäms sanktionsavgiften?

Några avgifter är så kallade fasta avgifter. Det framgår av paragraftexten hur mycket som ska betalas och den fasta avgiften är lika för alla. I några få fall som rör produkter kombineras den fasta sanktionsavgiften med en viss procent av produktens försäljningsvärde.

I de flesta fall är dock sanktionsavgiften differentierad, vilket innebär att stora arbetsgivare får betala mer än små arbetsgivare. Avgiften på sanktionen beräknas då efter antalet sysselsatta i företaget eller organisationen. Både anställda och inhyrda räknas, oavsett om de arbetar heltid eller deltid.

Vi räknar samtliga som är sysselsatta under samma organisationsnummer  inte bara de som arbetar på den inspekterade arbetsplatsen. Arbetsgivare med 500 eller fler sysselsatta betalar maximal avgift oavsett hur många som är sysselsatta.

Du har rätt att få ditt ärende prövat i domstol

Det är alltså Arbetsmiljöverket som beslutar om du ska betala en sanktionsavgift, men om du inte godkänner avgiftsföreläggandet kan Arbetsmiljöverket ansöka om att ärendet prövas i förvaltningsrätten.

Om förvaltningsrätten beslutar att sanktionsavgiften ska betalas har du möjlighet att överklaga deras beslut till kammarrätten. Kammarrätten gör i så fall en bedömning om de ska ge dig ett prövningstillstånd eller inte.

Bestämmelser med sanktionsavgift

Dessa bestämmelser är förenade med sanktionsavgift:

Bestämmelser förenade med sanktionsavgift, pdf, öppnas i nytt fönster

Sanktionsavgifter inom bygg

Eftersom det förekommer många riskfyllda arbetsmoment som faller inom tillämpningsområdet för AFS 1999:3 om byggnads- och anläggningarbete, utfärdas sanktionsavgifter vid följande brister:

  • Byggherren har inte föranmält byggprojekt som kräver förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket (det vill säga är av en viss omfattning)
  • Ingen arbetsmiljöplan har upprättats, och en sådan krävs (det vill säga att förhandsanmälan krävs, eller att arbete med särskild risk ska utföras i byggprojektet)
  • Byggnads- eller anläggningsarbete utförs där fallskydd saknas och det finns risk för att någon faller 2 meter eller mer

Vanliga frågor och svar för sanktionsavgifter inom bygg, pdf, öppnas i nytt fönster

Sanktionsavgifter

Senast uppdaterad 2023-10-16