Arbetstillstånd vid risk för brand och explosion - 36 §

Vid särskild risk för brand eller explosion krävs arbetstillstånd

Innan någon utför något av de arbeten som anges nedan ska arbetsgivaren utfärda ett skriftligt arbetstillstånd. Förutom arbetsgivare har den som hyr in personal och ensamföretagare detta ansvar.

Arbetsgivaren kan utse en person för uppgiften att utfärda arbetstillstånd som då måste ha tillräcklig kompetens och kunskap om sakförhållandena. Om arbetsgivaren så beslutar finns det inget som hindrar att samma person utför arbetet. En ensamföretagare kan utfärda tillståndet för sig själv.

 1. Arbete i en cistern, brunn, silo, lastutrymme eller liknade där en brandfarlig vätska, gas eller aerosol hanteras eller förekommer på annat sätt.
 2. Svetsa, skära, löda, slipa, borra eller utföra annat arbete som medför hög temperatur i eller på rörledning, cistern, fat eller liknande behållare som innehåller eller har innehållit brandfarlig vara eller brännbar vätska.
 3. Utföra arbete som kan orsaka brand eller explosion inom ett område där explosionsfarlig atmosfär kan förekomma.

Arbetstillståndet ska innehålla skriftliga hanterings- och skyddsinstruktioner för arbetsuppgiften.

Skriftligt intyga på arbetstillståndet

Den som ska utföra arbetet ska på arbetstillståndet skriftligt intyga att instruktionerna kommer att följas. Arbetstillståndet ska bevaras i minst tre månader efter det att arbetet avslutats.

Samordningsansvarig ska godkänna att arbetet påbörjas

På ett gemensamt arbetsställe ska de villkor och instruktioner som gäller för arbetet samt uppgift om de risker som kan uppstå för dem som arbetar för andra företag eller motsvarande lämnas till den som är ansvarig för samordningen av arbetsmiljöfrågorna. Arbetet får inte påbörjas förrän den ansvarige godkänt detta.

De som bedriver verksamhet eller arbetar på ett gemensamt arbetsställe ska följa anvisningarna från den som är ansvarig för samordningen av arbetsmiljöfrågor.

Det ska finnas allmänna skyddsregler för ett gemensamt arbetsställe och ansvaret för de speciella skyddsanordningar som kan behövas för ett visst arbete ska klargöras.

Den som råder över ett arbetsställe har det grundläggande ansvaret för att det finns sådana fasta anordningar att de som arbetar där inte utsätts för risk för ohälsa eller olycksfall.

Goda kunskaper krävs för att ge arbetstillstånd

Den som meddelar ett skriftligt arbetstillstånd förutsätts ha goda kunskaper om hur arbetet ska utföras, riskerna med arbetet och förekommande ämnen samt hur dessa risker kan förebyggas.

Det är viktigt att instruktionerna som ingår i arbetstillståndet innehåller uppgifter om vilka kontroller som ska göras, vilka verktyg och vilken utrustning som ska användas, vem som får utföra arbetet och när detta ska utföras.

I hanteringsinstruktionerna behöver det också ingå hur mätning och övervakning ska göras.
För arbete i cistern, brunn, silo, lastutrymme eller liknande behöver det också fastställas hur förberedelse för lyft ska göras.

Arbetstillstånd för arbete i cistern, brunn, silo, lastutrymme

Exempel på faktorer som är viktiga när man utfärdar hanteringsinstruktioner för arbeten med en brandfarlig vätska i utrymmet.

 1. Att arbetsmetoden minimerar den yta som vätskan kan dunsta från och risken för att vätska spills ut.
 2. Att atmosfären i utrymmet kan behöva fyllas med inert gas (till exempel kvävgas eller argon) eller att man kan behöva se till att temperaturen i utrymmet är minst 5 ºC lägre än flampunkten på förekommande ämnen.
 3. Vakt med lämplig handbrandsläckare med beredskap att snabbt ingripa behöver normalt finnas i närheten av utrymmets ingång.
 4. Kontroll av att utrustningen har explosionsskyddat utförande.
 5. Behov av andningsapparat med säkerhetstryck och lyftsele med lina.
 6. Behov av skyddskläder för de risker som kan uppstå.
 7. Behov av avspärrning av platsen och varningsskyltar.
 8. Att behållaren är säkrad mot inströmmande ämnen och mot att till exempel omrörare sätts igång.

Vid hantering av brandfarlig vätska med en flampunkt under 30 ºC i ett slutet utrymme kan förhållandena lätt bli sådana att en gnista kan utlösa en explosion.

Man måste därför räkna med att all utrustning behöver väljas enligt Statens räddningsverks föreskrifter, SRVFS 2004:7, om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor.

Explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor, föreskrifter, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2020-05-19