Arbetsmiljön för personliga assistenter

Många som arbetar med omsorg och sociala tjänster arbetar som personliga assistenter.

Arbetet som personlig assistent innebär i likhet med övrigt omsorgsarbete ett nära arbete med brukare. Det som primärt särskiljer detta arbete är att den enskilde brukaren dag för dag kan bestämma vilka arbetsuppgifter som ska ingå i arbetet. Därför kan både arbetsuppgifter och den fysiska arbetsplatsen variera och vara svåra att överblicka. 

Att arbetet delvis är oförutsägbart och ibland utförs på andra ställen än i brukarens bostad, kan innebära en särskild risk för både fysisk och psykisk ohälsa.

Arbetet genomförs ofta i närheten av anhöriga och andra närstående. Det kan finnas förväntningar från omgivningen att man ska kunna utföra sitt arbete ”osynligt” och man behöver kunna smälta in och anpassa sig i olika miljöer och sammanhang. Detta innebär ytterligare psykisk belastning utöver vad omsorgsarbete normalt kan innebära.

Arbetsgivaren ansvarar för att undersöka arbetsmiljön 

Förutsättningarna i arbetet ställer stora krav på dig som är arbetsgivare att regelbundet undersöka arbetsmiljön och uppmärksamma och åtgärda de risker som framkommer i arbetet med varje enskild brukare. En förutsättning för att detta ska vara möjligt är att du har en ofta återkommande och bra dialog med din personal. Tänk på att du måste bedöma risker för olycksfall och ohälsa innan dina arbetstagare utför nya, och kanske okända arbetsuppgifter. Det är också viktigt att arbetstagarna känner till de rutiner som finns för hur de ska agera i nya situationer.

För att undvika risker och underlätta samarbetet med brukare och anhöriga, är det bra med tydliga, skriftliga och lättillgängliga arbetsinstruktioner på de arbetsuppgifter som alltid ska utföras hos varje brukare.

Innan arbetet påbörjas med en ny brukare är det viktigt att, tillsammans med brukare, eventuella anhöriga och god man, informera om arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och att det kan innebära att arbetstagarens arbetsmiljö ibland måste prioriteras och brukaren då inte kan få sina önskemål eller behov tillgodosedda exakt som önskas. Detta beror på att arbetsmiljölagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är jämbördiga och ingen av lagarna har företräde framför den andra.

Arbete som personlig assistent när man är under 18 år? 

Att arbeta inom hemtjänst, hemsjukvård, personlig assistans eller liknande i hemmet hos brukare med alkohol- och narkotikamissbruksproblem, psykisk ohälsa eller med psykisk funktionsnedsättning, är förbjudet för den som är under 18 år. Reglerna om detta hittar du i föreskrifterna om minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3).

Minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3), föreskrifter

Försäkringskassan betalar inte längre ut assistansersättning om assistansen har utförts av någon som är under 18 år (51 kapitlet, 16 § första stycket, socialförsäkringsbalken). Detta förbud gäller dock inte om anställningen har ingåtts före den 1 juli 2013.

Arbetsmiljöansvaret 

Assistansanordnaren har som arbetsgivare ansvaret för arbetsmiljön.  Vissa assistansanordnare låter dock i praktiken brukarna svara för att arbetstagarna har en hälsosam arbetsmiljö. Att som brukare få ansvar (d.v.s. att få sig tilldelat arbetsmiljöuppgifter) för den personliga assistentens arbetsmiljö innebär en stor rollkonflikt eftersom brukaren då måste väga sina egna behov mot arbetstagarens behov av en sund och säker arbetsmiljö. Arbetsmiljöuppgifterna ska därför bara fördelas till anställda hos assistansanordnaren dit arbetstagaren kan vända sig med problem i arbetsmiljön som behöver lösas.

Läs mer om under rubriken Frågor och svar om omsorg och sociala tjänster för ytterligare information om personliga assistenters arbetsmiljö.

Frågor och svar om omsorg och sociala tjänster

Senast uppdaterad 2023-07-12