Att förteckna de kemiska riskkällorna - 6 §

När man gör en planerad undersökning och riskbedömning gör man helst en samlad förteckning över riskkällorna i den del av verksamheten som man bedömer.

Namn på en kemisk riskkälla

Farliga kemiska produkter har ämnets namn eller handelsnamn (för blandningar) på etiketten. Samma namn finns också på säkerhetsdatabladet. Detta ska anges i förteckningen.

Om det inte är en inköpt kemisk produkt anger man det namn som man använder på arbetsplatsen. Var tydlig och konsekvent i all dokumentation och information.

Exempel på ett namn som kan användas är ”Svetsrök från rostfritt” för rök från svetsarbeten med rostfri metall.

Farliga kemiska produkter som bara förekommer i slutna förpackningar får man förteckna under ett gemensamt namn om bedömningen av riskerna i hanteringen kan göras gemensamt för dem alla.

Typ av farlighet

För farliga kemiska produkter kan man använda uppgifter ur märkningen såsom faroangivelser eller faroklass och farokategori för att ange typen av farlighet. Om dessa kan du läsa i avsnittet om Information från leverantören, märkning och säkerhetsdatablad.

Information från leverantören, märkning och säkerhetsdatablad

För andra kemiska riskkällor anger man typen av farlighet med egna ord. Det är oftast tillräckligt att beskriva en kemisk riskkällas typ av farlighet med några ord som ”Kan ge brännskada” eller ”Kan bilda brandfarlig gas”.

Reaktionsblandningar

Kemiska produkter med farliga egenskaper som man tillverkar ska förtecknas. Men reaktionsblandningar som i senare skede förbrukas behöver inte förtecknas.

Utformning av förteckningen

Ge möjlighet att föra in farliga situationer, exponeringsbedömningar och beslut om åtgärder i anslutning till den förtecknade riskkällan, så blir dokumenten överskådliga. 
  
Utforma förteckningen så att den blir lätt att hålla aktuell. Kemiska produkter som införskaffats och andra kemiska riskkällor som tillkommer efter den senaste fullständiga undersökningen och riskbedömningen kan läggas separat eller markeras, så att det ska bli möjligt att se vilket datum de infördes.

Komplettera med detaljerade dokument

En tabell med de kemiska riskkällorna och resultaten från riskbedömningen kan ge en god överblick. Tabellen behöver ofta kompletteras med dokument som innehåller mer detaljerade riskbedömningar, exponeringsbedömningar, instruktioner och handlingsplaner.

Dokumenten kan avse flera riskkällor

Det finns inget som hindrar att man hänvisar till samma dokument för flera kemiska riskkällor. Om man till exempel gjort en detaljerad undersökning och riskbedömning för lackering med en färg med vissa farliga egenskaper så kan man i förteckningen hänvisa till den när det gäller lackering med andra färger som har samma egenskaper.

Exempel på hur en förteckning med riskkällor kan se ut, pdf, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2020-05-19