Anmäl utstationering vägtransport

Här hittar du information om vad utstationering av förare innebär, vad arbetsgivaren har för skyldigheter och arbetstagaren för rättigheter, samt länkar till kollektivavtal. Här hittar du även information om transportföretagets och beställarens skyldigheter.

Som arbetsgivare inom vägtransportsektorn ska du:

 • Anmäla utstationering.
 • Se till att föraren kan visa upp anmälan, det vill säga utstationeringsdeklarationen, vid vägkontroll.
 • Följa de svenska kollektivavtalen och reglerna om arbetsmiljö, diskriminering, arbetstider, semester, föräldraledighet, lön och skatt.

Uppgifterna som du anmäler används för att se till att utstationerade arbetstagare i Sverige får de arbets- och anställningsvillkor som de har rätt till enligt Sveriges lagar och kollektivavtal.

Utstationerade arbetstagares rättigheter och skyldigheter

Parter på arbetsmarknaden:

Transportföretagen, öppnas i nytt fönster

Svenska Åkeriföretag, öppnas i nytt fönster

Svenska transportarbetarförbundet, öppnas i nytt fönster

SEKO, öppnas i nytt fönster

Förare och transporter som reglerna gäller för

En förare är utstationerad när:

 • En arbetsgivare sänder en förare till Sverige för att arbeta under en begränsad tid.
 • Föraren arbetar vanligen i ett annat land.
 • Föraren utför transport åt ett transportföretag som är etablerat i ett annat land än Sverige.

Det ska också finnas ett anställningsförhållande mellan arbetsgivaren och föraren under utstationeringstiden.

Det finns tre huvudsakliga transportsituationer när förare är utstationerade:

 • En godstransport där både lastning och lossning av gods sker i Sverige. Exempel på transporter som omfattas av reglerna är cabotage och kombitransporter.
 • En persontransport där på- och avstigning av passagerare endast sker i Sverige.
 • En persontransport där på- och avstigning av passagerare endast sker i Sverige i samband med internationell linjetrafik.

Transporter som inte omfattas av reglerna är:

 • Transittransport, vilket innebär att föraren passerar genom Sverige med en transport från ett annat land utan att lasta eller att lossa gods eller ta upp eller släppa av passagerare.
 • Bilateral transport, vilket innebär en internationell transport som utförs till eller från det land där transportföretaget är etablerat. En förutsättning är att föraren utför transporten även i den del som sker i etableringslandet och inte bara den del av transporten som sker inom Sveriges gränser. Vid en bilateral intransport kan föraren utföra vissa ytterligare aktiviteter och ändå inte vara utstationerad. (se 5 e och 5 f §§ utstationeringslagen, SFS 1999:678). 

Arbetsgivarens skyldighet att anmäla utstationering

Du som arbetsgivare ska anmäla en utstationering senast när föraren påbörjar arbetet i Sverige. Du ska omgående ändra uppgifterna i anmälan vid förändringar i verksamheten som berör utstationeringen.

Anmäl utstationering

Arbetsgivare i transportbranschen inom EU ska anmäla utstationering via EU-kommissionens portal, Internal Market Information System (IMI). Anmälan kallas för utstationeringsdeklaration. I portalen kan du som arbetsgivare inom EU läsa mer om deklarationen och hitta svar på olika frågor.

Anmälan för transportföretag etablerade i EU (IMI), öppnas i nytt fönster

Ta del av instruktion om hur du anmäler utstationering, öppnas i nytt fönster


1. Skicka ett e-postmeddelande med följande information till Arbetsmiljöverket.

arbetsmiljoverket@av.se

 • Transportföretagets namn, organisationsnummer eller motsvarande, postadress och ort.
 • Arbetsgivarens uppgifter om transportföretaget inte är förarens arbetsgivare.
 • Namn, telefonnummer och e-postadress till transportansvarig eller annan kontaktperson i etableringslandet.
 • Förarens namn och ID-nummer, bostadsadress och körkortsnummer.
 • Startdatum för förarens anställningsavtal och vilken lag som är tillämplig på det.
 • Det planerade startdatumet och slutdatumet för inlägget.
 • Motorfordonens registreringsnummer.
 • Ange även om transporttjänsterna är godstransporter, passagerartransporter, internationella transporter eller cabotage.

2. Skicka även en kopia av e-postmeddelandet till din förare.

3. Föraren kommer att presentera ditt e-postmeddelande vid en vägkontroll.

Skyldighet att kunna visa upp dokumentation efter utstationeringsperioden

På begäran av Arbetsmiljöverket ska du som arbetsgivare kunna lämna in

 • kopior av anställningsavtal
 • lönespecifikationer
 • tidrapporter
 • intyg över gjorda löneutbetalningar.

Handlingarna ska lämnas in av arbetsgivaren inom åtta veckor från det att Arbetsmiljöverket begärt in handlingarna så att arbetstagarorganisationerna kan bevaka förarnas rättigheter.

Visa upp anmälan om utstationering vid vägkontroll

Transportföretaget ansvarar för att föraren kan visa upp:

 • Kopia av utstationeringsdeklarationen.
 • Bevis om de transporter som har betydelse för bedömningen av utstationeringsfrågan, till exempel frakthandlingar.
 • Färdskrivardata.

Det är Polismyndigheten och Tullverket som utför vägkontrollerna.

Sanktionsavgift och förskott

Om den utstationerade föraren vid en vägkontroll inte kan visa upp en kopia på utstationeringsdeklarationen kan transportföretaget få betala en sanktionsavgift på 60 000 kr.

Polismyndigheten och Tullverket ska besluta om förskott av sanktionsavgift vid vägkontrollen om föraren inte kan visa upp en kopia av deklarationen. Om transportföretaget inte omedelbart betalar förskottet på sanktionsavgiften kan Polismyndigheten och Tullverket besluta att transporten inte får fortsätta.

Transportstyrelsen ska omedelbart pröva om Polismyndigheten och Tullverkets beslut ska fortsätta gälla.

Allmän information om myndigheternas olika verksamheter

Transportstyrelsen, Öppnas i nytt fönster 

Polismyndigheten, Öppnas i nytt fönster

Tullverket, Öppnas i nytt fönster 

Beställaransvar

Beställare är du som yrkesmässigt har avtalat om en vägtransport, för egen eller annans räkning. Du ansvarar för att kontrollera  att en anmälan om utstationering av föraren (utstationeringsdeklaration) är gjord.

Är utstationeringen av föraren inte anmäld ska du senast en dag efter det att transporten är utförd meddela det till Arbetsmiljöverket. Om du inte gör det kan du dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

Du kan också dömas om du, vid beställningen av transporten, kände till eller hade skälig anledning att anta att utstationeringen av föraren inte var anmäld eller skulle bli anmäld.

För att underrätta oss om att det saknas en anmälan om utstationering för den transport du beställt skickar du ett mail till.

arbetsmiljoverket@av.se

Utstationering från Sverige till andra EU-länder

Du som utstationerar förare för transporter från Sverige till andra EU-länder behöver ta reda på vilka utstationeringsregler som gäller i det land du tänker utstationera till. EU-kommissionens portal för utstationeringsdeklarationer inom vägtransportsektorn (IMI), använder du för att anmäla utstationeringen.

Reglerna som styr utstationering av förare

Senast uppdaterad 2023-08-14