Åtgärder för att öka trafiksäkerheten

Den som rör sig i en trafikmiljö ska ha kunskap om de risker som finns i trafiken, och trafiksäkerhet ska vara en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Håll hastigheten

Enligt Trafikverket är ökad efterlevnad av hastighetsgränserna den enskilt viktigaste faktorn för att nå målen om minskat antal döda och allvarligt skadade i trafiken.
Det finns en del beräkningar för att ställa hastigheten i relation till ett fall från ett höghus i förhoppning att vi lättare ska förstå vad det är vi utsätter oss för.

  • En kollision i 80 km/h motsvarar ett fall från åttonde våningen
  • En kollision i 70 km/h motsvarar ett fall från sjätte våningen
  • En kollision i 60 km/h motsvarar ett fall från fjärde våningen
  • En kollision i 50 km/h motsvarar ett fall från tredje våningen
  • En kollision i 40 km/h motsvarar ett fall från andra våningen
  • En kollision i 30 km/h motsvarar ett fall från första våningen

Fortsatt många fortkörningar bland yrkesförare, folksams webbplats, öppnas i nytt fönster

Använd bilbälte

Om alla använde bilbälte skulle ett trettiotal liv sparas varje år i den svenska trafiken. Risken för att dödas vid en kollision halveras om du använder bilbältet. Trots att vi sedan länge har en lag om användning av bilbälte i Sverige är det många som slarvar. För att öka bältesanvändningen behöver arbetsgivaren arbeta med attityder och förhållningssätt och ge arbetstagarna kunskaper om konsekvenserna av att inte använda bilbälte.

Alkohol, droger och mediciner

Alkohol, droger och mediciner som påverkar körförmågan hör absolut inte hemma i trafiken. Du är livsfarlig för dig själv och andra om du kör alkohol- eller drogpåverkad. Den gemensamma nämnaren är att preparaten kan skapa trötthet, dåsighet, nedsatt uppmärksamhet, sömnighet eller upprymdhet.

Alkolås

Att införa alkolås är i sig en relativt enkel åtgärd. Men arbetsgivaren behöver också fundera igenom och göra klart i sin handlingsplan för arbetsanpassning och rehabilitering vilka åtgärder som ska vidtas om det är någon som på grund av alkolåset inte kan utföra sina arbetsuppgifter. Vad arbetsgivaren tänker göra ska komma till arbetstagarnas kännedom så att alla känner till spelreglerna.

Alkohol- och drogförebyggande arbete

Att diskutera alkohol och droger kan vara känsligt. Men om konsumtionen påverkar arbetet är det både arbetsgivarens och arbetstagarnas ansvar att agera. Det handlar om att personen utgör en allvarlig arbetsmiljörisk för sig själv och sin omgivning.

Undvik att köra trött

Se till att du är pigg och utvilad när du kör bil! Det är lika farligt att köra bil sömnig och trött som att köra onykter. Det finns egentligen bara ett hundraprocentigt sätt att dämpa sömnighet och trötthet; att sova tills dess man är pigg igen. Det är även viktigt att känna till symptomen på trötthet och inte överskatta sin förmåga som förare.

Det är inte förbjudet att jobba under dygnets mörka timmar. Arbetsgivaren ska dock vara införstådd med de risker som är förknippade med detta, ha kunskap om hur människan fungerar och utifrån detta organisera arbetet så att riskerna minimeras så långt som möjligt. Förutom cheferna, behöver även arbetstagarna ha kunskap om hur människan fungerar och riskerna med arbete under dygnets mörka timmar.

Arbetet ska planeras så att det finns tid för pauser och raster, samt att reglerna för kör- och vilotider följs.

Använd säkra fordon

Som arbetsgivare är man skyldig att undersöka och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. Arbetsgivaren ska dessutom omedelbart eller så snart det är praktiskt möjligt genomföra de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall.

För att leva upp till detta behöver arbetsgivaren ta hänsyn till fordonens krocksäkerhet, säkerhetshöjande system och körsäkerhet vid inköp av fordon. Det går inte bara att prioritera det billigaste fordonet. Samtidigt behöver man väga in om fordonet är lämpligt för den tänkta uppgiften.

Arbetsgivaren avgör säkerhetsnivån

Arbetsgivaren behöver också fundera igenom på vilken säkerhetsnivå man ska lägga sig på när det gäller hyrbilar och inte minst vilken säkerhetsnivå man lägger sig på när det gäller arbetstagarnas privata fordon som används i tjänsten. Det är arbetsgivaren som bestämmer vilka fordon som får användas i jobbet, inte den enskilde arbetstagaren.

Ett fordon är en arbetsutrustning som ska underhållas väl. Detta faller också under arbetsgivarens skyldigheter, även när det gäller privata fordon som framförs i tjänsten. Att tillåta eller beordra en arbetstagare att ta ut ett fordon i trafik som inte är väl underhållet och fullt trafiksäkert är inte tillåtet.

Senast uppdaterad 2024-02-09