Risker vid hushållsarbete

Hushållsarbete handlar om flera olika arbetsuppgifter och det innebär att det finns olika arbetsmiljörisker. Belastnings­besvär och psykisk ohälsa är två av de största riskerna som finns inom hushålls­arbete.

För att underlätta arbetet är det viktigt att du som arbets­givare tidigt informerar den person som ni ska utföra arbetet hos, om att dennes bostad samtidigt är någon annans arbets­plats och att du som arbets­givare är skyldig att se till att arbets­miljön där är tillfreds­ställande.

Belastningsbesvär i axlar, armar och rygg är vanliga

Belastningsbesvär i axlar, armar och rygg är vanliga och besvären kan exempelvis orsakas av: 

  • påfrestande arbetsställningar och arbetsrörelser 
  • lyft och annat fysiskt tungt arbete 
  • repetitivt arbete.

När man vid städning ska komma åt under möbler, högt upp på väggar och hyllor, bädda en säng eller liknade arbets­uppgifter hamnar kroppen lätt i en obekväm och påfrestande arbets­ställning. Är kroppen framåtböjd eller vriden belastas den extra mycket. Kroppen är byggd för belastningar och rörelse, men det måste finnas variation i arbetsställningarna och tid till återhämtning för att kroppen ska kunna må bra. 

Att lyfta och bära tunga saker längre sträckor och i trappor är påfrestande för kroppen. Det är bättre att dra eller rulla föremålen. Hjälpmedel som kan underlätta vid ett lyft bör användas för att inte skada kroppen.

Repetitivt arbete är när man upprepar samma rörelser om och om igen och under ett kort tidsintervall. Rörelsen i sig behöver inte vara tung eller påfrestande men när den upprepas ofta under en stor del av arbetsdagen blir den skadlig.

Arbetsställning och belastning - ergonomi

Stress och hot kan leda till psykisk ohälsa

Stress är en vanlig arbetsmiljörisk och finns i många yrken och branscher. Stress i arbetet kan vara en följd av för hög arbets­belastning eller problem i det sociala sam­spelet. Blir på­frestningen för stor kan det leda till bland annat arbets­skador och sjuk­frånvaro. Signaler på hög arbets­belastning och stress är till exempel:

  • att man hoppar över raster eller luncher
  • bristande motivation, nedstämdhet
  • psykosomatiska symptom som värk, sömnbesvär eller mag-tarmbesvär
  • låg kvalitet på eller sen leverans av arbetsresultat
  • olyckstillbud.

Arbetar man under stor tidspress och med stor arbets­mängd under en längre tid kommer det sannolikt leda till ohälsa på ett eller annat sätt. Att inte känna sig sedd eller efterfrågad i sitt arbete kan vara lika påfrestande.

Att bli utsatt för hot och våld kan vara mycket traumatiskt och ge allvarliga psykiska konsekvenser. Men även att vara rädd för att bli utsatt för hot och våld kan ge allvarliga skador.

Sociala kontakter är viktiga i alla sorters situationer, och självklart även när man arbetar. Hur man umgås med andra på jobbet har stor inverkan på hur man mår psykiskt. Något som kan leda till att man mår psykiskt dåligt är konflikter, kränkningar eller trakasserier på jobbet. En konflikt, stor som liten, kan vara stressande i sig och bidra till missförhållanden på arbetsplatsen. 

Ensamarbete kan vara påfrestande eftersom man kan känna sig utsatt och ensam. Risken ökar när det finns andra risker i samma situation som till exempel risk för våld eller trakasserier. När man arbetar ensam ökar även risken för olyckor. 

Psykisk ohälsa, stress, hot och våld

Hot och våld

Mobbning

Fallolyckor är en av de vanligaste arbetsplatsolyckorna

Fallolyckor är en de vanligaste arbetsolyckorna och de är särskilt vanliga bland städare. Hos städare står fallolyckor för nästan hälften av alla arbetsolyckor. Fallen orsakas ofta av hala golv eller att man ramlar i en trappa. Ett fall kan medföra allvarliga skador vilket kan leda till lång sjukskrivning och arbetsfrånvaro. Fall ifrån hög höjd kan även leda till dödsolyckor.

Att använda stegar kan innebära en viss risk. Hälften av alla steg­relaterade olyckor beror på att stegen glider nertill rakt ut. Stegen kan även glida åt sidan, vilket är den näst vanligaste orsaken till olyckor. Använder man en trapp­stege är den största risken att stegen faller åt sidan. Ett fall ifrån en stege kan leda till en lång sjuk­skrivning och allvarliga skador.

Man kan förebygga att en stege glider iväg genom att förankra stegen med hjälp av rep och spänn­band. Det är även viktigt att stegens glid­skydd är i gott skick. Har inte stegen glid­skydd eller ifall skydden är gamla kan inte stegen användas säkert.

Skydda och vårda huden 

I visst hushållsarbete kan man bli utsatt för kemiska ämnen. Huden blir extra utsatt eftersom man kanske inte tänker på att skydda huden på samma sätt som man skyddar ögon och öron. Har man ofullständig kunskap om de ämnen man använder, ökar risken för att skada sig. Regelbundet våtarbete torkar ut huden och ökar risken för irritation och eksem.

Händerna är den mest utsatta delen. För att kunna skydda sig är det viktigt att ha skyddsutrustning som till exempel handskar. Men det är också viktigt att ta hand om huden genom att ha god handhygien, ha torra händer och återfukta genom att smörja in med hudkräm. 

Hudbesvär och hudskador

Senast uppdaterad 2020-05-20