Kemiska och biologiska arbetsmiljörisker

I byggsektorn förekommer många olika farliga ämnen. De farliga ämnena kan förekomma i olika byggskeden, såsom vid markarbete, rivning eller under uppförandet.

Några vanliga farliga ämnen är 

  • Asbest
  • Kvarts (damm)
  • Härdplaster 

I övrigt kan många byggnadsmaterial såsom färg, fogmassa, isolering, våtrumsskivor, betongprodukter etc. innehålla vissa farliga ämnen som gör att man måste använda sig av olika sorters skyddsutrustning. Det är därför viktigt att man läser varuinformationsblad innan man använder en ny produkt. 

Grundläggande vid riskbedömning av arbeten med farliga ämnen är att arbete i tre steg:

  1. Ta reda på vilka kemiska riskkällor som finns, deras farliga egenskaper och vilka regler som gäller för att få använda ämnena.
  2. Identifiera farliga situationer.
  3. Bestäm vilka åtgärder som behövs för att minska riskerna.

Tillfällen när en undersökning och riskbedömning ska göras:

  1. När ni har ett nytt eller tidigare inte bedömt arbete. 
  2. Vid förändringar av förutsättningarna som t.ex. ny riskinformation, nya arbetsmetoder eller ny teknisk utrustning 
  3. Innan ett tillfälligt arbete påbörjas. 
  4. Varje gång ett arbete ska påbörjas i en cistern, brunn, silo, rör, djup grop/schakt eller liknande slutet utrymme. 

I vissa arbeten, till exempel byggnadsarbete med rivning, möter man riskkällor som man inte kunnat känna till i förväg. Då får man göra sin riskbedömning för de typer av kemiska riskkällor som är tänkbara och förbereda åtgärder för dem.

Arbeten med farliga ämnen kräver kunskap och att arbetstagarna får särskild utbildning och kunskap. Ibland måste arbetstagare genomgå särskilda medicinska kontroller. Arbete med asbest, kvarts och härdplaster är exempel på kemiska ämnen i byggsektorn med särskilda krav. Läs mer i föreskrifterna om medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3) och vägledning till kemireglerna.

Medicinska kontroller och hälsoundersökningar i arbetslivet

Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3), föreskrifter

Vägledning till kemireglerna

Asbestarbeten ställer dessutom krav på både särskilt tillstånd och dokumentation som ska godkännas av Arbetsmiljöverket. Varje asbestarbete med rivning ska dessutom föranmälas till Arbetsmiljöverket. 

Arbeten med farliga ämnen vid rörliga arbeten ställer särskilda krav på användning av speciell personlig skyddsutrustning. Det krävs även planering så att inte andra arbetstagare utsätts för det farliga ämnet. 

För att förhindra att någon arbetstagare utsätts för farliga ämnen, så finns det krav på inventering av hälsovådliga ämnen, innan byggnadsarbeten påbörjas. Ansvaret för att inventering blir utförd, ligger hos byggherre, Bas-P, Bas-U och arbetsgivare. 

Ansvariga för arbetsmiljön vid rivning, ombyggnad eller renovering

Byggherren

Byggherren har ansvar att utreda om det kan förekomma hälsofarliga material i en fastighet som ska rivas, byggas om eller renoveras. Information om vilka byggnadsmaterial som finns i fastigheten kan finnas i handlingar, exempelvis ritningar. Om byggherren inte kan klarlägga vilka material som ingår på annat sätt, ska alltid prover tas. Proverna skickas sedan till ett laboratorium med specialkompetens för analys av det misstänka ämnet.

Projektörer

Inför rivning, ombyggnad eller renovering ska även de som medverkar vid planeringen och projekteringen, inom ramen för sina uppdrag, i tillämpliga delar beakta riskerna med hälsofarligt material.

Bas-P

Bas-P ska upprätta en arbetsmiljöplan om det kommer att förekomma arbete med kemiska eller biologiska ämnen som medför särskild fara för hälsa och säkerhet, eller arbete som omfattas av krav på medicinsk kontroll.

Bas-U

Om rivning ska utföras där hälsofarliga ämnen ingår, ska Bas-U se till att arbetsmiljöplanen uppdateras utifrån de åtgärder som kommer att vidtas för att det arbetet ska utföras på ett säkert sätt. Det kan vara lämpligt att utgå från rivnings- eller saneringsföretagets hanterings- och skyddsinstruktioner.

Bas-U ska även se till att området vid behov är avspärrat och att det finns uppsatta varningsskyltar samt informera övriga entreprenörer om det arbete som ska utföras.

För att kontrollera att rivnings- eller saneringsföretaget jobbar på ett säkert sätt kan Bas-U exempelvis kontrollera att personal har rätt utbildning, att företaget har eventuella tillstånd som krävs, begära in hanterings- och skyddsinstruktioner och kontrollera att dessa följs, och säkerställa att farligt avfall förvaras och forslas bort på korrekt sätt. Innan andra entreprenörer släpps in på riskområdet ska Bas-U ha kontrollerat att det är säkert för dem att vistas där.

Arbetsgivaren

Arbetsgivaren har ansvar enligt de föreskrifter som finns för arbete med asbest, kvarts och som gäller för andra hälsofarliga ämnen, exempelvis föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker och medicinska kontroller i arbetslivet.

Läs mer om ansvar vid byggnads- och anläggningsarbete här:

Ansvar vid byggnads- och anläggningsarbete

Asbest, härdplaster och kvarts är de vanligaste farliga ämnena i byggsektorn

Asbest förekom tidigare i byggnader och anläggningar men förbjöds helt 1982. Det är ett mineral och användes till isolering, färg, fix, fog, skivmaterial för vägg, tak och golv. Det användes för att det stod emot brand, var värmeisolerande, ljudisolerande och generellt hade en god mekanisk hållfasthet. Riskerna uppkommer vid rivning och annan bearbetning. Asbestprodukterna orsakar farligt damm som kan ge lungsjukdomar och cancer. Läs mer på sidan om asbest. 

Tillstånd, anmälan och blanketter för asbest

Härdplaster hittar du i vissa fogskum, i brandtätning, särskild färg för till exempel golv och stål (epoxi), isolering på fjärrvärmerör. Härdplaster kan orsaka allergier och annan överkänslighet.

Kvarts (stendamm) förekommer vid sten och betongarbete eftersom det är en mineral som ingår i stora mängder i våra vanligaste bergarter, granit och gnejs. Det innebär att risken finns vid många olika slags arbeten såsom håltagning och bilning i betong, anläggningsarbete med jord och sten, borrning i berg och vid rivning. Kvartsdamm kan orsaka lungsjukdomar och förmodligen även cancer. Läs mer på sidan om stendamm. 

Kvarts-stendamm

Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19). Ändrad och omtryckt i AFS 2014:43, föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna specificerar kraven på ett systematiskt arbetsmiljöarbete för arbetsplatser med kemiska risker. I kraven ingår till exempel att undersöka och bedöma risker, vidta åtgärder och märka behållare och rörledningar.
Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19), föreskrifter

Asbest (AFS 2006:1), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna gäller alla verksamheter där det finns risk för exponering av asbest och asbesthaltigt damm. För att få arbeta med asbest behövs tillstånd från Arbetsmiljöverket.
Asbest (AFS 2006:1), föreskrifter

Kvarts - stendamm i arbetsmiljön (AFS 2015:2), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
De nya föreskrifterna Kvarts- stendamm i arbetsmiljön, AFS 2015:2 är en fristående föreskrift som följer uppbyggnaden i föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Reglerna har ett tydligt fokus på riskbedömning och förebyggande åtgärder.
Kvarts - stendamm i arbetsmiljön (AFS 2015:2), föreskrifter

Senast uppdaterad 2023-12-18