Läkares anmälan

I vissa fall ska läkare anmäla sjukdomar som kan ha samband med arbetet och arbetsmiljön. En sådan anmälan ska skickas till Arbetsmiljöverket.

Behandling av personuppgifter

När du lämnar in en ansökan eller anmälan till Arbetsmiljöverket kommer vi att behandla de personuppgifter som du har angett. Arbetsmiljöverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen.

Ändamålet med behandlingen är att Arbetsmiljöverket ska kunna handlägga ditt ärende på ett effektivt sätt, vilket bland annat innebär att uppgifterna kommer att diarieföras, behandlas för olika handläggningsåtgärder och slutligen arkiveras. Allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess kan också komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Den rättsliga grunden för behandlingen består i att behandlingen är nödvändig som ett led i vår myndighetsutövning.

För ytterligare information om Arbetsmiljöverkets behandling av personuppgifter och om dina rättigheter som registrerad, se 

Behandling av personuppgifter vid Arbetsmiljöverket

Du ska anmäla när det är sjukdomar, symtom och besvär:

  • som pekar på dåliga arbetsförhållanden eller bristande rutiner för arbetsanpassning och rehabilitering
  • som drabbat många personer i en viss typ av arbete (som när antalet är fler än vad man skulle förvänta sig, eller fler än normalt i denna typ av arbete eller på ett visst arbetsställe)
  • som ökar i frekvens över tid
  • där sambandet kan misstänkas bero på exponering för carcinogena eller mutagena ämnen
  • där sambandet med arbetet är nytt, oväntat eller sällsynt.

En sådan anmälan ska skickas till Arbetsmiljöverket. Vi läser alla anmälningar, gör en medicinsk bedömning av dem och tar ställning till behov av olika åtgärder. Du som anmälande läkare får också en feedback.

1. Organisation och arbetsställe

2. Sjukdom/Besvär3. Arbetsförhållanden

4. Faktorer som talar för samband

5. Antal drabbade, ålder och kön

Klicka på "Lägg till fält" för att lägga till fler drabbade i olika åldrar och av olika kön.

Lägg till fält

6. Uppgiftslämnarens uppgifter
Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2018-05-23