Tillbaka till vägledning om arbetsanpassning

Till vem riktar sig föreskrifterna om arbetsanpassning?

Så här står det i föreskrifterna:

2 § Arbetsgivaren har ansvaret för att föreskrifterna följs.

Bestämmelser om arbetsgivares ansvar vid arbetstagares rehabilitering finns i 30 kap. socialförsäkringsbalken.

Reglerna riktar sig till alla arbetsgivare och det är också de som är ytterst ansvariga för att lagar och föreskrifter följs. Alla arbetstagare omfattas av reglerna, samt praktikanter och lärlingar. Oavsett vilka uppgifter de utför och hur länge de ska arbeta, ingår de i gruppen arbetstagare.

De som genomgår utbildning

Även de som genomgår utbildning omfattas av reglerna eftersom de enligt arbetsmiljölagen i vissa delar ses som arbetstagare. Utbildningsanordnare är därför ansvariga för att följa föreskrifterna om arbetsanpassning. Studieverksamheter kan vara utformade på olika sätt och det är alltid utbildningsanordnaren i varje studieverksamhet som i första hand bedömer vilken anpassning som är lämplig att tillhandahålla för studerande. Det finns även regler i skollagen och högskolelagen som styr arbetsanpassning för studerande.

Uthyrd personal

För arbetstagare som hyrs ut av sin arbetsgivare till andra verksamheter, till exempel konsulter eller anställda i bemanningsbranschen, är det arbetsgivaren, det vill säga den som hyr ut arbetstagaren, som har ansvaret för att dessa arbetstagare får den arbetsanpassning som de behöver.

Regler om rehabilitering i socialförsäkringsbalken

I andra stycket i paragrafen finns en hänvisning till socialförsäkringsbalken. Där finns bestämmelser om rehabilitering, och om arbetsgivares ansvar i rehabiliteringsarbetet.

Läs mer på försäkringskassans webbplats:

Försäkringskassans webbplats, öppnas i nytt fönster

Definitioner

Så här står det i föreskrifterna:

3 § I dessa föreskrifter har följande ord denna betydelse.

Arbetsanpassning

Individuell åtgärd i den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön som syftar till att en arbetstagare, med nedsatt förmåga att utföra sitt vanliga arbete, kan fortsätta arbeta, eller återgå i arbetet. Den används som en förebyggande åtgärd för att undvika ohälsa och sjukfrånvaro, samt vid återgång i arbete efter sjukfrånvaro. Arbetsanpassning kan vara tidsbegränsad eller varaktig.

I denna vägledning kommer begreppet arbetsanpassning exemplifieras och förklaras ytterligare.

Gå vidare i vägledningen:

Organisation av arbetsanpassning

Senast uppdaterad 2023-07-13