Vilka gäller föreskrifterna för? - 2 §

Föreskrifterna gäller alla verksamheter där kemiska riskkällor kan finnas. Det är i första hand arbetsgivaren som har ansvaret för att föreskrifterna följs men andra aktörer ska också agera för en god arbetsmiljö inom sina uppdrag. Skyldigheterna för de olika aktörerna är fastställda i 3 kapitlet i arbetsmiljölagen.

Ansvar för andra aktörer än arbetsgivaren

Ensamföretagare och familjeföretag

När det gäller åtgärder som ska skydda mot risker från ett farligt ämne gäller kraven även ensamföretagare och familjeföretag.

Arbetstagare – även skolelever

Arbetstagare ska medverka i arbetsmiljöarbetet och genomföra åtgärder, använda skyddsanordningar och iaktta försiktighet. Som arbetstagare räknas även skolelever.

Uthyrare av personal

Den som är arbetsgivare i egenskap av uthyrare av personal är skyldig att kontrollera att inhyraren genomfört en undersökning och riskbedömning och att nödvändiga riskbegränsande åtgärder görs. Detta ska göras genom att uthyraren kontrollerar inhyrarens dokumentation enligt 13 §.

Dessutom ska den som hyr ut personal föra register över arbetstagare som exponerats för cancerframkallande eller mutagena ämnen enligt 41 §.

Inhyrare av personal

Inhyrare har ett ansvar som i princip motsvarar en arbetsgivares arbetsmiljöansvar. De ska bland annat bedöma riskerna i de arbetsuppgifter som inhyrda arbetstagare utför, informera om risker och ge de inhyrda tillgång till dokument som berör dem.

Byggen

Den som låter uppföra en byggnad eller anläggning, alltså byggherren, har ansvar för att föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker följs. Arkitekter och projektörer ska se till att föreskrifterna kan följas såväl vid byggandet som vid användningen av den färdiga byggnaden.

Gemensamt arbetsställe - samordningsansvar

Den som råder över ett fast arbetsställe är samordningsansvarig för arbetsmiljöfrågor för alla som arbetar där, till exempel entreprenörer. Vad som ingår i samordningsansvaret står i arbetsmiljölagen 3 kapitlet 7 §.

Alla som arbetar på ett gemensamt arbetsställe ska se till att inte utsätta andra för risker. Man ska också följa de anvisningarna som den som är samordningsansvarig ger.

Entreprenörer – förankring hos samordningsansvarig

En entreprenör på ett gemensamt arbetsställe som tillför riskkällor till arbetsplatsen måste själv undersöka och bedöma riskerna. Resultatet ska dokumenteras. Entreprenören måste förankra resultatet hos samordnaren för arbetsstället.

I övrigt är det i regel tillräckligt för entreprenören att göra sin undersökning och riskbedömning genom att ta del av de dokument som redan tagits fram för det gemensamma arbetsstället.

Senast uppdaterad 2020-05-19