Arbetsgivare - byggnads- och anläggningsarbete

När arbeten utförs utanför det ordinarie arbetsstället, exempelvis på en byggarbetsplats, och det saknas arbetsledning från det egna företaget på plats, är det extra viktigt att alla vet vem man ska kontakta i olika situationer.

Arbetsgivarens ansvar för ett systematiskt arbetsmiljöarbete är grunden

Varje arbetsgivare har ett arbetsmiljöansvar för sin egen personal. Ansvaret gäller alltid, oavsett om arbetet utförs på en byggarbetsplats eller i företagets egna lokaler. Det är viktigt att alla medarbetare vet vem som är ansvarig för arbets­miljön och till vem de ska vända sig i olika frågor om arbets­miljön.

Arbetsgivaren har huvudansvaret för sina arbetstagares arbetsmiljö och ska tillsammans med arbetstagarna och skyddsombuden undersöka och riskbedöma allt arbete. De risker som finns för olycksfall och ohälsa ska åtgärdas. Arbetsgivaren ska följa upp att åtgärderna verkligen genomförs och att arbetsmiljöarbetet i stort fungerar. Arbetsgivaren ska ha rutiner för att bedriva arbetsmiljöarbete i företaget och se till att personalen har utbildning för, och känner till riskerna med, arbetet. Det här ansvaret gäller oavsett om arbetet utförs på en byggarbetsplats eller på arbetsgivarens eget fasta arbetsställe. 

Detta grundläggande arbetsmiljöarbete kallas systematiskt arbetsmiljöarbete. Här kan du läsa om arbetsgivarens ansvar och det systematiska arbets­miljö­arbetet.

Arbeta med arbetsmiljön

Ytterligare ansvar för de som driver verksamhet på en byggarbetsplats

På en byggarbetsplats ska varje arbetsgivare bedöma vilka arbetsmiljörisker som de egna arbetena kan medföra. Det handlar dels om de risker som enbart berör den egna personalen, i enlighet med det systematiska arbetsmiljöarbetet, och dels de risker som verksamheten kan medföra för andra verksamheter på byggarbetsplatsen. I riskbedömningen ska arbetsgivaren beskriva varje risk och hur arbetsgivaren  kommer att förebygga den.

Arbetsgivaren ska lämna uppgifter om de risker som kan uppstå på byggarbetsplatsen till byggarbetsmiljösamordnaren för utförandet (Bas-U). Bas-U har i uppgift att samordna de olika entreprenörernas arbeten så att de inte skapar risker för varandra. Bas-U bedömer vilka arbeten som behöver samordnas.

Den enskilda arbetsgivaren är skyldig att följa anvisningarna från Bas-U, exempelvis kring planering av arbetet eller vilka skyddsåtgärder som behöver vidtas.

Varje arbetsgivare har också ett eget ansvar att se till att den egna verksamheten, eller de anordningar som man har tagit dit, inte medför att någon som arbetar på det gemensamma arbetsstället utsätts för arbetsmiljörisker. De som driver verksamhet ska samråda med varandra i syfte att tillsammans skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö. Läs mer om det här ansvaret i 3 kap. 7 g § arbetsmiljölagen.

Arbetsmiljölagen, riksdagens webbplats, öppnas i nytt fönster

Arbetsgivaren ska se till att arbetstagaren får instruktioner för att före­bygga arbetsmiljörisker både för sig själv och för andra som är verksamma på byggarbetsplatsen. Varje arbetsgivare ska också se till att byggarbetsplatsens gemensamma skyddsregler presenteras för den egna personalen. Alla som driver verksamhet på byggarbetsplatsen ska medverka till god ordning och att regelbunden städning utförs. Läs mer i 17-18 §§ i AFS 1999:3.

Arbetsgivaransvaret finns alltid kvar hos varje företag på en byggarbetsplats, trots att det finns en Bas-U som samordnar de olika verksamheterna. Vid in- och uthyrning av personal gäller särskilda regler.

In- och uthyrning av personal

I byggsektorn är det vanligt att en arbetsgivare har en arbets­styrka som består av såväl egen personal, inhyrd personal som ensamföretagare. I dessa fall är det särskilt viktigt med en tydlig arbets­ledning så att alla känner till vad som gäller i olika situationer och vem man ska kontakta.

Arbetsmiljöansvaret som den som hyr in personal har, kan jämställas med det ansvar en arbetsgivarehar för anställda arbetstagare, med vissa undantag. Den som hyr in eller hyr ut sin personal i byggbranschen ska tänka på att många arbetsuppgifter inom byggsektorn ställer krav på särskild dokumenterad kunskap, utbildningsintyg, medicinska kontroller och mycket annat som måste vara klart innan personalen kan hyras in respektive ut. Det är därför extra viktigt att in- och uthyrare kontrollerar och kommer överens om vad det aktuella arbetet kräver och ser till att överlämna de underlag som behövs.

Läs mer om arbetsgivarens ansvar för ett systematiskt arbetsmiljöarbete nedan.

Arbeta med arbetsmiljön

Ensamföretagare ses som ”inhyrda” om de arbetsleds

Om någon är ensamföretagare och utför arbeten under ledning av ett annat företag, är det att se som ”inhyrning”.

Det innebär att det företag som leder arbetet bland annat är ansvarigt för att riskbedöma, åtgärda risker samt informera och ge instruktioner till den inhyrda personalen. Det är även viktigt att inhyraren informerar sig om ensamföretagarens förutsättningar för arbetet, till exempel kunskaper och erfarenheter. Det är särskilt viktigt att ensamföretagaren vet vem han eller hon ska vända sig till i olika situationer.

Uthyrning av personal

Inom byggbranschen finns flera företag som enbart hyr ut sin personal till olika byggarbetsplatser. Det är extra viktigt att de företagen noga undersöker vilka arbeten deras personal kommer att få utföra och vem som är ansvarig arbetsledare. 

Tyvärr finns idag många exempel på otydliga strukturer vid byggarbetsplatser. Det är inte ovanligt att personal hyrs in från flera olika företag och förutsätts kunna jobba sida vid sida utan att ansvarig arbetsledning finns på platsen. Avsaknad av arbetsledning och otydlig organisation kan ge upphov till en ökad risk för både ohälsa och olycksfall. Ett gemensamt språk mellan arbetstagare och arbetsledning kan ha en avgörande betydelse i vissa arbetssituationer. De här faktorerna behöver både uthyraren och inhyraren ta hänsyn till.

Läs mer om arbetsgivarens ansvar för ett systematiskt arbetsmiljöarbete nedan.

Arbeta med arbetsmiljön

Utländsk arbetskraft på byggarbetsplatser

Det blir allt fler entreprenörer, ensamföretagare och arbetstagare från andra länder på byggarbetsplatser i Sverige. Ibland är arbets­tagare anställda eller inhyrda av svenska företag och ibland är de utstationerade från ett utländskt företag för att arbeta i Sverige.

När utländsk personal ska anlitas behöver man ofta tydliggöra vilka arbetsmiljöregler som gäller i Sverige. Trots att det finns gemensamma minimiregler inom EU så finns skillnader mellan länderna. Varje land har nämligen alltid rätt att stifta regler som är strängare än minimidirektivet. Det innebär att vissa utländska företag och deras anställda saknar kunskap om våra särskilda regler i Sverige som de egentligen är skyldiga att känna till.

För utländska företag som utstationerar personal till Sverige gäller särskilda regler sedan 2013.

Utstationering - utsänd för att arbeta i ett annat land (ADI 712), broschyr

Säkrare byggnads- och anläggningsarbete - broschyrer

Safer Building - fickfolder (ADI 659), broschyr

Your working environment in Sweden (ADI 634), brochure

Broschyren bygger huvudsakligen på föreskrifterna om byggnads- och anläggningsarbete och finns på flera språk, se nedan:

Säkrare bygg- och anläggningsarbete (ADI 539), broschyr

Safer building and civil engineering work (ADI 539 Eng), brochure

Biztonságosabb építkezési munkák (ADI 539 Pol), broszura

Turvalisem töö ehitustel ja rajatistel (ADI 539 Est), brošüür

Drošāks būvniecības un inženiertehniskais darbs (ADI 539 Let), brošūra

Saugesni statybų darbai (ADI 539 Lit), brošiūra

Turvallisempaa talon- ja maanrakennustyötä (ADI 539 Fin), esite

Mehr Sicherheit bei Bau- und Anlagenarbeiten (ADI 539 Tys), Broschüre

Senast uppdaterad 2023-10-30