Ansvar vid byggnads- och anläggningsarbete

Vid byggnads- och anläggningsarbete är det nästan alltid fler än arbetsgivaren som har arbetsmiljöansvar.

De som är involverade i byggprojekt behöver samordna sina arbeten så att det inte uppstår arbetsmiljörisker för andra. Det är därför det finns särskilda regler för byggnads- och anläggningsarbete

Reglerna vid byggnads- och anläggningsarbete är i grunden desamma inom hela EU men skiljer sig åt på vissa punkter eftersom varje land har rätt att utöka de gemensamma minimireglerna vid behov. Även vid byggnads- och anläggningsarbete utgör arbetsgivarens ansvar för en säker arbetsmiljö grunden i arbetsmiljölagstiftningen. Ensam- och familjeföretagare har motsvarande arbetsmiljöansvar som arbetsgivare vid bygg- och anläggningsarbete.

Arbetsgivare

Ensam- och familjeföretagare

Utöver arbetsgivarna är det byggherren, projektörerna och byggarbetsmiljösamordnarna som har arbetsmiljö­ansvar i byggprojektet. Byggherren har ett övergripande ansvar för att se till att arbetsmiljön i både byggskedet och bruksskedet blir bra. Byggherrens, det vill säga beställarens, utökade ansvar för arbetsmiljön är unikt för just byggnads- och anläggningsarbeten och finns inte på motsvarande sätt för beställare i andra branscher.

Det finns det under vissa omständigheter en möjlighet för byggherren att istället utse en uppdragstagare för byggherrens arbetsmiljöansvar. Denna uppdragstagare ersätter då byggherren i byggprojektet, antingen under planeringen och projekteringen eller under byggskedet, eller hela byggprojektet.

Byggherren

Till sin hjälp ska bygg­herren utse lämpliga byggarbetsmiljösamordnare, en för planeringen och projekteringen (Bas-P) och en för utförandet av arbetet (Bas-U). Byggarbetsmiljösamordnarna ska samordna de som är involverade i byggprojektet genom hela byggprocessen, från det att projektet börjar planeras och projekteras, tills det att byggnaden eller anläggningen är färdig.

Byggarbetsmiljösamordnare

Bas-P samordnar projektörerna, alltså de arkitekter, konstruktörer och andra som medverkar i planeringen och projekteringen. Bas-U samordnar de olika entreprenörerna på byggarbetsplatsen.

Om det är en monteringsfärdig byggnad eller anläggning som ska uppföras, har den som tillverkar byggnaden eller anläggningen ett arbetsmiljöansvar för både byggskedet och bruksskedet.

Projektörer

Du kan läsa mer om de olika rollerna med arbetsmiljöansvar som finns vid byggnads- och anläggningsarbete på undersidorna.

Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3), föreskrifter

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? (ADI 631), broschyr

Sanktionsavgifter inom bygg

Eftersom det förekommer många riskfyllda arbetsmoment som faller inom tillämpningsområdet för AFS 1999:3 om byggnads- och anläggningarbete, utfärdas sanktionsavgifter vid följande brister:

  • Byggherren har inte föranmält byggprojekt som kräver förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket (det vill säga är av en viss omfattning)
  • Ingen arbetsmiljöplan har upprättats, och en sådan krävs (det vill säga att förhandsanmälan krävs, eller att arbete med särskild risk ska utföras i byggprojektet)
  • Byggnads- eller anläggningsarbete utförs där fallskydd saknas och det finns risk för att någon faller 2 meter eller mer

Vanliga frågor och svar för sanktionsavgifter inom bygg, pdf, öppnas i nytt fönster

Sanktionsavgifter

Senast uppdaterad 2023-10-30