Utbildningskrav vid hantering av diisocyanater

Diisocyanater är en grupp av ämnen som framför allt används för att tillverka polyuretanplaster. Här kan du läsa om krav på utbildning vid hantering av diisocyanater.

Diisocyanater är en grupp av ämnen som framför allt används för att tillverka polyuretanplaster. Många diisocyanater är allergiframkallande och kan orsaka svår astma hos de som utsätts för dessa ämnen i sitt arbete.

För att skydda arbetstagarna har EU beslutat om utbildningskrav vid hantering av vissa diisocyanater. Kraven finns i Reach-förordningen som en begränsning i post 74 bilaga XVII.

Här hittar du ändringsförordningen med begränsningen i sin helhet:

Kommissionens förordning (EU) 2020/1149 av den 3 augusti 2020 om ändring av bilaga XVII (diisocyanater), extern webbplats, öppnas i nytt fönster

Arbetsmiljöverket ställer också krav på utbildning för att få hantera vissa diisocyanater som inte omfattas av Reach-förordningen. Utbildningskraven finns i våra föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker.

För att undvika dubbelreglering har utbildningskraven, för de diisocyanater som omfattats av Reach-förordningen, tagits bort i föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker. Övriga krav som gäller för diisocyanater, till exempel medicinska kontroller, finns kvar i föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker.

Kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2011:19

Diisocyanater som omfattas av Reach-begränsningen

Reach-begränsningens definition av diisocyanater är:
O=C=N–R–N=C=O
där R är ett alifatiskt eller aromatiskt kolväte av ospecificerad längd.

Utbildningskravet i Reach-begränsningen omfattar alla diisocyanater där koncentrationen är över 0,1 viktprocent oavsett klassificering. Det innebär att diisocyanater som är klassificerade med H317, H334 och H335 omfattas av begränsningen men även att vissa oklassificerade produkter kan omfattas.

Nedan visas några exempel på diisocyanater som omfattas av Reach-begränsningens krav på utbildning:

 • MDI 4,4’-metylendifenyldiisocyanat
 • TDI toluendiisocyanat
 • HDI hexametylendiisocyanat
 • IPDI isoforondiisocyanat
 • NDI naftalendiisocyanat
 • TMDI trimetylhexametylendiisocyanat.

Diisocyanater som inte omfattas av Reach-begränsningen men som omfattas av Arbetsmiljöverkets krav

Vissa diisocyanater omfattas inte av Reach-begränsningen. För denna grupp av ämnen och blandningar ställer vi krav på utbildning i våra föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker. Det gäller

 • oligomera eller prepolymeriserade diisocyanater som klassificeras som H317 eller H334
 • diisocyanater som bildas vid heta arbeten
 • diisocyanater som används i vetenskaplig forskning och utveckling.

Produkter som innehåller eller utgörs av oligmera eller prepolymeriserade diisocyanater innehåller ofta restprodukter av ”fri” diisocyanat. Finns dessa restprodukter i över 0,1 viktprocent så omfattas dessa produkter av begränsningen i Reach-förordningen och inte av kraven i föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker.

Oligomera och prepolymeriserade diisocyanater

I första steget när två diisocyanater reagerar med en diol bildas en delvis polymeriserad addukt som fortfarande är en diisocyanat men som innehåller en uretanbindning (se nedan). De diisocynater som omfattas av Reach-begränsningen har följande struktur:
O=C=N–R–N=C=O
där R är en alifatisk eller aromatisk kolväteenhet av ospecificerad längd. Det innebär att oligomera och prepolymeriserade diisocyanater inte omfattas av begränsningen då R i strukturen ovan innehåller uretanbindning. Däremot omfattas oligomera och prepolymeriserade produkter av kraven i föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker.

Detta ska ingå i utbildningen

Beroende på vilken hantering man har så ställer Reach-begränsningen olika krav på innehållet i utbildningen. I begränsningen står det detaljerat vad utbildningen ska innehålla.

Utbildningen enligt föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker behöver vara anpassad till målgruppen och omfatta de moment som är relevanta för arbetet. Moment som behöver finnas med:

 • Kunskaper om de kemiska produkter som hanteras.
 • Genomgång av de moment i hanteringen som kan vara riskfyllda.
 • Vad som händer vid bearbetning och termisk nedbrytning.
 • Vilka skyddsåtgärder som är nödvändiga för ett säkert arbete.
 • Vilken typ av ventilation som behövs.
 • I vilka situationer som personlig skyddsutrustning behövs och vilken typ av skyddsutrustning som är lämplig.
 • Teknik för rengöring och sanering.

Kraven i Reach-begränsningen är mer specifika än i föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker. Genomför man utbildningen som krävs enligt Reach-förordningen, har man även uppfyllt Arbetsmiljöverkets krav på utbildning.

Krav på utbildaren

Reach-begränsningen

I Reach-begränsningen står det att ”Utbildningen ska utföras av en expert inom säkerhet och hälsa på arbetsplatsen som erhållit sin kompetens genom relevant yrkesutbildning.”
Det är inte specificerat exakt vilka kvalifikationer utbildaren behöver ha, men utbildaren behöver ha

 • någon form av yrkesutbildning med kemiinriktning så som arbetsmiljöingenjör, yrkeshygieniker eller kemist
 • goda kunskaper inom kemiska arbetsmiljörisker.

Det är också viktigt att den som utbildar förstår hur arbetet går till så att han eller hon kan beskriva de risker som finns och hur man skyddar sig mot dem.

Föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker

I föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker finns det inga krav på att den som utbildar har gått någon specifik utbildning. För att kunna ge de kunskaper som bestämmelsen kräver behöver utbildaren ha goda kunskaper om

 • föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker
 • allergiframkallande ämnen
 • de risker som arbetet medför och hur dessa risker ska minimeras.

Vanliga frågor och svar

Leverantörer som säljer kemiska produkter som innehåller diisocyanater i halter över 0,1 viktprocent ska efter den 24 februari 2022 säkerställa att mottagaren får information om kravet på utbildning. De ska också lämna följande upplysning på förpackningen:
”Från och med den 24 augusti 2023 krävs lämplig utbildning före industriellt eller yrkesmässigt bruk”.

Man kan även titta i säkerhetsdatabladet. I avsnitt 15.1 ska det framgå vilka regler, t ex begränsningar, som gäller för produkten.

Om man är osäker kan man fråga sin leverantör.

De utbildningskrav som finns i Reach-begränsningen och i föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker gäller för de som leder arbetet och de som aktivt hanterar diisocyanater.

Nej, de som enbart hanterar obrutna originalförpackningar omfattas varken av kraven i föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker eller av begränsningen enligt Reach-förordningen.

Enligt Reach-begränsningen ska leverantören se till att nedströmsanvändarna får tillgång till utbildningsmaterial på det officiella språket i landet. I Sverige innebär det att materialet ska vara på svenska.

Det finns inget krav på att man måste använda det material som leverantören tillhandahåller. Arbetsgivaren och andra aktörer får ta fram eget utbildningsmaterial. De måste då säkerställa att utbildningen innehåller allt som begränsningen kräver.

Både Reach-begränsningen och kraven i föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker kräver att utbildningen ska upprepas vart femte år och att man ska styrka att man gått utbildningen med ett utbildningsbevis.

Det som skiljer är att Reach-begränsningen kräver att man har fått ett godkänt resultat på utbildningen. Det är den som håller i utbildningen som ger godkänt på utbildningen genom att säkerställa att de som har gått utbildningen har förstått innehållet i utbildningen. Arbetsgivare ska sedan, enligt begränsningen, dokumentera att arbetstagarna har genomgått en utbildning med godkänt resultat.

Ja, begränsningen tillåter nätkurser. Utbildningen kan ges av en föreläsare eller genom förberedda inspelade utbildningstillfällen. En kvalificerad utbildare behövs dock för att ge svar på eventuella frågor från deltagarna under eller efter utbildningen (t.ex. genom en chatt). Utbildaren behöver också säkerställa att de som har gått utbildningen har förstått innehållet och fått ett godkänt resultat på utbildningen.

Har man idag ett giltigt utbildningsbevis för arbete med diisocyanater enligt föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker så behöver utbildningen troligtvis förnyas, eller åtminstone kompletteras, före den 24 augusti 2023 om diisocyanaterna omfattas av kraven i Reach-begränsningen. Det beror på att dessa krav är mer omfattande än kraven i kemiska arbetsmiljörisker.

Det är inte tillåtet att hantera diisocyanater utan att ha genomgått en utbildning. Vid inspektion kan arbetet stoppas om det upptäcks att arbetstagare saknar aktuell utbildning.

Arbetsgivaren kan också få betala en sanktionsavgift för de arbetstagare som saknar utbildningsbevis för hantering av de diisocyanater som omfattas av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker.

Senast uppdaterad 2024-01-03