Om reglerna för kemiska risker

Föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker är grunden som gäller för alla kemiska riskkällor. För vissa kemiska riskkällor finns det dessutom mer detaljerade föreskrifter. Regler om kemiska risker finns även i andra föreskrifter. Att ta reda på vilka regler som gäller är en del av riskbedömningen.

Vad menas med en kemisk riskkälla

För vem gäller föreskrifterna

Föreskrifterna om hygieniska gränsvärden kompletterar

Föreskrifterna om hygieniska gränsvärden kompletterar föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker med

  • vissa definitioner
  • gränsvärden för cirka 500 ämnen
  • föreskrifter för hur mätningar ska utföras.

Andra föreskrifter inom kemiområdet

Det finns också föreskrifter för

Åtgärder mot kemiska risker i andra föreskrifter

Krav på åtgärder mot kemiska risker finns även i andra föreskrifter, till exempel:

Översikt över föreskrifterna

Under Arbetsmiljöarbete och inspektioner finns alla våra föreskrifter samlade.

Samtliga föreskrifter

Även Reach-förordningen ställer krav på användare av kemikalier

Reach-förordningen är en kemikalielagstiftning som gäller inom hela EU. Den ersätter stora delar av den svenska kemikalielagstiftningen. Se avsnittet om Reachförordningen.

Reach

Andra myndigheters ställer krav

Flera andra svenska myndigheter ställer också krav vid kemikaliehantering.

  • Strålsäkerhetsmyndigheten
  • Naturvårdsverket
  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
  • Livsmedelsverket
  • Läkemedelsverket
  • Kemikalieinspektionen.

Läs om kemiregler inom andra myndigheters områden.

Andra myndigheters kemiregler

Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19). Ändrad och omtryckt i AFS 2014:43, föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna specificerar kraven på ett systematiskt arbetsmiljöarbete för arbetsplatser med kemiska risker. I kraven ingår till exempel att undersöka och bedöma risker, vidta åtgärder och märka behållare och rörledningar.

Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1)

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna om hygieniska gränsvärden gäller i alla verksamheter där luftföroreningar förekommer. Luftföroreningar kan vara allt från mjöldamm till kemiska gaser. Gränsvärden finns för drygt 500 olika ämnen.

Senast uppdaterad 2020-06-05