Dokumentera resultatet av riskbedömningen - 10 §

Av riskbedömningens dokumentation ska framgå:

  1. Vilka delar av verksamheten som ingått i undersökningen och riskbedömningen
  2. I vilka situationer eller utrymmen en kemisk risk behöver elimineras eller minskas
  3. Vilka skyddsåtgärder som ska göras när man utför olika typer av arbetsuppgifter och vilka skadebegränsande och avhjälpande åtgärder som ska vara förberedda
  4. Vilka övriga åtgärder eller mer detaljerade undersökningar som är beslutade, vem som har ansvaret och när de ska vara klara
  5. Vilka personer som deltagit i bedömningen
  6. Tidpunkten för nästa planerade undersökning och riskbedömning, såvida det inte är en bedömning av ett tillfälligt arbete
  7. Vilket datum dokumentet skrivits
  8. Vem som i egenskap av ansvarig godkänt undersökningen och riskbedömningen.

Om det inte finns några situationer eller utrymmen finns där någon risk behöver elimineras eller minskas, så räcker det att man anger detta för punkt 2. För punkt 3 och 4 anges att inga åtgärder behövs.

Måste vara begripligt för de berörda

Eftersom dokumentationen bland annat ska användas för att informera arbetstagarna så måste den vara begriplig även för dem som inte deltagit vid bedömningen. De behöver till exempel förstå vilka risker man utrett och vilka ställningstaganden man gjort.

Nästa undersökning och riskbedömning

När nästa planerade undersökning och riskbedömning ska genomföras beror på hur länge man anser att resultatet är pålitligt. Resultat från periodiska exponeringsmätningar, konstaterad ohälsa, inträffade olycksfall och tillbud samt förändringar i verksamheten kan medföra att riskbedömningen måste uppdateras tidigare än planerat.

Hur dokumentationen kan utformas

Exempel på utformning av förteckning och dokumentation, pdf, öppnas i nytt fönster

Ett schema för att kopiera och använda för egen dokumentation, rtf, öppnas i nytt fönster 

Undersökning och bedömning av andra arbetsmiljörisker kan dokumenteras i samma dokument. Men det är viktigt att det är tydligt både i rutinerna och i dokumentationen vilka typer av risker som ingår.

Tillfälligt arbete ska också riskbedömas

Tillfälligt arbete är sådant arbete som man normalt inte gör och som inte ingått i tidigare undersökning och riskbedömning. Det kan också vara sådant arbete som inte kan bedömas i förväg.

För tillfälligt arbete är det viktigt att ha rutiner som säkerställer att ingen börjar med arbetet innan riskbedömningen gjorts och en av arbetsgivaren utsedd person gett klartecken.

Rutiner, instruktioner

Senast uppdaterad 2020-05-11