Grundprinciperna – arbetssättet för att förebygga arbetsmiljörisker

Varje aktör i ett byggprojekt ska arbeta enligt grundprinciperna för att förebygga arbetsmiljörisker. Grundprinciperna innebär en skyldighet att arbeta metodiskt med riskerna genom att identifiera, undvika, bedöma och hantera risker genom att vidta åtgärder.

Tre steg som visar att en ska arbeta enligt grundprinciper
Grundprinciperna handlar om att förebygga arbetsmiljörisker, där man börjar med att identifiera riskerna. De risker som inte kan tas bort helt, ska bedömas. Därefter ska man hantera de risker som behöver åtgärdas, så att de inte leder till olyckor eller ohälsa

Syftet med att arbeta med riskhantering utifrån grundprinciperna är att
förebygga arbetsmiljöriskerna som kan uppstå i ett byggprojekt.

Att arbeta enligt grundprinciperna under planering och projektering för arbetsmiljörisker som kan uppstå i den färdiga byggnaden eller anläggningen, gäller redan sedan tidigare genom Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1). Det nya är att alla aktörer i föreskriften om projektering och byggarbetsmiljösamordning (AFS 2023:3) ska arbeta utifrån grundprinciperna för att förebygga risker som kan uppstå i byggskedet.

Vilka behöver arbeta enligt grundprinciperna?

Du är en aktör som ska arbeta enligt grundprinciperna om du har rollen som

 • byggherre (till exempel fastighetsägare, förvaltare)
 • projektör (till exempel arkitekt, konstruktör)
 • Bas-P
 • Bas-U
 • den som tillverkar monteringsfärdiga byggnader eller anläggningar.

Vad innebär det att arbeta enligt grundprinciperna?

Allt arbete med riskhantering ska utgå ifrån grundprinciperna, där riskerna hanteras i en bestämd ordning enligt följande:

 • identifiera och undvika risker
 • bedöma risker som inte kan undvikas
 • hantera risker som kvarstår i enlighet med grundläggande principer för riskhantering.

Grundprinciperna kan beskrivas som en metod där du arbetar med arbetsmiljöriskerna på ett i förväg bestämt sätt och i en särskild ordningsföljd. Metoden använder du för att undvika och förebygga arbetsmiljörisker så tidigt som möjligt under planering och projektering och i byggskedet. Det innebär att dina val, rekommendationer och förslag på lösningar för att förebygga arbetsmiljörisker ska vara framtagna i enlighet med grundprinciperna.

Om du i tidigt skede har identifierat arbetsmiljörisker och planerat för att undvika dem eller tagit fram åtgärder för att motverka så många arbetsmiljörisker som möjligt, sparar du både tid och pengar när produktionen är igång.

När arbetsmiljörisker inte blir bedömda och åtgärdade kan det leda till allvarliga olyckor och ohälsa i byggskedet. Det är oftast mer kostsamt i form av tid och resurser att behöva finna lösningar på plats för att åtgärda arbetsmiljörisker när byggnadsarbetena har startat. Det kan även bli både dyrt och svårt att i efterhand behöva bygga om en redan färdig byggnad så att den uppfyller arbetsmiljökraven för en arbetsplats. Det lönar sig att göra rätt från början.

Så här arbetar du enligt grundprinciperna

Börja med att identifiera arbetsmiljöriskerna och undvik så många risker som möjligt. De risker som kvarstår behöver bedömas, för att därefter hanteras, så att olyckor och ohälsa i bygg- och bruksskedet förebyggs. Målet är att så få risker som möjligt lämnas ohanterade till byggskedet för att lösas där.

Börja med att inventera alla arbetsmoment som du i din roll ansvarar för att hantera i projektet. Ta reda på vilka arbetsmiljörisker som kan uppstå, både när byggnaden eller anläggningen ska uppföras och när den ska användas som framtida arbetsplats. Sträva efter att identifiera så många risker som möjligt.

Sträva efter att finna lösningar för att undvika de risker som du har identifierat så långt det är möjligt. Gå inte vidare med andra åtgärder enligt grundprinciperna förrän du har provat alla möjligheter att helt undanröja en arbetsmiljörisk.

De arbetsmiljörisker som du i första stegets inventering inte har kunnat undvika, behöver du bedöma utifrån

 • hur sannolikt det är att riskerna ska uppstå
 • vilka konsekvenser riskerna kan få
 • hur allvarliga riskerna är.

När du är färdig med din bedömning av arbetsmiljöriskerna i byggprojektet, går du vidare med att ge förslag på möjliga lösningar för hur riskerna kan åtgärdas. Det viktiga är att se till att åtgärder kan vidtas så att riskerna förebyggs.

Hur ska kvarstående risker hanteras?

De risker som inte har kunnat undvikas helt, ska efter bedömning hanteras enligt de grundläggande principerna för riskhantering som beskrivs här nedanför. Ingen av dessa riskhanteringsprinciper ska prioriteras framför en annan, utan alla är lika viktiga. Det innebär att du ska sträva efter att följa alla nedanstående principer om det är möjligt utifrån ditt uppdrag i byggprojektet.

I första hand ska arbetsmiljöriskerna åtgärdas vid källan, det vill säga där de uppstår. Åtgärder för att helt ta bort en risk ska alltid övervägas i första hand.

Exempel på att åtgärda risker vid källan:

 • Välj utrustning och åtgärder som fångar upp eller motverkar att damm som uppstår kan spridas på arbetsplatsen.
 • Förebygg att arbetstagare använder handhållna verktyg som kan leda till olyckor och vibrationsexponering. Överväg om det går att helt undanröja risken med hjälp av teknisk utrustning eller genom att välja produktionstekniska åtgärder, exempelvis använda färdigkapat material och förtillverkning av byggprodukter.
 • Led om trafiken vid vägarbeten för att förebygga risker från passerande fordonstrafik.

Att tidigt identifiera och byta ut farliga ämnen till andra som är mindre farliga ska göras så långt det är möjligt. Det kallas också att följa utbytesprincipen.

Exempel på att ersätta farliga produkter:

 • Byt ut lim, färg och fogskum som innehåller farliga ämnen till produkter som är mindre farliga.
 • Ersätt träslag som kan ge ohälsa med andra som är mindre farliga.
 • Se till att ersätta farliga produkter redan vid projektering och vid inköp.Om produkten inte går att ersätta, beskriv riskerna med den och vilka åtgärder som användarna ska vidta för att förebygga risker.

Utgå ifrån att välja gemensamma skyddsåtgärder, istället för individuella, när du prioriterar åtgärder. Arbetsplatserna ska i första hand utformas på ett sådant sätt att personlig skyddsutrustning inte behöver användas. Den personliga skyddsutrustningen är alltid ett sistahandsalternativ och ska användas när andra gemensamma skyddsåtgärder inte är möjliga.

Exempel på gemensamma förebyggande åtgärder i arbetsmiljöarbetet

 • Det kan handla om att planera för vilka fasta fallskydd som ska användas och bestämma hur länge de måste finnas på plats så att de är tillgängliga som skydd under hela tiden som arbeten med risk för fall pågår.
 • Ett annat exempel är att se till att materialhiss finns kvar även till slutskedet i byggprojektet. Då förebyggs manuell hantering av material och inredning för alla yrkesroller så länge behovet finns.

Välj arbetsmetoder och utrustning som motverkar ohälsa och olycksfall, exempelvis exponering för damm, vibrationer och onödigt tröttande och fysiska belastningar. Förbättra arbetsmiljön utifrån de möjligheter som den tekniska utvecklingen ger. Dessa överväganden ska alltid göras under planering, projektering samt i utförandet av ett byggprojekt.

Exempel på att ta hänsyn till den tekniska utvecklingen för att förbättra arbetsmiljön:

 • Att synliggöra arbetsmiljörisker redan under planeringen och projekteringen med hjälp av ritprogram, visualiseringar eller andra intelligenta modeller eller program. Då ökar möjligheten att under ritningsstadiet hitta svårigheter i utformning som kan leda till att det blir svårt eller omöjligt att ta fram gemensamma skyddslösningar för att förebygga risker under byggskedet.
 • Att använda mekanisk bultsättning vid tunneldrivning istället för manuell hantering.

Välj sådana lösningar som tillåter människor att göra misstag, utan att råka ut för olycka eller ohälsa.

Tänk på människors skilda fysiska och psykiska förutsättningar när du bedömer, ger förslag på möjliga lösningar eller vidtar åtgärder för att få bort risker i arbetsmiljön.
Utgångspunkten ska vara att utforma arbetsuppgifter så att så många som möjligt kan göra dem, oavsett människors olika storlek och styrka. Det som är nödvändigt för vissa arbetstagare är bra även för andra.

Ritningar och andra beskrivningar som tas fram under projekteringen är ofta viktiga instruktioner för hur arbetet i byggskedet ska genomföras på ett säkert sätt. De instruktioner som ges ska vara tillgängliga och begripliga så att de arbetstagare som de riktar sig till kan förstå dem.

Exempelvis kan instruktioner bestå av bilder, filmer, skriftlig och muntlig instruktion, eller en kombination av dessa. Det kan vara bra att ta reda på och utgå ifrån målgruppens behov när du tar fram information och instruktioner.

Projektering och byggarbetsmiljösamordning - grundläggande skyldigheter (AFS 2023:3), föreskrifter

Föreskrifterna riktar sig till alla som som arbetar med planering, projektering eller byggarbetsmiljösamordning, alltså byggherrar, projektörer, byggarbetsmiljösamordnare och den som tillverkar monteringsfärdiga byggnader eller anläggningar.
Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:3) om projektering och byggarbetsmiljösamordning – grundläggande skyldigheter

Senast uppdaterad 2024-05-28