Hur omfattande informationen behöver vara - 13 §

Hur omfattande informationen behöver vara beror bland annat på riskerna vid hanteringen och på vilka tidigare erfarenheter och utbildningar arbetstagarna har.

Checklista för informationen

Ett exempel på hur en lista kan se ut

 1. Information om risker och skydd i den egna arbetsuppgiften och om vilka särskilda moment som kan innebära risker.
 2. Vilka övriga risker som finns på arbetsstället och hur dessa risker undviks.
 3. Rutinerna för kemikaliesäkerhetsarbetet, t.ex. för ordning, sanering och instruktion.
 4. Saker som arbetstagaren ska tänka på innan hon eller han påbörjar en ny arbetsuppgift.
 5. Upplysningar om personlig skyddsutrustning, var utrustningen finns, hur den sköts och vilka begränsningar utrustningen har.
 6. Innebörden av de olika märkningssymbolerna.
 7. Förekomst och förvaring av dokumentationen enligt 13 §.
 8. Vilken lagstiftning som gäller för hanteringen av de förekommande kemiska riskkällorna, t.ex. hygieniska gränsvärden.
 9. Utrymningsplan enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning och hur man ska göra om larmsignal ljuder.
 10. Beredskapsplan enligt 12 §.
 11. Användning av utrustning för brandsläckning och första hjälpen samt övriga åtgärder för första hjälpen.

Alla ska förstå informationen

Observera att det kan behövas särskild information för vissa arbetstagargrupper, till exempel minderåriga, personer med funktionsnedsättning eller personer med annan språklig bakgrund. Arbetsgivaren ska förvissa sig om att alla förstår innebörden av informationen.

Det är viktigt med noggrann information vid nyanställning, vid byte av arbetsuppgifter och då nya ämnen eller produkter tas i bruk på arbetsstället. Ofta kan det också finnas anledning till upprepad information. Dokumenten som ska vara tillgängliga enligt 13 § är ofta ett lämpligt underlag vid informationen.

Dokumentationen

Dokumentationen kan föras in i ett datoriserat system. Kravet på tillgänglighet innebär här bland annat att alla berörda ska kunna ta fram den information de behöver ur systemet.

Kravet på att dokumentationen ska vara överskådlig och lättläst innebär att den behöver ordnas systematiskt så att det går lätt att hitta de uppgifter man behöver. Svåra ord och förkortningar kan behöva förklaras.

Muntlig genomgång för dem som inte förstår svenska

För berörd personal som inte förstår svenska behöver en genomgång av innehållet göras så att de förstår informationen.

Rörlig arbetsplats

Personer som gör arbeten på andra ställen än den fasta arbetsplatsen behöver också kunna få information ur dokumenten när de behöver. Om de inte har aktuella dokument med sig behöver det vara ordnat så att någon kan hjälpa dem.

Viktigast är att de vid planeringen av sitt arbete tar del av informationen så att de tar med den skyddsutrustning som behövs. De behöver också ta ställning till om de behöver ta med säkerhetsdatablad. Om man söker läkarhjälp på grund av en kemisk produkt bör säkerhetsdatabladet tas med.

Senast uppdaterad 2020-05-19