Frågor och svar om GMM

All innesluten användning av GMM ska anmälas eller ha tillstånd, med några undantag. Att bara överföra vissa plasmider till E. coli utan att använda antibiotika i odlingsmediet kan vara tillåtet utan att man behöver anmäla verksamheten. Förutsättningarna är bland annat att man ser till att autoklavera plattorna och att man inte sätter in någonting annat i plasmiden. Så fort man gör det, måste en anmälan om F-verksamhet göras. Läs mer om F-verksamheter på sidan Anmälan och tillstånd för GMM-verksamhet.

Anmälan och tillstånd för GMM-verksamhet

Det finns vissa kit som har tagits fram för att demonstrera transformation i undervisning. Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik har mer information.

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik, webbplats, öppnas i nytt fönster

Vi kommer inte att översätta blanketterna till något annat språk. Vi rekommenderar att man fyller i sin blankett via webben eller laddar hem den när den behövs, eftersom vi då och då justerar blanketterna. Det går bra att fylla i dem på engelska. Föreskrifterna om innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer (AFS 2011:2), finns också på engelska. Där framgår vad som krävs och numreringen i blanketterna stämmer överens med bilagorna.

Contained Use of Genetically modified Micro-organisms (AFS 2011:2Eng), provisions, opens in new window

Det behövs inget särskilt importtillstånd för GMM från Arbetsmiljöverket, men för att få använda GMM måste man ha en GMM-verksamhet som är anmäld eller har tillstånd. Om de GMM som ska importeras är växtskadegörare eller skadliga för djur, kan det eventuellt finnas importrestriktioner från Jordbruksverket. 

Jordbruksverkets webbplats, öppnas i nytt fönster

Transporter av GMM som är avsedda för innesluten användning måste ske enligt de transportbestämmelser om farligt gods som är internationellt överenskomna. Om GMM är smittämnen, tillhör de kategori 6.2 och om de inte är smittämnen tillhör de kategori 9. För gränsöverskridande transporter av GMM ska också Cartagenaprotokollet följas. Det innebär att viss information ska följa med under transporten.

När det gäller export av GMM som är avsedda för innesluten användning, ska det mottagande landets regler följas enligt Cartagenaprotokollet. Transportbestämmelserna om farligt gods gäller även vid export.

Du hittar mer information om GMM-verksamheter på sidan om anmälan och tillstånd för GMM-verksamhet.

Anmälan och tillstånd för GMM-verksamhet

Mer information om reglerna i Sverige finns i populär version på Gentekniknämndens informationssidor Genteknik.nu.

Om lagstiftning på Gentekniknämndens informationssidor Genteknik.nu, öppnas i nytt fönster

Celler och cellinjer klassificeras normalt inte i riskklass 2 utan är biologiska agens riskklass 1, då de inte uppfyller kriterierna ”kan infektera människor”, se bilaga 2 A i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om mikrobiologiska arbetsmiljörisker – smitta, toxinpåverkan överkänslighet. I packsedlar och beskrivningar står det ofta att celler bör hanteras på skyddsnivå 2 (biosafety level 2). Det innebär inte att cellerna har klassificerats som tillhörande riskklass 2. Celler kan innehålla virus eller användas för produktion av virus eller virusvektorer (virusliknande partiklar). Då rekommenderas skyddsnivå 2. 

Är det frågan om genetiskt modifierade celler eller virusvektorer, ska utredningen och bedömningen bland annat resultera i att man kan avgöra vilken skyddsnivå som är nödvändig. Förekommer det viruspartiklar som skulle kunna infektera (men inte reproduceras i) arbetstagaren, bör GMM-användningen ske i en L-verksamhet. Om cellerna inte kan släppa ifrån sig viruspartiklar eller om det inte förekommer viruspartiklar i GMM-användningen, är det oftast tillräckligt med skyddsnivå 1, dvs. en F-verksamhet. Läs mer om biologiska agens på sidan om användning av mikroorganismer.

Användning av mikroorganismer

Läs mer om GMM och skyddsnivåer på sidan om förebyggande åtgärder.

Förebygg skador på människors hälsa och miljön vid innesluten användning av GMM