Statistikrapportering till EU-kommissionen

Arbetsmiljöverket är utsett att varje år sammanställa och rapportera information som har lämnats av samtliga 50 behöriga myndigheter till Europeiska kommissionen. Det sker enligt förordningen om skydd för rapporterande personer.

Varje behörig myndighet ska rapportera:

  • antalet rapporter som myndigheten har tagit emot under det senaste kalenderåret
  • antalet uppföljningsärenden och andra fortsatta åtgärder som har sin grund i ett uppföljningsärende och deras resultat
  • uppskattad ekonomisk skada, om sådan har fastställts, och indrivna belopp som en följd av de uppföljningsärenden och fortsatta åtgärder som avser de rapporterade missförhållandena.

Behöriga myndigheter ska leverera helårsstatistiken till Arbetsmiljöverket enligt ovanstående punkter senast 15 april varje år. Arbetsmiljöverket sammanställer statistiken från samtliga behöriga myndigheter och levererar den till EU-kommissionen senast den 15 maj samma år.

Arbetsmiljöverket har tagit fram en mall för rapportering. Denna mall kommer att skickas till samtliga behöriga myndigheter per e-post.

Arbetsskade- och arbetsmiljöstatistik

Senast uppdaterad 2024-01-03