Arbete intill vägar och spår

Arbeten med att bygga och underhålla vägar och spår omfattas av Arbetsmiljöverkets regler om byggnads- och anläggningsarbete, AFS 1999:3. Det innebär att åtgärder som förebygger riskerna med passerande fordonstrafik ska beskrivas i en arbetsmiljöplan. Det gäller även andra byggnads- och anläggningsarbeten på områden där det förekommer passerande fordonstrafik.

Byggnads- och anläggningsarbete där det förekommer passerande fordonstrafik ska planeras, ordnas och bedrivas så att risker med trafiken undviks. Det skadas och omkommer personer vid byggnads- och anläggningsarbeten med passerande fordonstrafik, särskilt vid arbeten runt spår. Arbeten på både väg och järnväg utförs numera av många olika entreprenörer. Trafikverket är den största beställaren och samtidigt byggherre för en stor andel av dessa arbeten. Kommuner och regioner är andra stora beställare.

Arbete med vägar och järnvägar omfattas av flera olika myndigheters bestämmelser. Förutom Arbetsmiljöverket, har även Transportstyrelsen och Trafikverket regler om hur arbetena får utföras. De gäller parallellt vilket innebär att alla ska följas.

Ledas av person med särskild kunskap

Alla arbeten där väg- eller spårtrafik skiljs från byggarbetsplatsen med hjälp av trafikanordningar måste påbörjas och utföras under ledning av en kompetent person. Detsamma gäller alla reparations- och underhållsarbeten av spår där det förekommer passerande trafik.

Arbetsmiljöverkets regler talar inte exakt om vilken kompetens personen ska ha men sammanfattningsvis innebär det

  • specifik kunskap om arbete vid väg eller järnväg anpassat till arbetets art
  • grundläggande arbetsmiljökunskap om de arbetsmiljöregler som gäller arbetet, som till exempel AFS 1999:3 och AFS 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Målet är arbetsplatser som är fria från passerande trafik

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete  innebär att man tidigt ska planera så att riskerna med passerande fordonstrafik blir så små som möjligt.  Man ska välja åtgärder utifrån nedanstående åtgärdstrappa och sträva efter att använda åtgärderna i följande prioritetsordning:

  1. Leda om trafiken så arbetet inte berörs.
  2. Leda om trafiken så att fordonen passerar på betryggande avstånd.
  3. Skilja trafiken från arbetsplatsen med trafikanordningar, vid behov även med skyddsanordningar som hindrar eller avleder trafiken från att komma in på arbetsplatsen.

Om åtgärder enligt 2 eller 3 används ska man även överväga om det finns behov av sänkt hastighet eller dirigering förbi platsen med hjälp av trafiksignaler eller en trafikvakt. Sänkt hastighet eller dirigering förbi platsen kan i vissa fall även fungera var för sig, eller i kombination med varandra, utan att åtgärder enligt punkten 2 eller 3 behövs.

Läs mer i 81-86 §§ i föreskrifterna om byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3).

Arbetsmiljöverket och dåvarande Vägverket har tagit fram en gemensam folder för arbeten längs vägar:

Passerande trafik vid vägarbete, folder, pdf, öppnas i nytt fönster

Foldern utgår från Arbetsmiljöverkets regler om att man alltid ska sträva efter att trafiken leds om så att de som arbetar inte berörs av den, eller att trafiken passerar på betryggande avstånd. Om det inte går, finns tumregler för vilken verklig maximal hastighet som är tillåten i förhållande till hur långt sidoavståndet mellan personal och närmaste delen av körfältet är.

Maximal verklig hastighet:

  • 30 km/ timme om sidoavståndet* är mindre än 2,5 meter
  • 50 km/ timme om sidoavståndet** är större än 2,5 meter
  • 70 km/ timme där det finns en godkänd skyddsbarriär av minst klass T2***

*  Sidoavstånd = avståndet mellan personalen och vägtrafiken, eller närmaste delen av  körfältet.
**  Sidoavståndet är minst 2,5 m och upp till det avstånd där ingen risk för påkörning finns.
*** Längsgående skyddsbarriär med godkänt utförande och godkänd längd, T2 = kapacitetsklass enligt SS-EN 1317-1 och -2

Tvärgående skydd ska vara energiupptagande och följas av en buffertzon. Buffertzonen är en helt fri sträcka mellan det tunga skyddet och den plats där verksamhet pågår. På denna sträcka får inte personal, maskiner, upplag eller annat finnas.

Trafikanordningar, skyddsanordningar och skyddsavstånd

När trafikanordningar används för att skilja trafiken från arbetsplatsen, och skyddsanordningar används för att hindra eller avleda trafiken, ska anordningarna vara utformade och utplacerade så att de effektivt skyddar arbetstagarna. De ska också vara hållfasta och förankrade.

Vid de flesta vägarbeten ställs krav på en särskild trafikanordningsplan, så kallad TA-plan, som beskriver arbetsplatsen med trafikskyltar, skyddsbarriärer och skyddsavstånd. TA-planen ersätter inte Arbetsmiljöverkets krav på en arbetsmiljöplan.

Hastighet och skyddsavstånd förbi arbetsplatsen ska vara anpassade till arbetet och arbetstagarnas behov av skydd.

Kontroller

I våra byggnads- och anläggningsföreskrifter finns bestämmelser om att trafikanordningar och avstängningsanordningar ska kontrolleras innan de börjar användas. De ska också kontrolleras och underhållas regelbundet, och efter händelser som kan ha påverkat deras funktion. Om det finns en brist som medför allvarlig risk för säkerhet eller hälsa, måste arbetet avbrytas till dess att bristen har åtgärdats. Läs mer i 49-50 §§ i föreskrifterna om byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3).

Även väghållare och spårägare har krav på kontroller som ska genomföras.

Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3), föreskrifter

Upprätta en arbetsmiljöplan

Innan byggarbetsplatsen etableras ska en arbetsmiljöplan tas fram i vissa fall, bland annat om det kommer att förekomma passerande fordonstrafik.

Arbetsmiljöplan

Senast uppdaterad 2023-03-27