Så jobbar myndigheterna mot arbetslivskriminalitet

Arbetsmiljöverket och åtta andra myndigheter samverkar för att motverka arbetslivskriminalitet. Det handlar om att stoppa fusk, regelöverträdelser och ren brottslighet i arbetslivet.

Samverkan pågår sedan 2018 på uppdrag av regeringen. Det yttersta syftet är att medborgarna ska känna tillit till den offentliga verksamheten. Brott mot regler får konsekvenser för många olika samhällsområden och därför får statens insatser mer effekt om berörda myndigheter samverkar. Samtidigt ställs myndigheterna inför allt mer komplexa problem som kräver nya arbetssätt.

Myndigheterna som samverkar är: Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten, Skatteverket och Åklagarmyndigheten. Det är Arbetsmiljöverket som samordnar uppdraget.

Center mot arbetslivskriminalitet

Under 2022 och 2023 öppnade sju center mot arbetslivskriminalitet. Centren är nav för de nio myndigheternas gemensamma arbete för att motverka arbetslivskriminalitet. Här samlas myndigheterna och planerar, genomför och följer upp det gemensamma arbetet mot fusk och brott i arbetslivet.
Myndigheterna jobbar tillsammans för att upptäcka felaktigheter hos arbetsgivare, som exempelvis svart arbetskraft, anställda som saknar rätt att arbeta i Sverige, farlig arbetsmiljö eller arbetskraft vars villkor utgör människohandel eller människoexploatering.

Centren ligger i Polisens lokaler i Umeå, Uppsala, Örebro, Stockholm, Göteborg, Norrköping och Malmö.

Här kan du läsa mer om vad myndigheterna ansvarar för

Gör kontroller inför, under och efter beslut vid till exempel beslut om anställningsstöd till arbetsgivare.

Så här arbetar Arbetsförmedlingen mot arbetslivskriminalitet, Arbetsförmedlingens webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontrollerar att arbetsgivaren följer regler om arbetsmiljö, arbetstider och utstationering av arbetstagare från annat land till Sverige.

Lagar och andra regler om arbetsmiljö

Utreder ekonomisk brottslighet som upptäcks vid kontrollerna.

Arbetslivskriminalitet, Ekobrottsmyndighetens webbplats, öppnas i nytt fönster

Utreder och kontrollerar rätten till olika bidrag och ersättningar inom socialförsäkringen, bland annat inom personlig assistans och tandvårdsstödet.

Information för dig som anställer assistenter själv, Försäkringskassans webbplats, öppnas i nytt fönster

Tandvårdsstöd, Försäkringskassans webbplats, öppnas i nytt fönster

Bidrar med kompetens inom människoexploatering och människohandel, bland annat genom att stödja offer för människohandel.

Nationell samordning mot prostitution och människohandel (NSPM), extern webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontrollerar om personer har rätt att arbeta i Sverige och om arbetsgivare uppfyller kraven för att anställa utländsk arbetskraft.

Arbeta i Sverige, Migrationsverkets webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontrollerar att arbetstagare har arbetstillstånd och att de har rätt att vistas i landet.

Gränspolisen, Polismyndighetens webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontrollerar att kassaregister uppfyller gällande krav, att försäljning registreras och att kunden erbjuds kvitto på sitt köp.

I vissa branscher ska företagen ha personalliggare. Där ska den personal som är i tjänst skrivas in.

Skattekontroller, Skatteverkets webbplats, öppnas i nytt fönster

Utreder och lagför brott inom flera områden som rör arbetslivskriminalitet. Det handlar till exempel om miljö- och arbetsmiljöbrott, människohandel/människoexploatering, bedrägeri, bidragsbrott, folkbokföringsbrott, brott mot utlänningslagen och korruptionsbrott.

Är biltvätten för billig? Det kan röra sig om ett brott, nyhet, Åklagarmyndighetens webbplats, öppnas i nytt fönster

Detta ska myndigheterna göra

Det senaste regeringsuppdraget gäller för åren 2022 och 2023. I det står att myndigheterna bland annat ska

  • bilda regionala center mot arbetslivskriminalitet som samlar personal från myndigheterna
  • fortsätta att planera, genomföra och följa upp de myndighetsgemensamma kontrollerna som årligen ska öka
  • utveckla arbetssätt för att upptäcka, motverka och förebygga arbetslivskriminalitet - särskilt sådan som är särskilt komplex och systematisk, som att arbetstagare utnyttjas i människohandel eller människoexploatering
  • genomföra gemensamma informationsinsatser för att stärka kunskapen hos allmänheten och andra relevanta aktörer och förändra attityder för att motverka arbetslivskriminalitet
  • genomföra gemensamma informationsinsatser för att stärka utsatta arbetstagares kunskap om sina rättigheter och de möjligheter till stöd som finns.

Myndigheterna ska också utveckla sitt samråd med arbetsmarknadens parter och samordna arbetet med myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet och med övrig myndighetssamverkan då det är möjligt.

Från och med 2024 ska metoderna och arbetssätten ingå i varje myndighets ordinarie verksamhet så att myndighetssamverkan fungerar effektivt och varaktigt.

Uppdrag att inrätta regionala center mot arbetslivskriminalitet och om varaktig myndighetssamverkan, regeringens webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdrag om fortsatt myndighetssamverkan för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet, regeringens webbplats, öppnas i nytt fönster 

Uppdrag om metodutveckling för myndighetsgemensam kontroll för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet, regeringens webbplats, öppnas i nytt fönster

Detta har genomförts hittills

Sammanfattning

Här kan du ta del av redovisningar till regeringen om hur myndigheterna genomförde uppdragen under 2018-2020 respektive under 2021.

2023-02-16 Återrapportering - regeringsuppdrag att inrätta regionala center mot arbetslivskriminalitet och om varaktig myndighetssamverkan

2022-02-15 Återrapportering - regeringsuppdrag om fortsatt myndighetssamverkan för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet, öppnas i nytt fönster

2021-02-16 Återrapportering - regeringsuppdrag om metodutveckling för myndighetsgemensam kontroll för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet

Lägesrapporter

Myndigheterna tar varje år fram en rapport om miljöer med risk för fel och regelöverträdelser som påverkar arbetskraften. Ta del av rapporterna:

Pressmeddelande: Arbetet mot arbetslivskriminalitet brådskar (2022-01-20), öppnas i nytt fönster

Lägesbild 2021 för det myndighetsgemensamma arbetet mot fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet (februari, 2022),pdf, öppnas i nytt fönster

Pressmeddelande: Ökad risk för arbetslivskriminalitet under pandemin (2021-02-04)

Lägesrapport 2020 för det myndighetsgemensamma arbetet mot fusk, regelöverträdelser och annan brottslighet i arbetslivet (februari, 2021), pdf, öppnas i nytt fönster

Status Report 2020 For the inter-agency work against fraud, rule violations and crime in working life (ENG), pdf, opens in a new window

Lägesrapport 2019 för det myndighetsgemensamma arbetet mot fusk, regelöverträdelser och annan brottslighet i arbetslivet (december, 2019), pdf, öppnas i nytt fönster

Status Report 2019 For the cross-agency work against fraud, violations and other crime in working life (mar, 2020), pdf, öppnas i nytt fönster

Lägesrapport för det myndighetsgemensamma arbetet mot fusk, regelöverträdelser och annan brottslighet i arbetslivet (februari, 2019), pdf, öppnas i nytt fönster

Kontrollinsatser

Myndigheterna gör löpande oanmälda kontroller tillsammans på arbetsplatser där det finns risk att arbetslivskriminalitet förekommer. Vad det handlar om kan du läsa i denna artikel:

Myndigheter ökar insatserna mot arbetslivskriminalitet 

Vid vissa tillfällen gör de punktinsatser i särskilt riskfyllda branscher över hela landet. Här hittar du resultat från sådana insatser:

Farlig arbetsmiljö och misstänkt svartarbete – konsumenter uppmanas till ökad vaksamhet (2022-11-24)

Stor nationell insats mot arbetslivskriminalitet (2022-05-19)

Många säkerhetsbrister inom transport och logistik (2021-11-24)

Farlig arbetsmiljö och olaglig arbetskraft på byggen (2021-04-28)

Farlig arbetsmiljö och svartjobb på bilverkstäder och biltvättar (2021-02-17)

Kommunikationsinsatser

Genom pressmeddelanden och sociala medier kommunicerar de samverkande myndigheterna vad arbetslivskriminalitet är, hur den ser ut och vad myndigheterna gör för att motverka arbetslivskriminalitet.

Myndigheterna har i uppdrag att öka allmänhetens kunskap och påverka attityder till arbetslivskriminalitet. Det gör vi genom kommunikationsinsatser i tv, radio, bio och i tryckta och digitala annonser i sociala medier och tidningar. Alla insatser hänvisar till webbsidan www.av.se/stoppakrim som ger tips om vad du kan göra för att inte bidra till arbetslivskriminalitet.

Myndigheterna har även påbörjat arbetet med gemensamma informationsinsatser för att stärka utsatta arbetstagares kunskap om sina rättigheter och de möjligheter till stöd som finns.

Filmer om att stoppa arbetslivskriminalitet, öppnas i nytt fönster

Information om att stoppa arbetslivskriminalitet

Osund konkurrens

Regeringsuppdragen är en fortsättning på ett tidigare uppdrag som Arbetsmiljöverket hade och som handlade om osund konkurrens. Arbete mot osund och för sund konkurrens ingår i dag som en del av arbetet mot arbetslivskriminalitet.

Osund konkurrens

Hallå arbetsmiljö! Brott i arbetslivet

Bild: Hallå arbetsmiljö! Jerk, Micke, Carro och Fredrik.

Arbetsmiljöverket har en podd som heter Hallå arbetsmiljö! I det här avsnittet berättar före detta arbetsmiljöinspektören Mikael Roos och polisen Jerk Wiberg om sitt viktiga arbete. Programledare är Fredrik Berling och Ann-Caroline Kostet.

Avsnittet som text

Senast uppdaterad 2024-05-15