Steg 2 Identifiera farliga situationer - 8 §

För att en skada ska uppstå krävs att de farliga egenskaperna hos en kemisk riskkälla kommer till uttryck. Till exempel när något brandfarligt orsakar en eldsvåda.

Informationen om riskkällorna hjälper dig att identifiera situationer när era riskkällor kan orsaka skada. I detta ingår att förutse vilka felgrepp i olika arbetssituationer som kan få allvarliga konsekvenser. Det är också viktigt att bedöma vad som händer vid strömavbrott, ventilationsbortfall och liknande.

Även situationer som kan uppstå vid reparationer och underhåll ska ingå i undersökningen och riskbedömningen. Många olycksfall inträffar vid sådant arbete.

Skadar hälsan på olika sätt

För att en hälsofarlig egenskap ska orsaka skada behöver man utsättas för tillräckligt stor mängd av riskkällan under tillräckligt lång tid.

Vissa skador kan uppstå efter några sekunder, men det kan i andra fall ta många år. Symtomen på ohälsa visar sig i vissa fall först efter lång tid. Det är också olika hur känsliga olika individer är.

Övergående eller bestående ohälsa

Ohälsa kan vara av bestående eller övergående natur. Bestående ohälsa kan vara allergi, vissa lungsjukdomar eller nervskador.

Övergående ohälsa kan vara tillfällig huvudvärk, illamående och ögonirritation. Var dock uppmärksam på att mindre allvarliga övergående symtom, som ofta kallas besvär, kan förvärras och orsaka en bestående skada vid fortsatt exponering.

Brandfarlighet en fysikalisk-kemisk egenskap

För fysikalisk-kemiska egenskaper som till exempel brandfarlighet, gäller att vissa förutsättningar krävs för att den farliga reaktionen ska ske. Det kan gälla koncentration, temperatur och energi i form av slag eller gnistor.

Undersök detta för de kemiska riskkällorna

  • Skadlig exponering via inandning
  • Skadlig exponering via hudkontakt, stänk i ögonen eller intag via munnen
  • Bildning av antändbar luftblandning eller brandrisk samt
  • Personskador på grund av reaktiva, explosiva eller materialförstörande egenskaper  

Bedöm med hänsyn till detta följande

  • Hur riskkällans farliga egenskaper kan komma till uttryck i hanteringen.
  • På vilket sätt, hur hög halt och hur lång tid man utsätts för riskkällan.
  • Om andra kemiska riskkällor eller arbetsmiljöfaktorer, samverkar och ökar risken.
  • Kemiska reaktioner som uppstår tillsammans med andra kemiska riskkällor eller material som finns på arbetsplatsen.
  • Övriga faktorer som kan påverka risken såsom skyddsåtgärder, personalens erfarenhet och stress.
  • Erfarenheter från ohälsa, olycksfall eller tillbud i verksamheten, från beredskapsövningar och från medicinska kontroller.

Ha bra rutiner för rapportering

Det är viktigt att ha fungerande rutiner för rapportering av ohälsa, olycksfall och tillbud. Vid varje ny rapport behöver den ansvarige bedöma om en ny undersökning genast behöver göras.

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete finns regler om att man ska utreda orsakerna till ohälsa, olycksfall och allvarliga tillbud.

Skyldigheten att underrätta Arbetsmiljöverket vid vissa olycksfall och allvarliga tillbud finns i 3 kap. 3 a § i arbetsmiljölagen.

Arbetsmiljölagen, riksdagens webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2022-09-07