Tillstånd i Reach för särskilt farliga ämnen

För att få använda eller släppa ut vissa särskilt farliga ämnen på marknaden behöver du tillstånd enligt Reach-förordningen.

Tillstånd behövs oavsett i vilken mängd du hanterar särskilt farliga ämnen. Vilka ämnen det gäller hittar du i bilaga XIV till Reach-förordningen. Reglerna gäller i hela EU.

Se fullständig förteckning på Europeiska kemikaliemyndigheten Echas webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansöka om tillstånd

Du kan antingen söka om ett eget tillstånd genom att skicka in en ansökan till Europeiska kemikaliemyndigheten Echa. EU-kommissionen fattar sedan beslut om tillstånd ska beviljas eller inte. Alla godkända tillstånd publiceras på Echas webbplats. Där kan du även hitta länkar till relevanta kemikaliesäkerhetsrapporter och tillståndsbeslut.

Om du är nedströmsanvändare kan du i vissa fall utnyttja en leverantörs tillstånd. Du behöver inte ansöka om tillstånd om någon aktör längre upp i distributionskedjan har fått tillstånd och din användning av ämnet uppfyller villkoren i leverantörens tillstånd. Om du utnyttjar den här möjligheten måste du inom tre månader från första leveransen av ämnet meddela Echa att du använder din leverantörs tillstånd.

Se alla godkända tillstånd på Europeiska kemikaliemyndigheten Echas webbplats, öppnas i nytt fönster

Undantag

För vissa användningsområden krävs det inget tillstånd. Det gäller bland annat vid användning i vetenskaplig forskning och utveckling, vilket innebär vetenskapliga experiment, analyser eller kemisk forskning som utförs under kontrollerade förhållanden och då de använda volymerna är mindre än 1 ton per år per juridisk enhet. Detta undantag omfattar även vissa typer av rutinanalyser.

Läs mer om undantag från tillståndsreglerna i Reach på Kemikalieinspektionens hemsida, öppnas i nytt fönster

Villkor i tillståndsbesluten

För att få hantera tillståndsämnen måste du följa de villkor som finns i tillståndsbeslutet. Enligt villkoren ska man följa de riskhanteringsåtgärder och driftförhållanden som står i den kemikaliesäkerhetsrapport som tillverkarna lämnat in vid registrering av ämnet. De brukar även finnas andra villkor i tillståndsbeslutet, till exempel att man ska göra yrkeshygieniska mätningar eller att arbetstagarna ska ha en viss kunskap för att få hantera ämnet. 

Arbetsmiljöverkets ansvar

Arbetsmiljöverket har ansvar att inspektera att ni som använder tillståndsämnen följer de arbetsmiljövillkor som finns i tillståndet.

Läs mer om tillståndsregler i Reach på Kemikalieinspektionens hemsida, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2023-07-13