Arbetstagarens deltagande i arbetsmiljöarbetet

Arbetstagaren har inget formellt ansvar, men deltar i arbetsmiljöarbetet genom att till exempel rapportera risker, tillbud, sjukdom och olycksfall, föreslå åtgärder och lämna synpunkter på det som genomförts.

En bild på en man i en stol omgiven av kollegor.

Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön. Skyddsombuden är arbetstagarnas valda ombud i arbetsmiljöfrågor, men har inget eget ansvar för arbetsmiljön.

Som arbetstagare räknas bland annat elever, värnpliktiga och underkonsulter.

Det här säger arbetsmiljölagen

Utdrag ur arbetsmiljölagen, kap 6:

”Arbetsgivare och arbetstagare skall bedriva en på lämpligt sätt organiserad arbetsmiljöverksamhet.”

Arbetsmiljölagen säger också att arbetstagaren skall medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Hen skall följa givna föreskrifter samt använda de skyddsanordningar och iaktta den försiktighet i övrigt som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall. Om arbetstagaren finner att arbetet innebär omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa, skall hen snarast underrätta arbetsgivaren eller skyddsombud. Se 3 kap. 4 § arbetsmiljölagen.

Arbetsmiljölagen, riksdagens webbplats, öppnas  i nytt fönster

Lästips för dig som arbetstagare

Arbetsmiljöproblem? - Gör så här! (ADI 576), broschyr

Guide för en bättre arbetsmiljö (ADI 683), broschyr

Kunskapssammanställningar

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön (ADI 379), broschyr

Komma igång med arbetsmiljöarbetet

Senast uppdaterad 2023-07-10