Anmälan om missförhållanden inom Arbetsmiljöverket

Du kan anmäla arbetsrelaterade missförhållanden, korruption eller andra allvarliga oegentligheter inom Arbetsmiljöverket till vår interna visselblåsarfunktion.

På denna sida hittar du information kring vår interna visselblåsarfunktion. Det är en kanal där du kan rapportera om missförhållanden i ett arbetsrelaterat sammanhang inom Arbetsmiljöverket.

Det ska finnas ett allmänintresse av att informationen kommer fram. Det kan handla om ekonomisk brottslighet som korruption och mutor, missförhållanden som berör offentlig upphandling, eller att en person i ledningen hos oss har missbrukat sin ställning. Det kan även handla om enskildas liv och hälsa, som till exempel stora brister i säkerheten inom Arbetsmiljöverket, allvarliga former av diskriminering eller trakasserier.

Visselblåsarfunktionen ska användas när det inte hjälper, eller är lämpligt, att rapportera på annat sätt.

Vår interna visselblåsarfunktion består av en särskilt utsedd mottagnings- och utredningsfunktion där utredarna arbetar oberoende och självständigt med inkomna anmälningar. 

Vem kan anmäla?

Både den som jobbar på Arbetsmiljöverket och andra som har eller har haft en arbetsrelation till oss kan anmäla genom visselblåsarfunktionen. Här är exempel på vilka som kan anmäla:

  • Anställda vid Arbetsmiljöverket.
  • Personer som gör en förfrågan om eller söker arbete hos Arbetsmiljöverket.
  • Personer som söker eller utför volontärarbete hos Arbetsmiljöverket.
  • Personer som söker eller fullgör praktik eller står till förfogande för att utföra eller utför arbete under Arbetsmiljöverkets kontroll och ledning.
  • Egenföretagare som söker eller utför uppdrag hos Arbetsmiljöverket.
  • Personer som har tillhört någon av kategorierna ovan och har fått ta del av informationen under tiden i verksamheten.

Som anmälare är du skyddad och kan vara anonym

Du behöver inte uppge ditt namn eller några andra personuppgifter i din anmälan utan kan välja att anmäla anonymt. Vår visselblåsarfunktion tar emot och utreder din anmälan enligt beskrivet tillvägagångssätt oavsett om du är anonym eller inte. Om du anmäler anonymt kan visselblåsarfunktionen inte kommunicera med dig. 

Arbetsmiljöverket är en statlig myndighet. Det innebär att anmälningar och handlingar som kommer in via visselblåsarfunktionen betraktas som allmänna handlingar och kan behöva lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Om du har uppgett din identitet i anmälan skyddas den ändå av sekretess enligt 17 kap. 3 b § och 32 kap. 3 b § offentlighets- och sekretesslagen.

Arbetsmiljöverket får inte efterforska vem som lämnat uppgifterna, stoppa rapporteringen, eller utsätta en uppgiftslämnare för någon typ av repressalier. Den som har utsatts för repressalier på grund av sin visselblåsning har enligt lagen rätt till skadestånd.

Undantag från skyddet mot repressalier

För att omfattas av lagens skydd mot repressalier måste du som anmäler missförhållanden till vår interna visselblåsarfunktion ha skäl att tro att uppgifterna är sanna när rapporteringen sker. En anmälan får inte ske för att misskreditera någon, eller för egen vinning. Den som avsiktligt lämnar oriktiga uppgifter kan själv göra sig skyldig till brott.

Lagens skydd för repressalier gäller heller inte vid rapportering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter enligt säkerhetsskyddslagen. Det rör sig då om uppgifter som omfattas av kvalificerad sekretess till skydd för rikets säkerhet.

Så anmäler du

Din anmälan ska innehålla

  • en så tydlig beskrivning som möjligt av vad iakttagelserna av de arbetsrelaterade missförhållandena eller oegentligheter består av
  • namn på vem eller vilka iakttagelsen gäller
  • eventuella underlag för iakttagelsen
  • kontaktuppgifter (frivilligt).

Lämna in din anmälan

E-post

InternVisselblasning@av.se

Telefon

Du kan ringa via vår säkerhetdesk som är öppen vardagar klockan 08.00–15.00.

010-730 91 03

Internpost

Lägg ett förseglat kuvert märkt ”Intern visselblåsning” i ett internkuvert och skicka det till Mottagningsfunktion intern visselblåsning.

Brev

Lägg ett förseglat kuvert märkt ”Intern visselblåsning” i ett yttre kuvert. Skicka brevet till:

Arbetsmiljöverket
Box 9082
17109 Solna

Möte

Det går även bra att via vår säkerhetsdesk avtala möte med visselblåsarfunktionen.

Vad händer när vi har tagit emot din anmälan?

Inom sju dagar ska du få en bekräftelse på att vi har tagit emot din anmälan i det fall vi har möjlighet att kontakta dig. Du ska även i rimlig omfattning få återkoppling vart ärendet befinner sig i processen. Vår visselblåsarfunktion kan även vilja kontakta dig för att ställa följdfrågor eller komplettera din anmälan.

Visselblåsarfunktionen gör en första bedömning av vilka inkomna rapporteringar som är visselblåsningar i lagens mening och som därför bör utredas ytterligare.

Om det behövs en fördjupad utredning avgör utredare inom visselblåsarfunktionen vem eller vilka personer inom Arbetsmiljöverket som ska höras och stå till utredningens förfogande.

Om din anmälan till interna visselblåsarfunktionen inte bedöms vara en visselblåsning enligt lagstiftningen kommer visselblåsarfunktionen att meddela dig vart du i stället kan vända dig med ditt ärende.

Annan rapportering på Arbetsmiljöverket

Rapportering till vår interna visselblåsarfunktion ska inte blandas ihop med annan rapportering på Arbetsmiljöverket.

Om det gäller synpunkter på ledarskap, arbetsmiljö, verksamhetsplanering, mindre förseelser, eller om du vill uttrycka allmänt missnöje eller framföra klagomål, bör du istället ta kontakt med närmast ansvarig chef.

Gäller din anmälan missförhållanden på en annan arbetsplats ska du använda vår e-tjänst Tipsa om risker i arbetsmiljön.

Tipsa om risker i arbetsmiljön

Gäller din anmälan en allvarlig olycka, allvarligt tillbud eller arbetsskada ska du istället göra anmälan på anmalarbetsskada.se.

Anmal arbetsskada, öppnas i nytt fönster

Om du vill rapportera missförhållanden som omfattas av EU-lagstiftning och som omfattas av vår tillsyn, det vill säga produktsäkerhet och produktöverensstämmelse, ska du anmäla det till Arbetsmiljöverkets externa rapporteringskanal. För överträdelser av EU-rätten på andra områden finns externa rapporteringskanaler hos olika myndigheter. Du hittar allt om extern rapportering på denna sida:

Visselblås – produktsäkerhet och produktöverensstämmelse

Senast uppdaterad 2024-05-16