Anmälan om missförhållanden inom Arbetsmiljöverket

Från den 17 juli 2022 kan du anmäla arbetsrelaterade missförhållanden, korruption eller andra allvarliga oegentligheter inom Arbetsmiljöverket till den nya interna visselblåsarfunktionen.

Den interna visselblåsarfunktionen är en kanal där du kan rapportera om missförhållanden i ett arbetsrelaterat sammanhang inom Arbetsmiljöverket. Det ska finnas ett allmänintresse av att informationen kommer fram. Det kan handla om ekonomisk brottslighet som korruption och mutor, missförhållanden som berör offentlig upphandling, eller att en person i ledningen på Arbetsmiljöverket har missbrukat sin ställning. Det kan även handla om enskildas liv och hälsa, som till exempel stora brister i säkerheten inom Arbetsmiljöverket, allvarliga former av diskriminering eller trakasserier. Visselblåsarfunktionen ska användas när det inte hjälper, eller är lämpligt, att rapportera på annat sätt.

Den som rapporterar missförhållanden ska skyddas mot repressalier.

På den här sidan kan du rapportera via Arbetsmiljöverkets interna visselblåsarfunktion:

Visselblåsarfunktion för att larma om missförhållanden, öppnas i nytt fönster

Visselblåsarfunktionen hanteras av CRD Protection AB, som är en oberoende extern partner.

Anmälan som gäller händelser utanför Arbetsmiljöverkets organisation, till exempel anmälan om arbetsskada och allvarliga tillbud görs på anmalarbetsskada.se.

Anmalarbetsskada.se, öppnas i nytt fönster

Vem kan anmäla?

Både den som jobbar på Arbetsmiljöverket och andra som har eller har haft en arbetsrelation till Arbetsmiljöverket kan anmäla genom visselblåsarfunktionen. Här är exempel på vilka som kan anmäla via visselblåsarfunktionen:

 • Anställda vid Arbetsmiljöverket.
 • Personer som gör en förfrågan om eller söker arbete hos Arbetsmiljöverket.
 • Personer som söker eller utför volontärarbete hos Arbetsmiljöverket.
 • Personer som söker eller fullgör praktik eller står till förfogande för att utföra eller utför arbete under Arbetsmiljöverkets kontroll och ledning.
 • Egenföretagare som söker eller utför uppdrag hos Arbetsmiljöverket.
 • Personer som har tillhört någon av kategorierna ovan och har fått ta del av informationen under tiden i verksamheten.

Arbetsmiljöverket anlitar en extern partner för anmälningarna

Enligt Arbetsmiljöverkets arbetsordning är det säkerhetschefen som ansvarar för myndighetens interna rapporteringskanal och på vilket sätt rapporteringen och uppföljningen ska ske enligt visselblåsarlagen.

För att få en oberoende och objektiv hantering har Arbetsmiljöverket upphandlat den interna visselblåsarfunktionen externt av företaget CRD Protection AB. Den interna visselblåsningsfunktionen omfattar en digital rapporteringskanal samt en funktion för att ta emot rapporter och utreda visselblåsning.

Visselblåsarfunktion för att larma om missförhållanden, öppnas i nytt fönster

Som anmälare är du skyddad och kan vara anonym

Du behöver inte uppge ditt namn eller några andra personuppgifter i din anmälan, utan du kan vara anonym.

Arbetsmiljöverket är en statlig myndighet. Det innebär att anmälningar och handlingar som kommer in via visselblåsarfunktionen betraktas som allmänna handlingar och kan behöva att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Om du har uppgett din identitet i anmälan skyddas den ändå av sekretess enligt 17 kap. 3 b § och 32 kap. 3 b § offentlighets- och sekretesslagen.

Arbetsmiljöverket får inte efterforska vem som lämnat uppgifterna, stoppa rapporteringen, eller utsätta en uppgiftslämnare för någon typ av repressalier. Den som har utsatts för repressalier på grund av sin visselblåsning har enligt lagen rätt till skadestånd.

Undantag från skyddet mot repressalier

För att omfattas av lagens skydd mot repressalier måste den som anmäler missförhållanden till interna visselblåsarfunktionen ha skäl att tro att uppgifterna är sanna när rapporteringen sker. En anmälan får inte ske för att misskreditera någon, eller för egen vinning. Den som avsiktligt lämnar oriktiga uppgifter kan själv göra sig skyldig till brott.

Lagens skydd för repressalier gäller heller inte vid rapportering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter enligt säkerhetsskyddslagen. Det rör sig då om uppgifter som omfattas av kvalificerad sekretess till skydd för rikets säkerhet.

Så gör du en anmälan

En anmälan ska innehålla

 • en så tydlig beskrivning som möjligt av vad iakttagelserna av de arbetsrelaterade missförhållandena eller oegentligheter består av
 • namn på vem eller vilka iakttagelsen gäller
 • eventuella underlag för iakttagelsen
 • kontaktuppgifter (frivilligt).

Du kan skicka din anmälan till interna visselblåsarfunktionen via CRD Protections digitala rapporteringskanal på deras webbplats:

Visselblåsarfunktion för att larma om missförhållanden, öppnas i nytt fönster

Du kan även anmäla missförhållanden till CRD Protection AB via

 • telefon (090-77 79 00)
 • brev (CRD Protection AB, ATT: ”Arbetsmiljöverket”, Norra Obbolavägen 89, 904 22 Umeå)
 • ett fysiskt möte som bokas genom att kontakta företaget.

Inom sju dagar ska du få en bekräftelse på att din anmälan är mottagen. Du ska, i rimlig omfattning, få återkoppling vart ärendet befinner sig i processen hos företaget. Företaget kan vilja kontakta dig för att ställa följdfrågor.

Visselblåsarfunktionen gör en första bedömning av vilka inkomna rapporteringar som är visselblåsningar i lagens mening och som därför bör utredas ytterligare.

När visselblåsarfunktionen bedömer att ytterligare utredning behövs bokar den ett möte med Arbetsmiljöverkets säkerhetschef för att ge sin bedömning och rekommendation för beslut om hur saken ska tas vidare.

Om din anmälan till interna visselblåsarfunktionen inte bedöms vara en visselblåsning enligt lagstiftningen kommer visselblåsarfunktionen att meddela dig vart du i stället kan vända dig med ditt ärende.

Rätt kanal för rapportering

Rapportering till interna visselblåsarfunktionen ska inte blandas ihop med annan rapportering på Arbetsmiljöverket.

Om det gäller synpunkter på ledarskap, arbetsmiljö, verksamhetsplanering, mindre förseelser, eller om du vill uttrycka allmänt missnöje eller framföra klagomål, bör du istället ta kontakt med närmast ansvarig chef.

Gäller din anmälan missförhållanden på en annan arbetsplats ska du använda kontaktformuläret på sidan "Kontakta oss".

Tipsa om risker i arbetsmiljön

Gäller din anmälan en allvarlig olycka, allvarligt tillbud eller arbetsskada ska du istället göra anmälan på anmalarbetsskada.se

Anmalarbetsskada.se, öppnas i nytt fönster

Om du vill rapportera missförhållanden som omfattas av EU-lagstiftning och som omfattas av vår tillsyn, det vill säga produktsäkerhet och produktöverensstämmelse, ska du anmäla det till Arbetsmiljöverkets externa rapporteringskanal. För överträdelser av EU-rätten på andra områden finns externa rapporteringskanaler hos olika myndigheter. Du hittar allt om extern rapportering på denna sida:

Extern rapporteringskanal visselblås till Arbetsmiljöverket

 

Senast uppdaterad 2023-07-13