Omsorg och sociala tjänster

Branschen omsorg och sociala tjänster är den största yrkesbranschen med flest anställda.

Branschen innefattar verksamheter

  • som utförs enligt socialtjänstlagen som till exempel äldreomsorg, hemtjänst och socialpsykiatri i både kommunal som privat regi
  • som bedrivs enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – LSS
  • som utförs på olika typer av behandlingshem, oavsett i vilken regi de bedrivs, samt gruppboenden, härbärgen och liknande boenden.

I denna bransch arbetar till exempel undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter, behandlingsassistenter, boendestödjare, biståndsbedömare och socialsekreterare. Barnomsorg och förskoleverksamhet hör däremot inte till branschen omsorg och sociala tjänster.

I de kommande texterna kallar vi de som tar emot de tjänster som utförs, för brukare eller klienter, beroende på vilka arbetsuppgifter som åsyftas.

Kraven på de anställda inom socialtjänsten har förändrats

Socialtjänstens verksamheter har genomgått stora förändringar de senaste åren. Inom omsorgen har kravet på kunskaper i arbetet ökat eftersom brukarna blir äldre och sjukare och arbetstagarna utför mer omvårdnadsarbete och mer kvalificerade arbetsuppgifter. Medelåldern bland de anställda är hög och det finns svårigheter att rekrytera personal till många av de arbeten som finns inom denna bransch.

Effektiviseringar på arbetsplatserna har ofta medfört mer krävande arbetsförhållanden och de ansvariga har ofta inte gjort någon konsekvensbedömning av hur förändringar i verksamheten påverkar arbetsmiljön för arbetstagarna innan de har tagit beslut om förändringarna.

Arbetsskador är vanliga

Antalet arbetsskador i denna bransch är många. Tunga lyft och felaktiga arbetsställningar i trånga arbetsutrymmen är en vanlig orsak till skador bland vårdbiträden, undersköterskor och personliga assistenter. Även unga arbetstagare drabbas i hög utsträckning. Den vanligaste orsaken till arbetsskador är fortfarande belastningsergonomisk, men sjukdomar beroende på sociala och organisatoriska arbetsmiljöproblem är den arbetsskada som ökar mest. Inom denna bransch är också många av de arbetsskador som anmäls orsakade av hot och våld.

Om det blir intressekonflikter är de aktuella lagarna jämbördiga

Inom den här branschen finns det dels lagar som tillgodoser brukarnas och klienternas intressen, dels arbetsmiljölagen som reglerar arbetsmiljön utifrån arbetstagarnas intressen. Ibland kan det uppstå problem för en arbetsgivare att avgöra om brukare ska få sina behov tillgodosedda precis som de önskar eller om arbetstagarens arbetsmiljö ska prioriteras om deras intressen krockar. Det är då viktigt att veta att socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till funktionshindrade - LSS och arbetsmiljölagen är jämbördiga och gäller parallellt utan att någon av dem har företräde framför den andra. Det gäller därför för arbetsgivaren att hitta lösningar som tar hänsyn till både arbetstagare och brukare.

Anmäl arbetsolyckor och allvarliga tillbud

Anmäl arbetsolyckor och allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket på www.anmalarbetsskada.se. Där kan du även anmäla arbetsskador till Försäkringskassan.

Anmäl arbetsskada, öppnas i nytt fönster

Fördjupande information om omsorg och sociala tjänster

Här hittar du fördjupande information om omsorg och sociala tjänster som kan hjälpa dig vidare i ditt arbetsmiljöarbete.

Lagstiftning

Arbetsmiljölagen, riksdagens webbplats, öppnas i nytt fönster

Föreskrifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), föreskrifter 

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), föreskrifter

Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1), föreskrifter 

Belastningsergonomi (AFS 2012:2), föreskrifter

Våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2), föreskrifter 

Ensamarbete (AFS 1982:3), föreskrifter

Smittrisker (AFS 2018:4), föreskrifter

Användning av personlig skyddsutrustning (AFS 2001:3), föreskrifter

Första hjälpen och krisstöd (AFS 1999:7), föreskrifter 

Minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3), föreskrifter

Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3), föreskrifter

Broschyrer

Skapa en bra arbetsmiljö vid omvårdnadsarbete i boendemiljö (ADI 589), broschyr

Belasta rätt – så undviker du skador (ADI 447), broschyr

Belasta rätt vid personförflyttning (ADI 581), broschyr 

Våld och hot i arbetsmiljön (ADI 624), broschyr

Våld och hot inom omsorg och skola (ADI 525), broschyr

Första hjälpen och krisstöd (ADI 534), broschyr

Utrymme för vård och omsorgsarbete 0,8 meter (ADI 678), broschyr

Rapporter

Inspektioner av kvinno- och mansdominerad kommunal verksamhet, hemtjänst och teknisk förvaltning (2014:3), rapport, pdf, öppnas i nytt fönster

Hot och våld vid myndighetsutövning 2011–2013 (2014:6), rapport, pdf, öppnas i nytt fönster

Övrigt

Arbetsanpassning, vägledning

Två verktyg som kan vara ett stöd för att bedöma belastningen vid förflyttningar är TilThermometern och PTAI.

TilThermometern, checklista, öppnas i nytt fönster

PTAI, checklista, pdf, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2023-10-09