Ansvar för innesluten användning av GMM enligt miljöbalken och arbetsmiljölagen

Verksamheter med innesluten användning av GMM regleras både av miljöbalken och arbetsmiljölagen. För GMM-verksamheter motsvaras begreppet ”verksamhetsutövare” i miljöbalken vanligtvis av ”arbetsgivare” i arbetsmiljölagen.

Verksamhetsutövarens ansvar enligt miljöbalken

Genteknik regleras i 13 kapitlet i miljöbalken (1998:808). I miljöbalkens inledande kapitel finns allmänna bestämmelser om ansvar för miljön, som bland annat slår fast att man alltid ska ta hänsyn till miljön. Ansvaret för att vidta de åtgärder som behövs för att skydda miljön ligger hos verksamhetsutövaren, alltså den som gör någonting som skulle kunna påverka miljön. För verksamheter med innesluten användning av GMM är verksamhetsutövaren normalt samma juridiska person som arbetsgivaren. Det yttersta ansvaret hamnar därför på dig som arbetsgivare, men kan fördelas inom organisationen. Man bestämmer själv hur långt ut i organisationen som fördelningen av uppgifter och ansvar ska gå. Men det är lämpligt att fördelningen av uppgifter om arbetsmiljö följs också när det gäller fördelning av uppgifter om säkerhet för miljön, eftersom både miljöbalkens regler om genteknik och arbetsmiljölagens regler om skydd för arbetstagare gäller i all GMM-verksamhet.

Miljöbalken (1998:808), Riksdagens webbplats, öppnas i nytt fönster

Systematiskt arbetsmiljöarbete och egenkontroll enligt miljöbalken

Enligt arbetsmiljöreglerna ska arbetsmiljöarbetet ske systematiskt. Det innebär att utreda och bedöma risker, att göra val av skyddsåtgärder och att ha regelbunden uppföljning. Det finns också krav på dokumentation och att arbetstagarna ska representeras. På motsvarande sätt finns krav i miljöbalken på verksamhetsutövarens egenkontroll. Det betyder bland annat att du som är verksamhetsutövare ska se till att utreda, bedöma och åtgärda de eventuella skadliga effekter för miljön, som en anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet skulle kunna medföra. GMM-verksamheter är sådana verksamheter. I förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll (1998:901) finns preciserat vad som krävs. Även kapitel 26 i miljöbalken innehåller övergripande regler om egenkontroll.

Förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll (1998:901), Riksdagens webbplats, öppnas i nytt fönster

Du hittar mer information om systematiskt arbetsmiljöarbete på sidan Arbeta med arbetsmiljön.

Arbeta med arbetsmiljön

Verksamhetsutövaren ska anmäla och ansöka om tillstånd

Du som är verksamhetsutövare ska se till att anmäla nya F- och L-verksamheter till Arbetsmiljöverket innan de påbörjas. Nya GMM-användningar i en L-verksamhet ska också anmälas. Du får inte påbörja en R-verksamhet eller en ny användning i en R-verksamhet utan tillstånd från Arbetsmiljöverket. Se förordningen om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer (2000:271). Om en GMM-verksamhet pågår utan att anmälan har fullgjorts eller om tillstånd saknas, kan verksamhetsutövaren dömas för otillåten miljöverksamhet och straffas med böter eller fängelse, se 29 kap. 4 § i miljöbalken.

Förordningen om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer (2000:271), Riksdagens webbplats, öppnas i nytt fönster

Miljöbalken (1998:808), Riksdagens webbplats, öppnas i nytt fönster

Du ska också se till att varje år uppdatera administrativa uppgifter om dina anmälda GMM-verksamheter. Om en GMM-verksamhet har upphört, ska du anmäla det till Arbetsmiljöverket, gärna i samband med den årliga uppdateringen. Om något inträffar som har påtaglig betydelse för risken, ska du snarast möjligt anmäla det till Arbetsmiljöverket.

Du kan läsa mer om uppdatering på sidan Anmälan och tillstånd för GMM-verksamhet.

Anmälan och tillstånd för GMM-verksamhet

Senast uppdaterad 2020-11-02