Arbete med brandrisk

Det är vanligt med heta arbeten vid byggnads- och anläggningsarbete, vilket innebär att det finns en risk för brand. Det är därför viktigt att man planerar arbetena och byggarbetsplatsen så att riskerna för att en brand uppstår, och att den sprider sig, blir så små som möjligt. Om det ändå börjar brinna ska alla på arbetsplatsen kunna utrymma den på ett säkert sätt.

Förebygg brand och spridning av brand

När ett byggnads- eller anläggningsarbete och en byggarbetsplats planeras ska man tänka på att

  • välja material och metoder som förebygger att det uppstår en brand
  • minimera risken för spridning av en eventuell brand, exempelvis genom hur material lagras.

Det ska finnas lättåtkomliga brandredskap på byggarbetsplatsen. Platserna där dessa finns ska märkas ut med skyltar. Om det behövs ska även branddetektorer och alarmsystem finnas. De kan behövas till exempel där brandfarliga ämnen används, där utrymnings­vägarna är långa eller där ett stort antal personer uppehåller sig samtidigt. Lämpliga brand­övningar ska också genomföras regelbundet.

Läs mer om hur brand ska förebyggas i 19, 32 och 33 §§ i AFS 1999:3.

Byggarbetsplatsen ska kunna utrymmas

Alla arbetsplatser ska kunna utrymmas om det uppstår en fara, till exempel en brand eller en gasläcka. Alla ska snabbt och säkert kunna ta sig till ett säkert område. Särskilt anordnade utrymnings­vägar och återsamlings­platser ska vara markerade med skyltar. Dörrar för utrymning ska kunna öppnas utåt i utrymnings­riktningen.

Om det finns platser som kan bli särskilt riskfyllda vid strömavbrott, ska det finnas nödbelysning av tillräcklig styrka där. Om ljuset plötsligt slocknar där arbete med till exempel byggsåg utförs, eller där man uppför en byggnads­ställning, kan svåra olyckor inträffa om det inte finns nödbelysning.

Läs mer om utrymning och nödbelysning i 27-30  och 43 §§ i AFS 1999:3.

Senast uppdaterad 2023-03-27