Infektion orsakad av bakterie campylobacter hos arbetstagare

En bakterieinfektion som orsakas av campylobacter och överförts till arbetstagare, ska utan dröjsmål anmälas som ett allvarligt tillbud till Arbetsmiljöverket.

Bakterie campylobacter finns hos både djur och människor

Campylobacter är en vanlig bakterie och den finns hos både djur och människor. En campylobacterinfektion är en zoonos, det vill säga en sjukdom som kan överföras mellan djur och människor. Enligt smittskyddslagen så är en campylobacterinfektion smittspårningspliktig och klassad som en anmälningspliktig, allmänfarlig sjukdom. Alla inträffade fall där individer smittats ska anmälas till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.

De flesta individer som smittas av campylobacter insjuknar akut med symtom som magsmärtor, diarréer som kan vara blodblandade, illamående, kräkningar och feber. Forskningen har kunnat visa ett samband mellan sjukdomen och följdsjukdomar som ledinflammation (reaktiv artrit), kroniska magbesvär, nervsjukdomar som till exempel den autoimmuna sjukdomen Guillain-Barrés (orsakar förlamning i armar och ben).

Allmänfarliga sjukdomar

Den nuvarande smittskyddslagen (2004:168) trädde i kraft 2004. Den kompletteras med en smittskyddsförordning (2004:255) samt tillägg med beslut om nytillkomna anmälningspliktiga sjukdomar och andra ändringar.

De mest allvarliga av de smittsamma sjukdomarna är indelade i fyra kategorier, se figur 1. Med allmänfarliga sjukdomar avses smittsamma sjukdomar som kan vara livshotande, innebära långvarig sjukdom, svårt lidande eller medföra allvarliga konsekvenser för den enskilda som drabbas och där det finns en möjlighet att förebygga smittspridning genom åtgärder som riktas till den smittade.

Sjukdomsgrupper enligt smittskyddslagen 2004:168

Figur 1. De mest allvarliga av de smittsamma sjukdomarna är indelade i fyra kategorier, till vilka har knutits olika typer av smittskyddsåtgärder – ju större hot mot befolkningens hälsa, desto strängare åtgärder som regleras genom lag.

Lagstöd enligt arbetsmiljölagen

Allmänfarliga sjukdomar ska anmälas av arbetsgivaren som ett allvarligt tillbud. Enligt arbetsmiljölagen 3 kap. 3a ska en arbetsgivare utan dröjsmål underrätta den myndighet som regeringen bestämmer om dödsfall eller svårare personskada som har inträffat i samband med arbetets utförande. En arbetsgivare ska också utan dröjsmål underrätta samma myndighet om skador i samband med arbetet som drabbat flera arbetstagare samtidigt och om tillbud som inneburit allvarlig fara för liv och hälsa.

Externa länkar

Översikt av de olika kategorierna för dessa sjukdomar, Folkhälsomyndighetens webbplats, öppnas i nytt fönster

Samhällskostnader för samonellos, campylobacterios och EHEC och dess följdsjukdomar, Docplayers webbplats, öppnas i nytt fönster

Campylobacterinfektion – ett nationellt strategidokument, Folkhälsomyndighetens webbplats, öppnas i nytt fönster

Smittskyddslagen (2004:168), riksdagens webbplats, öppnas i nytt fönster

Allmänfarliga och anmälningspliktiga sjukdomar, Folkhälsomyndighetens webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2023-04-12