Byggherrens ställföreträdare

Begreppet byggherrens ställföreträdare har ersatt det tidigare begreppet uppdragstagare. Här kan du läsa mer om vad som krävs för att utse en ställföreträdare för arbetsmiljöarbetet i ditt byggprojekt. Reglerna gäller även dig som privatperson.

Utse en ställföreträdare för arbetsmiljöarbetet i ditt byggprojekt

Ibland kan det vara så att du som byggherre inte vill eller har tillräckliga kunskaper eller resurser för att genomföra ett byggprojekt och ta arbetsmiljöansvaret. Under vissa förutsättningar kan det vara möjligt för dig att överlåta ditt byggherreansvar genom ett skriftligt avtal om att dina uppgifter flyttas över till en ställföreträdare. Då övertar ställföreträdaren ditt ansvar för att byggherrens arbetsmiljöuppgifter utförs.

Om du gör en överlåtelse har du inte längre kvar din möjlighet att styra över de åtgärder som din ställföreträdare beslutar om.

Väljer du att överlåta arbetsmiljöansvaret till en ställföreträdare ska du tydliggöra för alla inblandade parter vem som är din ställföreträdare och för vilket eller vilka skeden det gäller.

Självständighet krävs vid överlåtelse

Om du som byggherre tänker överlåta ditt arbetsmiljöansvar behöver du:

  • upprätta ett skriftligt avtal om överlåtelse av byggherrens arbetsmiljöansvar
  • visa att ställföreträdaren är självständig, det vill säga
    • har befogenheter att disponera de resurser som krävs för att förebygga olyckor och ohälsa under bygg- och bruksskedet
    • självständigt fattar alla de beslut som krävs för en god arbetsmiljö, utan inblandning från dig.

I praktiken är det svårt för en ställföreträdare att vara så självständig i arbetsmiljöarbetet som krävs, om denna bara styr arbetet med arbetsmiljöfrågorna och inte hela byggprojektet i det aktuella skedet. Under planeringen och projekteringen, när alla val görs, är det ovanligt att någon aktör är så självständig att denne kan utses till ställföreträdare.

Exempel: visa att ställföreträdaren är självständig

Som byggherre behöver du kunna visa att ställföreträdaren som du har utsett är självständig och kan fatta de beslut om arbetsmiljöfrågor som byggherren normalt fattar. Det kan du göra genom att beskriva det tydligt i det avtal som ni har träffat om överlåtelse av byggherrens arbetsmiljöansvar. Att enbart hänvisa till entreprenad- eller upphandlingsform, räcker inte för att visa att en uppdragstagare är självständig.

Byggherrens ställföreträdare - för dig som privatperson

När du som privatperson ska låta bygga någonting, till exempel ett hus och anlitar någon för byggnads- eller anläggningsarbetet, blir du byggherre enligt arbetsmiljölagen. Tänk på att du har ansvar och uppgifter som byggherre även vid mindre byggprojekt, till exempel när du köper en tjänst för att

  • renovera
  • bygga ut
  • måla om
  • utföra schaktarbeten, till exempel för dränering.

Om du som privatperson låter en entreprenör utföra hela byggprojektet åt dig som ett samlat uppdrag, övertar entreprenören automatiskt ditt arbetsmiljöansvar som byggherre, om ni inte har avtalat om annat. Detta gäller vid konsumententreprenader, det vill säga när du som privatperson beställer ett arbete. Entreprenörsföretaget är då den som tar in underentreprenörer för till exempel VVS- och elinstallationer. Entreprenörsföretaget kan då med hjälp av arbetsmiljöplanen informera alla inblandade i projektet att denne är byggherrens ställföreträdare.

Om du istället väljer att själv handla upp flera olika entreprenörer till ditt byggprojekt, har du fortfarande kvar arbetsmiljöansvaret som byggherre. Då ska du följa alla arbetsmiljöregler som gäller för byggherrar eftersom de då gäller för dig. Då är det till exempel ditt ansvar att utse Bas-P och Bas-U, att den Bas-P du utsett upprättar arbetsmiljöplanen och att din utsedda Bas-U håller arbetsmiljöplanen uppdaterad. Du ansvarar även för att se till att Bas-P och Bas-U sköter sina uppgifter i arbetsmiljöarbetet.

Projektering och byggarbetsmiljösamordning - grundläggande skyldigheter (AFS 2023:3), föreskrifter

Föreskrifterna riktar sig till alla som som arbetar med planering, projektering eller byggarbetsmiljösamordning, alltså byggherrar, projektörer, byggarbetsmiljösamordnare och den som tillverkar monteringsfärdiga byggnader eller anläggningar.
Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:3) om projektering och byggarbetsmiljösamordning – grundläggande skyldigheter

Senast uppdaterad 2024-05-27