Ansvar för ventilation

Ytterst är det arbetsgivaren som har ansvar för ventilationen i arbetsmiljön. Men även hyresvärdar, fastighetsägare och de som bygger och projekterar arbetslokaler har ett ansvar.

Du som är arbetsgivare är skyldig att se till att arbetslokalerna har en ventilation enligt föreskrifterna. Du måste också se till att ventilationen kontrolleras regelbundet. Installationerna ska underhållas så att de behåller sin funktion. Att kontrollera och åtgärda luftkvaliteten hör till det löpande arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen, enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Åtgärder som ni inte kan genomföra omedelbart ska föras in i en handlingsplan där ni antecknar när åtgärderna ska vara klara och vem som ansvarar för detta.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), föreskrifter

Om du inte äger lokalerna utan hyr dem har du ändå samma ansvar för arbetsmiljön, men du kan ställa krav på hyresvärden. Om ventilationen ingår i hyresvärdens åtagande kan man normalt begära att luftkvaliteten uppfyller reglerna i Arbetsmiljöverkets föreskrifter. När du hyr en arbetslokal ligger det i ditt ansvar att kontrollera att fastigheten kan uppfylla kraven på luftkvalitet. 

Även fastighetsägaren har ett ansvar för att ge förutsättningar för god ventilation. Om en fastighet saknar möjligheter att ge god arbetsmiljö kan Arbetsmiljöverket förbjuda att den hyrs ut till en viss verksamhet, enligt arbetsmiljölagen kap. 7:8.

Arbetsmiljölagen, riksdagens webbplats, öppnas i nytt fönster

Byggherrar och projektörer har ett särskilt ansvar att redan vid planeringen av en byggnad se till att den färdiga byggnaden kan uppfylla arbetsmiljöreglerna.

Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1), föreskrifter

Regler om ventilation och luftkvalitet finns huvudsakligen i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1), 110-123 §§. De gäller för alla typer av arbetsplatser inomhus inklusive personalutrymmen. I de allmänna råden till 110–123 §§ finns rekommendationer och exempel på praktiska lösningar hur man kan uppfylla reglerna.

  • Regler om tillträdesleder till fläktrum finns i 46 §.
  • Regler om arbetsutrymme kring installationer som behöver service och underhåll finns i 25 §.
  • Regler om buller från installationer finns i 144 §.

Föreskrifterna säger att luften i arbetsmiljön ska ha tillfredsställande kvalitet, temperatur, hastighet, renhet och fuktighet. Följande krav ställs på ventilationen:

  • Luftflödet ska vara tillräckligt.
  • Uteluften ska tillföras utan att skapa drag eller temperaturproblem.
  • Tilluften till en lokal ska vara så fri från luftföroreningar som möjligt. Halten ska vara väsentligt lägre halt än de hygieniska gränsvärdena.
  • Ventilationen ska vara effektiv.

I kommentarerna till 111 § AFS 2020:1 står att det kan vara nödvändigt med ett ventilationssystem med fläktstyrd från- och tilluft för att leva upp till dessa krav. Men det finns inget särskilt krav på att använda denna typ av system och man kan inte utgå från att den önskade funktionen inte kan nås på annat sätt. 

Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1), föreskrifter

Bild på omsaget av föreskriften "Arbetsplatsens utformning afs 2020:1"
Föreskrifterna gäller utformningen av arbetsplatser. De tar bland annat upp krav och råd om inomhusklimat och ventilation, dagsljus och belysning, personalutrymmen och utrymning. Du hittar även regler om byggherrars, Bas-P:s och projektörers ansvar för arbetsmiljön på den färdiga arbetsplatsen.

Senast uppdaterad 2022-09-20