Utländsk arbetskraft i Sverige

Svenska arbetsmiljöregler gäller för alla som arbetar i Sverige, oavsett om du är här tillfälligt eller har din arbetsgivare i ett annat land.

Arbetstillstånd och uppehållstillstånd

Kommer du från ett land utanför EU eller EES-området och ska arbeta i Sverige under en längre tid än tre månader måste du ha arbetstillstånd och uppehållstillstånd. I de flesta fall behöver du även ett visum för att få vistas i Sverige.

Om du är medborgare i ett EU- eller EES-land eller medborgare i Schweiz, behöver du inget uppehållstillstånd eller arbetstillstånd.

Arbetstillstånd och uppehållstillstånd

Arbetstidslagen

Arbetstidslagen innehåller regler om hur mycket en arbetstagare får arbeta per dygn, vecka och år. Den tar upp jourtid och beredskap, rätten till raster och pauser och vad som gäller för nattvila.

Om arbetstidslagen

Diskriminering, föräldraledighet och föreningsrätt

I Sverige får ingen diskrimineras. Det betyder att ingen får missgynnas baserat på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. 

De svenska bestämmelserna om föräldraledighet gäller även utstationerade. Du har till exempel rätt till föräldraledighet i samband med barnets födelse och får inte drabbas av missgynnande behandling. 

Du har också rätt till medbestämmande i arbetslivet när det gäller sådant som föreningsrätt, förhandlingsrätt och fredsplikt.

Diskriminering, föräldraledighet och föreningsrätt

Kollektivavtalsparter

Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer företräder sina medlemmar – arbetsgivare respektive arbetstagare – och har till uppgift att ta tillvara deras intressen. De förhandlar sinsemellan, exempelvis för att teckna kollektivavtal och lösa tvister.

Kollektivavtalsparter

Utstationering

En person som skickas till ett annat land av sin arbetsgivare för att arbeta där under en begränsad tid är en utstationerad arbetstagare. Den utländska arbetsgivaren tillhandahåller tjänster över gränserna och det ska finnas en mottagare av tjänsterna i det andra landet. Utländska arbetsgivare måste anmäla utstationering och en kontaktperson till ett register i Sverige. Registret finns hos oss på Arbetsmiljöverket.

Utstationering

Yrkeskvalificering

Arbetsmiljöverket utfärdar även intyg på att utländska yrkeskvalifikationer motsvarar svensk standard för arbete med biocidprodukter klass 1, arbete med medicinska kontroller, dykeriarbete och sprängarbasar.

Yrkeskvalificering

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2019-03-19