Tillgänglighetsredogörelse

Detta är en tillgänglighetsredogörelse för webbplatsen. Här beskriver vi vilka brister den har i tillgänglighet och hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Vi strävar efter att av.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett funktionsvariation och oberoende av vilka hjälpmedel som används. Vi ska uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa de officiella riktlinjerna för hur man ska arbeta med webbplatser i offentlig sektor.

Webbriktlinjer, extern webbplats, öppnas i nytt fönster 

Brister

För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla kriterier i WCAG (standard för tillgänglighet) på följande delar av webbplatsen:

  • Det finns pdf:er på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade.
  • Vi använder grafisk captcha för att förhindra spam-kommentarer till formulären Tips och Arbetstagares anmälan.
  • Vissa av våra formulär och e-tjänster följer inte tillgänglighetsprinciperna. Dessa kommer att förbättras vid kommande uppdateringar.
  • Vissa av våra webbutbildningar följer inte tillgänglighetsprinciperna. Dessa kommer att förbättras vid kommande uppdateringar.
  • Vissa avsnitt på webbplatsen har inkonsekvent navigation.
  • Vissa inhämtade system till webbplatsen följer inte tillgänglighetsprinciperna. Detta kommer att förbättras vid kommande upphandlingar.
  • På sidorna där vi redovisar sammanställningar över coronarelaterade anmälningar och ärenden lever inte tabellerna upp till tillgänglighetskraven. Ej heller de pdf:er som på samma sidor presenterar detaljerad data. Dock bör det påpekas att dessa filer byts ut en gång i veckan eftersom media har stort intresse av informationen.
  • Våra filmer är som regel inte syntolkade. Vi har ambitionen att budskapet i filmerna ska framgå även utan att syntolkas. I det fall vi har bestämt att budskapet kräver syntolkning så har en sådan version tagits fram. Om någon utöver det har önskemål om syntolkning, ta kontakt med oss genom att mejla till webbredaktionen.

Rapportera brister

Kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister som inte uppfyller tillgänglighetskraven, hindras från att ta del av vår digitala service.

E-post till webbredaktionen

Telefon: 010-730 90 00

Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till. 

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kan vända dig till Myndigheten för digital förvaltning om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet.

Myndigheten för digital förvaltning, extern webbplats, öppnas i nytt fönster

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2021-08-03