Tillgänglighetsredogörelse

Detta är en tillgänglighetsredogörelse för Arbetsmiljöverkets webbplats. Här beskriver vi vilka brister webbplatsen har i tillgänglighet och hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Vi strävar efter att av.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett funktionsvariation och oberoende av vilka hjälpmedel som används. Vi ska uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa de officiella riktlinjerna för hur man ska arbeta med webbplatser i offentlig sektor.

Webbriktlinjer, Diggs webbplats, öppnas i nytt fönster 

Brister

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Dokument

Det finns dokument i pdf-format på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade. Vi strävar efter att alla publicerade dokument ska vara tillgängliga men de dokument som publicerades efter 23 september 2018 är tillgänglighetsanpassade. Undantaget är de kollektivavtal för utstationerade arbetstagare från de olika arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna som finn publicerade på vår webbplats.

Färger

Den orangea färgen som återkommer på flera element på vår webbplats kan i vissa situationer vara otillgänglig. Vi kommer under 2024 att revidera vår grafiska profil och därmed säkerställa att alla våra färger och kombinationer av färger upplevs tillgängliga.

Filmer

Våra filmer är som regel inte syntolkade. Vi har ambitionen att budskapet i filmerna ska framgå även utan att syntolkas. I det fall vi har bestämt att budskapet kräver syntolkning så har en sådan version tagits fram.

De flesta filmerna på webbplatsen är inbäddade från Youtube. Youtubespelaren har några tillgänglighetsbrister.

  • Youtubespelarens volympanel har inget maskinläsbart namn eller maskinläsbar information.
  • I Youtubespelaren har länkarna vit text vilket ger en dålig kontrast mot bakgrundsfärgen i vissa filmer.

Vi kommer utreda och kravställa alternativa videospelare under 2024.

Rapportera brister

Kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister som inte uppfyller tillgänglighetskraven, hindras från att ta del av vår digitala service.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till. 

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kan också vända dig till Myndigheten för digital förvaltning om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet.

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), extern webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur vi testat webbplatsen

Vi testar webbplatsens tillgänglighet kontinuerligt med hjälp av ett webbaserat verktyg som scannar webbplatsen var femte dag.

Senaste bedömningen av lagkravens följsamhet gjordes den 9 april 2024.

Webbplatsen publicerades den 15 september 2015.

Redogörelsen uppdaterades den 4 april 2024.

Senast uppdaterad 2024-04-09