Tillgänglighetsredogörelse

Detta är en tillgänglighetsredogörelse för Arbetsmiljöverkets webbplats. Här beskriver vi vilka brister webbplatsen har i tillgänglighet och hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Vi strävar efter att av.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett funktionsvariation och oberoende av vilka hjälpmedel som används. Vi ska uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa de officiella riktlinjerna för hur man ska arbeta med webbplatser i offentlig sektor.

Webbriktlinjer, extern webbplats, öppnas i nytt fönster 

Brister

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Dokument

Det finns dokument i pdf-format på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade. Vi strävar efter att alla publicerade dokument ska vara tillgängliga men de dokument som publicerades efter 23 september 2018 och som ännu inte är tillgänglighetsanpassade kommer att anpassas senast hösten 2024.

Färger

Den orangea färgen som återkommer på flera element på vår webbplats kan i vissa situationer vara otillgänglig. Vi kommer att under 2023 revidera vår grafiska profil för att säkerställa att alla våra färger och kombinationer av färger upplevs tillgängliga.

Formulär

I våra formulär Ansök om tillstånd för minderårigas artistuppträdanden, Tillstånd för rivning av asbest och Anmäl rivning av asbest är rubrikerna inte strukturerade. Detta kommer att justeras under andra kvartalet 2023.

Filmer

Våra filmer är som regel inte syntolkade. Vi har ambitionen att budskapet i filmerna ska framgå även utan att syntolkas. I det fall vi har bestämt att budskapet kräver syntolkning så har en sådan version tagits fram.

Innehåll hämtat från tredjepartssystem

Visst innehåll som hämtas från andra system till webbplatsen följer inte tillgänglighetsprinciperna. 

Pressmeddelanden 

Våra pressmeddelanden hämtas via vår leverantör ViaTT. Textalternativen för bilderna i dessa förmedlar inte det som bilderna visar. Detta kommer att åtgärdas under andra kvartalet 2023.

Formulär för nyhetsbrev

Formuläret för att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer från vår nyhetsbrevsleverantör Apsis. Detta formulär har flera tillgänglighetsbrister som kommer att åtgärdas under andra kvartalet 2023.

  • Kryssrutan har en ledtext som inte är kopplat till fältet på ett maskinläsbart sätt.
  • Felmeddelandena visas med enbart röd färg på texten.
  • Felmeddelandena försvinner och visas bara en kort stund.
  • Det framgår inte att kryssrutan är ett obligatoriskt fält.
  • Kryssrutan har inget maskinläsbart namn.
  • Felmeddelandena läses inte upp av hjälpmedel utan att först få fokus.

Filmer

De flesta av våra filmer är inbäddade från Youtube. Youtubespelaren har några tillgänglighetsbrister.

  • Youtubespelarens volympanel har inget maskinläsbart namn eller maskinläsbar information.
  • I Youtubespelaren har länkarna vit text vilket ger en dålig kontrast mot bakgrundsfärgen i vissa filmer.

Vi kommer utreda och kravställa andra alternativa videospelare under 2023.

Rapportera brister

Kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister som inte uppfyller tillgänglighetskraven, hindras från att ta del av vår digitala service.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till. 

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kan också vända dig till Myndigheten för digital förvaltning om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet.

Myndigheten för digital förvaltning, extern webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur vi testat webbplatsen

Vi testar webbplatsens tillgänglighet kontinuerligt med hjälp av ett webbaserat verktyg som scannar webbplatsen var femte dag.

Senaste bedömningen av lagkravens följsamhet gjordes den 27 april 2023.

Webbplatsen publicerades den 15 september 2015.

Redogörelsen uppdaterades senast den 28 april 2023.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2023-04-28