Andningsskydd är en nödlösning - 25 §

Andningsskydd ska bara användas när andra möjligheter inte finns, till exempel under en övergångsperiod innan ventilationen förbättras eller vid ett tillfälligt arbete. Man ska först och främst försöka minska risken genom att välja en säkrare produkt och arbetsmetod.

Andningsskyddet ska utprovas individuellt

Andningsskyddet ska vara individuellt utprovat. Det ska normalt endast användas av en person. Det ska ge ett fullgott skydd med hänsyn till luftens syrgashalt, förekomsten av hälsofarliga fasta partiklar eller vätskepartiklar och hälsofarliga gaser eller ångor.

I en lokal där gas hanteras krävs enligt föreskrifterna om gaser att en andningsapparat ska användas där syrgashalten är under 18 procent. Denna regel kan användas som vägledning även vid annan hantering.

Vissa utrymmen kräver andningsapparat

I ett utrymme där syrgasen i luften förbrukas i olika processer kan luften i oventilerade delar bli livsfarlig, till exempel vid svetsning eller lagring av träflis och pellets. Anledningen är låg syrgashalt eller att det förekommer hälsofarlig gas som kolmonoxid. I ett sådant utrymme krävs i regel andningsapparat för ett fullgott skydd.

Välja filter

Läs i säkerhetsdatabladet vilket filter som skyddar. Det finns filter mot partiklar och mot gaser eller ångor. Olika gaser eller ångor kräver olika filter. Filtren förbrukas under användningen och måste bytas. Läs bruksanvisningen.

Vid sprutning krävs skydd för gas och partiklar

Filterskydd med kombinerade filter kan användas när föroreningarna är både gas- och partikelformiga till exempel vid sprutning.

Blyhaltig färg och damm kräver rätt skydd

Fullgott andningsskydd mot blyhaltigt damm kan vara en halvmask med utbytbart filter av klass P3.

Vid fristråleblästring av material målat med blyhaltig färg krävs som regel en andningsapparat för att skyddet ska vara fullgott.

Prova ditt andningsskydd

Man bör prova tillpassningen varje gång ett filterskydd ska användas så att skyddet sluter tätt mot ansiktet. Läckage kan orsakas av dålig tätning mot ansiktet eller av fel på masken. Det kan också bero på smuts i utandningsventilen eller att filtret är förbrukat. Skägg och skäggstubb gör att masken inte sluter tätt. Huden och masken ska vara ren.

Regler om personlig skyddsutrustning

Regler finns i föreskrifterna om användning av personlig skyddsutrustning, AFS 2001:3.

Läs mer på sidorna om personlig skyddsutrustning och i svensk standard SS-EN 529:2005 Andningsskydd – Rekommendationer för val, användning, skötsel och underhåll – Vägledande dokument.

Användning av personlig skyddsutrustning (AFS 2001:3), föreskrifter

Personlig skyddsutrustning

Senast uppdaterad 2022-04-12