Personlig skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning är utrustning som används av en enskild person och som man har på sig eller håller som skydd.

I första hand ska arbetsgivaren begränsa riskerna genom exempelvis tekniska åtgärder. Det kan innebära att se över punktutsug och fallskyddsräcken eller att avskärma buller. Arbetsgivaren kan även undersöka hur arbetet är organiserat och minska riskerna som det innebär. Då kan han eller hon till exempel behöva vidta åtgärder som att:

  • begränsa tiden som arbetstagaren är exponerad för risken
  • införa slutna processer för att minska exponering
  • arbetsrotation.

Vanliga arbetskläder räknas inte som personlig skyddsutrustning

Arbetskläder och uniformer är inte personlig skyddsutrustning eftersom de inte är utformade för att skydda arbetstagarens säkerhet och hälsa. Utrustning som används för självförsvar eller i avskräckande syfte, exempelvis pepparspray eller överfallslarm, och bärbar utrustning som används för att upptäcka och varna för risker, exempelvis detektorer som varnar för låg syrehalt, räknas inte heller som personlig skyddsutrustning.

Kläder som ger skydd mot normala svenska klimatförhållanden är inte personlig skyddsutrustning om den inte är speciellt framtagen för att användas yrkesmässigt. Det omfattar inte heller bärbar utrustning som används för att upptäcka och varna för risker, exempelvis detektorer som varnar för låg syrehalt.

Att välja personlig skyddsutrustning (ADI 489), broschyr

Omslag broschyr Att välja personlig skyddsutrustning, man med skyddshjälm.
Den här broschyren riktar sig till dig som har ansvar för att köpa skyddsutrustning till en arbetsplats. Den innehåller råd för hur du ska avgöra vilken skyddsutrustning som behövs och vilka krav du ska ställa på den.
Att välja personlig skyddsutrustning (ADI 489), broschyr

Användning av personlig skyddsutrustning (AFS 2001:3)

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna gäller arbetsgivare som ska informera arbetstagare om de risker som den personliga skyddsutrustningen ska skydda mot.
Användning av personlig skyddsutrustning (AFS 2001:3), föreskrifter

Nya regler för utförande av personlig skyddsutrustning 21 april 2018

EU-förordningen om personlig skyddsutrustning, 2016/425, började gälla den 21 april 2018 och samtidigt upphävdes Arbetsmiljöverkets föreskrifter, AFS 1996:7, om utförande av personlig skyddsutrustning och direktivet 89/686/EEG som legat till grund för föreskrifterna. EU-förordningen började gälla direkt och kommer därmed inte att genomföras som svenska föreskrifter.

Föreskrifterna AFS 1996:7 gäller fortsatt för personlig skyddsutrustning som redan släppts ut på marknaden under det gamla direktivet. 

EU-förordningen om personlig skyddsutrustning, EUR-Lexs webbplats, öppnas i nytt fönster

Vägledning till den nya förordningen och andra viktiga dokument från kommissionen, extern webbplats, öppnas i nytt fönster

Vilka ekonomiska aktörer berörs?

Den nya EU-förordningen omfattar alla ekonomiska aktörer, dvs. tillverkare, importörer och distributörer av personlig skyddsutrustning. Det innebär att fler berörs av EU-förordningen än av direktivet.
Du som är tillverkare, importör eller distributör bör läsa igenom vilka krav som ställs på dig i förordningens text.

• tillverkare, artikel 8
• importör, artikel 10
• distributör, artikel 11

Försäkran om överensstämmelse

Tillverkaren måste upprätta en ny försäkran om överensstämmelse enligt förordningen, det gäller alla produkter (en så kallad
EU-försäkran om överensstämmelse). EU-försäkran eller en webbadress till denna ska medfölja produkten. Produkten måste numera också vara märkt med tillverkarens adressuppgifter.

I bilaga IX i förordningen ser du vad en EU-försäkran om överensstämmelse för personlig skyddsutrustning behöver innehålla.
Importören är, till skillnad från tidigare, skyldig att märka produkten med sitt namn och sina adressuppgifter och bevara en kopia av EU-försäkran om överensstämmelse i
tio år efter att en utrustning släppts ut på marknaden.

Påverkas produktgrupperna?

För några produktgrupper väntar större förändringar, bland annat hörselskydd och räddningsvästar, som flyttas från kategori II till kategori III. Nytt är också att även utrustning för privatpersoner till skydd mot hetta, exempelvis ugnsvantar, omfattas av reglerna.

Övergångsperiod under ett år

Mellan den 21 april 2018 och 20 april 2019 gäller både förordningen och direktivet parallellt och produkter kan släppas ut på marknaden enligt direktiv eller förordning. För många produkter kommer det gå att använda ett befintligt EG-typkontrollintyg för att visa överensstämmelse med förordningen, som längst fram till 21 april 2023. Artikel 47 i förordningen ger vägledning om det. Om du som tillverkare är osäker på vad som gäller för din produkt, kan du rådgöra med ditt anmälda organ (för kategori II och III-produkter).

Senast uppdaterad 2023-07-12