Förebyggande arbete för att minska vibrationer

Vibrationer kan vara ett problem på många arbetsplatser. Oavsett typen av arbetsplats är det viktigt att arbeta kontinuerligt med vibrationsfrågorna och göra det förebyggande arbetet till ett naturligt inslag i rutinerna.

Nytt projekt ska minska vibrationsskador

Varje dag arbetar 400 000 människor mer än två timmar om dagen med vibrerande maskiner. Detta ger upphov till ett stort antal kroniska nerv- och kärlskador, som bland annat kan visa sig som ”vita fingrar”. Men så behöver det inte vara. Inom projektet Noll vibrationsskador har alla samhällsaktörer i Sverige: användare, maskintillverkare, forskningsutförare, arbetsmarknadens parter och Arbetsmiljöverket samlats för att ta ett gemensamt krafttag mot vibrationsskadorna. Inom projektet arbetar vi med att angripa problemet vid källan i maskinerna.

Målet är att med hjälp av nyutvecklad patenterad teknik och bättre användning av existerande kunskap ta bort vibrationsskadorna genom att utveckla lågvibrerande handhållna maskiner. Befintliga maskiner, såsom mejselhammare och mutterdragare, har byggts om för att visa att det är möjligt att kraftigt sänka vibrationsnivåerna.

Se filmen "Maskiner behöver inte vibrera och skada människor", Youtube, öppnas i nytt fönster

Fyra steg som förebygger vibrationer

Genom att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp arbetet kan riskerna med vibrationer tas bort eller minskas så mycket som det är möjligt.

1. Undersök arbetsförhållandena för vibrationer

Arbetsgivaren är skyldig att undersöka arbetsförhållandena och bedöma de risker som kan uppkomma till följd av att en arbetstagare är utsatt för vibrationer. 

Hur utförligt undersökningen behöver göras varierar men det är viktigt att ta hänsyn till alla risker som kan kopplas till vibrationer.

Exempel på frågor som kan ställas vid undersökningen

Hand- och armvibrationer:

 • Används roterande handhållna verktyg?
 • Används handhållna slående verktyg?
 • Varnar tillverkaren/leverantören av de handhållna verktygen för vibrationer?
 • Orsakar de handhållna verktygen stickningar eller domningar efter användning?
 • Har någon anställd rapporterat symtom på skador av vibrationer?

Helkroppsvibrationer:

 • Framförs fordon på mycket ojämna underlag, till exempel i terräng?
 • Körs eller används vibrerande maskiner dagligen och under större delen av dagen?
 • Körs fordon på underlag som de inte är avsedda för?
 • Är körbanan dåligt underhållen?
 • Förekommer upprepade stötar?
 • Förekommer dåliga arbetsställningar eller manuell hantering i kombination med vibrationer?
 • Varnar tillverkaren eller leverantören av fordonet/maskinen för helkroppsvibrationer?
 • Har de anställda ryggproblem?

I samband med undersökningen ska vibrations­exponeringen som en arbetstagare utsätts för under en arbets­­dag uppskattas. Detta kan göras genom mätningar eller med hjälp av vibrations­­data från tillverkarna av maskinerna.

Uppskattningen ska göras av någon med tillräckliga kunskaper inom området. En enkel metod att uppskatta vibrations­exponering är att använda poäng­metoden, vilken går ut på att lägga ihop exponerings­­poäng för de maskiner arbetstagaren använder under en arbetsdag. 

Hur många exponeringspoäng en maskin har beror på styrkan hos maskinens vibrationer och den tid som arbetstagaren använder maskinen.

Se poängmetod för uppskattning av daglig vibrationsexponering

2. Bedöm riskerna vid vibrationsexponering

Arbetsgivaren är skyldig att bedöma riskerna för att arbetstagaren kommer att utsättas för skada eller olycksfall till följd av vibrations­exponering.

Riskbedömningen ska utföras regelbundet och uppdateras då förändringar i verksamheten gjorts eller då medicinska kontroller visar att det behövs. Uppmärksamma speciellt:

 • om vibrationsexponeringen överstiger insatsvärden eller gränsvärden.
 • vilken typ av vibrationer som förekommer, vilken styrka de har samt deras varaktighet. Exempelvis ska det uppmärksammas om vibrationerna är oregelbundna och om upprepade stötar förekommer.
 • vilken risk det finns för olycksfall till följd av växelverkan mellan vibrationer och arbetsplatsen eller övrig utrustning.
 • om det finns ökad risk för ohälsa eller olycksfall för arbetstagare som är särskilt känsliga för vibrationer.
 • information från maskintillverkaren av arbetsutrustning om vibrationer och användning av maskinen.
 • information från medicinska kontroller för de arbetstagare som är sysselsatta i verksamheten.
 • om det finns några särskilda arbetsförhållanden som kan leda till en ökad skaderisk, till exempel arbete i kyla eller i onaturliga kropps­ställningar.

Riskbedömningen ska dokumenteras och sparas för att kunna användas vid en senare tidpunkt.

3. Åtgärda riskerna för vibrationsskador

Om det finns risk för vibrationsskador måste åtgärder göras för att utreda och minska risken. För att minska vibrations­exponeringen och därmed skaderisken finns flera möjliga åtgärder.

Nedan visas några exempel på åtgärder som arbets­givaren och arbets­tagaren kan göra för att minska skaderisken.

Du som arbetsgivare kan:

 • se till att använda rätt utrustning för de arbeten som utförs. Kan exempelvis fristående maskiner användas eller kan tillverkningsprocessen ändras?
 • planera arbetet så att lämpliga pauser finns.
 • underhålla maskinerna. Se exempelvis till att underhålla vibrationsdämpande delar i hjulupphängning, hytter och stolar.
 • om det är möjligt införa arbetsrotation där arbetsmoment med vibrationsexponering bryts av med arbetsmoment utan vibrationsexponering.
 • införskaffa maskiner som vibrerar så lite som möjligt.
 • ta reda på om vibrationsexponeringen kan minskas genom att den vibrerande detaljens vikt, styvhet eller dämpning ändras.
 • informera och utbilda arbetstagarna i att använda arbetsutrustning på rätt sätt.
 • erbjuda arbetskläder som skyddar mot kyla och fukt.
 • kontrollera att den personliga skyddsutrustningen fungerar i de arbetsmoment som den är avsedd för. Så kallade vibrationsdämpande handskar kan, i värsta fall, förstärka vibrationerna i arbetet.
 • se till att rätt däck används för den terräng som maskinen arbetar i.
 • titta på planering och utformning av arbetsplatser. Se exempelvis till att underlaget som arbetsfordon kör på är så jämnt som möjligt.

Vid hand- och armvibrationer kan du som arbetstagare:

 • undvika att använda mer kraft än vad arbetet behöver och låta maskinen göra jobbet.
 • se till att aldrig hålla i mutterhylsa, slagmejsel eller borr under själva arbetet.
 • följa de instruktioner som finns för maskinen.
 • se till att arbeta i naturliga kroppsställningar.
 • undvika att köra maskiner vid tomgång eller vid egensvängningar i onödan.
 • byta ut slitna slipskivor i tid. 
 • se till att hålla händer varma och torra, undvik om möjligt kalla maskiner.
 • se till att tryckluftsdrivna maskiner inte blåser kalluft på kroppen.

Vid helkroppsvibrationer kan du som arbetstagare:

 • undvika att köra maskiner vid tomgång i onödan.
 • utföra arbetet i en naturlig arbetsställning.
 • välja rätt maskin för arbetet som ska utföras.
 • ta regelbundna pauser. Maskinförare bör ta dessa pauser utanför maskinen.
 • köra lugnt och varsamt. 
 • se till att följa de instruktioner som finns för maskinen.
 • undvika att arbeta vid varvtal där egensvängningar förekommer.
 • undvika där det är möjligt att köra på underlag som ger kraftiga vibrationer.
 • ställa in stolar och eventuell dämpning i dessa så att du får en bra komfort.

Gör en handlingsplan över åtgärder

Åtgärder som inte införs omedelbart ska dokumenteras i en handlingsplan för att kunna användas vid en senare tidpunkt. 

Handlingsplanen ska bland annat innehålla dokumentation om 

 • vilka åtgärder som ska genomföras 
 • när åtgärderna ska vara genomförda
 • vem som är ansvarig för att åtgärderna genomförs.  

4. Kontrollera resultatet av åtgärderna 

Följ upp åtgärderna i samverkan med arbetstagare och skyddsombud och ta reda på om åtgärderna varit tillräckliga. Ta eventuellt fram en ny handlingsplan.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-05-08