Produktion, industri och logistik

På de här sidorna kan du läsa om vilka risker som finns inom produktion, industri och logistik. Du kan också läsa om vilka regler du som arbetsgivare ska följa för att förebygga riskerna.

Byggnads- och anläggningsarbete

Besvär till följd av olyckor är nästan dubbelt så vanligt bland byggnads­arbetare som hos andra arbetstagare. Många drabbas även av ohälsa. Det krävs därför en god planering där alla som är med i byggprojektet, det vill säga byggherrar, arkitekter, konstruktörer och andra projektörer, byggarbetsmiljö­samordnare, arbetsgivare och ensamföretagare, tar sitt ansvar för att arbetsmiljön alltid beaktas.

För de flesta bygg- eller anläggningsarbeten ska en arbetsmiljöplan för hela arbetet tas fram redan innan byggarbetsplatsen etableras. Byggherren ska, utom vid mindre arbeten, lämna förhand­sanmälan till Arbetsmiljö­verket innan arbetet påbörjas.

Byggnads- och anläggningsarbete

Arbetsmiljöplan och förhandsanmälan

Jordbruk och skogsbruk

Inom jordbruk och skogsbruk är antalet dödsolyckor högre än i de flesta andra branscher. För att minska antalet olyckor och arbetsrelaterade sjukdomar finns regler som ska göra arbetet säkrare.

Jordbruk och skogsbruk

Maskiner och arbetsutrustning

Många arbetsskador har ett direkt samband med maskiner. Det är viktigt att maskiner och arbetsutrustning uppfyller de hälso- och säkerhetskrav som finns.

Maskiner och arbetsutrustning 

Produktutformning och CE-märkning

Alla arbetsgivare ska jobba med ett systematiskt arbetsmiljöarbete

Det är arbetsgivarens ansvar att arbeta för en bra arbetsmiljö och för att ingen ska behöva bli sjuk, skada sig eller dö på grund av jobbet. Med hjälp av ett systematiskt arbetsmiljöarbete ska arbetsgivare tillsammans med skyddsombud och övriga arbetstagare bland annat undersöka arbetsmiljön, bedöma riskerna för att någon kan komma till skada, åtgärda det som behöver åtgärdas och följa upp att åtgärderna gett avsedd effekt.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Föreskrifter

Senast uppdaterad 2023-07-14