Vad som ska ingå i hanterings- och skyddsinstruktioner - 11 §

Hanterings- och skyddsinstruktioner handlar om hur ett visst arbete eller arbetsmoment ska utföras och vilka skyddsåtgärder, inklusive användning av personlig skyddsutrustning, som behövs i de olika arbetsmomenten.

Hur detaljerade instruktionerna behöver vara och om de behöver vara skriftliga får avgöras från fall till fall. Innehållet i instruktionerna behöver anpassas till arbetsuppgiftens svårighetsgrad och till individens behov och förutsättningar.

Bruksanvisningar kan vara underlag

Bruksanvisningar eller förslag till hanterings- och skyddsinstruktioner som är framtagna av någon annan än arbetsgivaren, till exempel en leverantör av utrustning, ett branschorgan eller ett annat företag, kan användas som underlag för arbetsgivarens instruktioner.

Det är viktigt att den som utfärdar skriftliga instruktioner ser till att dessa är anpassade till aktuella förhållanden samt att de är lätta att förstå för arbetstagarna.

Följs instruktionerna?

I arbetsgivaransvaret ingår att kontrollera att instruktionerna följs. Många olycksfall bland tillfälligt anställda, ofta ungdomar, har sin grund i otillräckliga eller otydliga instruktioner.

Exempel på vad som behöver ingå i instruktionerna:

 1. Vilket arbete instruktionerna är avsedda för, utfärdare samt datum för utfärdandet.

 2. Hur man förbereder arbetet: 
  - Var arbetet ska utföras. 
  - Kontroll av utrustning och apparatur. 
  - Framtagning av skyddsutrustning och saneringsmedel för spill. 
  - Utplacering av varningsskyltning och avspärrningar.

 3. Arbetsbeskrivning moment för moment med uppgift om: 
  - Vilka mängder av olika kemikalier som ska tillsättas, i vilken ordning samt vilken doseringsutrustning som man ska använda. 
  - Vilka åtgärder som ska vidtas för att minska riskerna, till exempel använda punktutsug eller dragskåp. 
  - Vilken personlig skyddsutrustning som ska användas under de olika momenten.

 4. Hur man gör efter avslutat arbete: 
  - Hur avfall ska tas om hand. 
  - Sanering och städning. 
  - Rengöring av huden och den personliga skyddsutrustning som man använt.

 5. Hur man ska göra om en olycka eller ett tillbud inträffar (som häftig reaktion, brand, spill eller utsläpp till luften): 
  - Vilka åtgärder man själv bör vidta. 
  - Om skyddsutrustning behöver användas. 
  - Hur man kallar på hjälp. 
  - Vilken första hjälp som kan behöva ges. 
  - Vilka som ska underrättas om händelsen.

Senast uppdaterad 2020-05-19